Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

Začátek a konec stavby: km 32,8 - km 41,5
Celková délka stavby: 8,7 km
Traťové koleje : Kolej tvaru S49 (nový: 2 174 m; užitý: 169 m)
Traťová rychlost : 90 km/h
Přejezdy : 1 ks - rekonstrukce (1 ks - odstraněný)
Mosty : 1 ks - rekonstrukce
Propustky : 3 ks - rekonstrukce

Železniční spodek a svršek:
Cílem je přizpůsobit dispoziční řešení kolejiště potřebám zaváděného integrovaného dopravního systému JMK. Navrženy směrové poměry v hlavních kolejích vyhoví pro rychlost V=90km/h.
Ve stavbě bude provedena rekonstrukce staničních kolejí č.1, 2 a 3 novým železničním svrškem S49 na betonových pražcích a rekonstrukce koleje č.5 mat.S49 užitým. Staniční kolej č. 4 kusá, se zruší bez náhrady. Na nemotickém zhlaví bude stávající dvojitá kolejová spojka T12o v kombinaci s výhybkami T60 (č.1,3 / 2,4) rozložena na dvě jednoduché kolejové spojky, tvořené výhybkami ½, ¾ a dále bude provedena rekonstrukce výhybek č. 5 a 6. Současně s rekonstrukcí kolejí a výhybek se provede rekonstrukce železničního spodku. V souladu s provedeným geotechnickým průzkumem jsou navržena podloží typu 3 a 6.
Na přejezdu v km 40,188 bude použita celopryžová přejezdová konstrukce a zároveň zde bude vybudován přechod pro pěší také s celopryžovou konstrukcí.
Stávající sypaná nástupiště budou zrušena a ve stanici budou vybudována dvě nová nástupiště-mezi kolejí č.1 a 2 se jedná o ostrovní nástupiště a u kol.č.3 bude vnější mimoúrovňové nástupiště. Obě budou typu SUDOP. Přístup na obě nástupiště bude přístupovou cestou přes přejezd v km 40,034, které navazuje na rampy v čelech nástupiště.

Mosty a propustky:
Do stavby jsou zahrnuty 3 propustky. Všechny propustky jsou z let 1925 -1939. U propustku v km 39,937 bude provedena přestavba na trubní propustek, u propustků v km 40,280 a 40,379 bude provedena rekonstrukce nosných konstrukcí včetně izolací.
Most z r. 1928 v km 40,178 má světlou šířku 4,0m. Správce toku nedal souhlas pro opravu mostu výměnou nosné konstrukce, proto je navržen nový most s volnou šířkou 6,0m a plošným založením mostu. Původní most se odbourá až na úroveň základové spáry a vyplní prostým betonem. Nosná konstrukce je navržena jako polorám vetknutý do základových pasů. Most bude opatřen zábradlím. Projektovaná tloušťka kolejového lože je 550 mm.

Pozemní objekty:
Z důvodu vybudování nového staničního zabezpečovacího zařízení budou zbourány stavědlové domky č. 1 a 2.
Pro umístění technologie rozvodny a trafostanice je navržen nový objekt ze dvou prefabrikovaných buněk zastřešený plochou střechou.

Zabezpečovací zařízení:
Dobuduje se zabezpečovací zařízení v železniční stanici Nemotice, včetně nutných úprav zabezpečovacího zařízení přilehlých traťových úsecích a v žst. Bučovice.
Na nemotickém zhlaví bude stávající zabezpečovací zařízení nahrazeno staničním zab.zař.typu elektronické stavědlo s navázáním na staniční zab.zařízení ESA vybudovaném v předchozí stavbě na bučovickém zhlaví. Zařízení bude ovládáno z JOP z dopravní kanceláře.
V žst.Bučovice budou vyměněna stávající mechanická návěstidla za návěstidla světelná v potřebném rozsahu. Vnitřní výstroj návěstidel bude umístěna ve stavědlové ústředně.
Mezistaniční úsek bude vybaven novým obousměrným traťovým zab.zař.-automatické hradlo.
V žst.Nesovice bude uvázáno na staniční zab.zař. typu elektronické stavědlo ESA, v žst. Bučovice bude uvázáno do stávajícího elektromechanického staničního zab.zařízení. Budou upraveny prostředky pro zjišťování volnosti.
Na přejezdu v km 40,188 bude vybudováno nové přejezdové zab.zařízení s elektrickými prvky. Výstroj přejezdu bude umístěna ve stavědlové ústředně SZZ v žst. Nesovice.
Stavědlové ústředny budou vybaveny zařízením EPS a EZS s možností dálkového přenosu informací.

Silnoproudá zařízení a osvětlení:
Dobudují se elektrické rozvody a osvětlení stanice zahájené již v I.části stavby. Výhybky na nemotickém zhlaví v hlavních kolejích se vybaví elektrickým ohřevem vyhybek. Dále bude realizováno elektrické předtápěcí zařízení vlakových souprav a lokomotiv včetně nutných kabel.rozvodů a přípojky 22 kV. Jedná se o dvě předtápěcí stanoviště a čtyři zásuvkové skříně.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC