Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

Popis projektu:
Účelem stavby je odstranit nevyhovující stavebně technický stav staničních kolejí, výhybek a zabezpečovacího zařízení na nemotickém zhlaví železniční stanice Nesovice. V rámci stavby se provede rekonstrukce železničního svršku, která umožní zvýšení traťové rychlosti v hlavních staničních kolejích z 80 km/hod na 90 km/hod, v ostatních kolejích a kolejových spojkách 50-60 km/hod. Délka rekonstruovaných staničních kolejí svrškem S49 je 2342 m, počet nových poměrových výhybek na betonových pražcích II. generace je 7 ks. Ve stanici budou vybudována místo stávajících sypaných nástupišť nová nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad temenem kolejnice a délkou nástupních hran 540 m -1 oboustranné nástupiště o délce 180 m a 1 vnější nástupiště o délce 180 m. Současně s rekonstrukcí kolejí a výhybek se provede rekonstrukce železničního spodku a umělých staveb (3 propustků a 1 železničního mostu). Vybuduje se elektrické předtápěcí zařízení pro vlakové soupravy a lokomotivy. Výhybky na nemotickém zhlaví v hlavních kolejích se vybaví elektrickým ohřevem. Součástí stavby jsou i elektrické rozvody a osvětlení stanice. Dobuduje se zabezpečovací zařízení v žst. Nesovice, včetně napojení do přilehlého traťového úseku na Bučovice a v železniční stanici Bučovice.
Přejezd v km 40,188 bude rekonstruovaný - na přejezdu bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky, bude provedena přejezdová konstrukce z celopryžových panelů s napojením komunikace. Ve vzdálenosti 2,5 m od kraje přejezdu bude vybudován přechod pro pěší s napojením chodníků na stávající stav. Zabezpečení přejezdu a úpravy na přechodu pro osoby s omezenou schopností orientace přispějí ke zvýšení bezpečnosti.

Cíle projektu:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Hlavním cílem stavby "Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část" je uvést stanici do řádného technického stavu, aby vyhovovala požadavkům Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., Stavební a technický řád drah. Bude dokončena rekonstrukce celé stanice Nesovice, která byla započata roce 2007 rekonstrukcí bučovického zhlaví - stavba "Rekonstrukce žst. Nesovice,I. část", která byla rovněž zařazena do Operačního programu doprava a proběhla 09/2007-07/2008.
Navržené dispoziční řešení kolejiště je přizůsobeno potřebám zaváděného integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, v železniční stanici Nesovice má vzniknout přestupní terminál Integrovaného dopravního systému bus-vlak. Na investiční akci, zahrnující úpravy přednádraží, se podílí Jihomoravský kraj.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC