Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část

07/2008
Stavba je ukončena.

01/2008-06/2008
Byla provedena sanace železničního spodku, vybudováno odvodnění železniční pláně a zřízeny nové kostrukční vrstvy železničního svršku. Byl položen železniční svršek koleje č. 1 a koleje č. 2 tvaru S49 v délce 287m a položeny výhybky č. 8 -13 soustavy S49 II. generace, provedena směrová a výšková úprava stávajících kolejí doplněním štěrku. Nově rekonstruovány byly staniční koleje č. 1,2,3,5 a část koleje č. 4 demontována a ukončena kolejnicovým zarážedlem.

Byla provedena úprava stávajících rozvodů nn, vybudováno osvětlení bučovického zhlaví - vystavěné 5ks osvětlovacích věží OVŽ20 a 10ks sklopných osvětlovacích stožárů, položeny napájecí kabely ukončené v hl. rozvaděči RHE5, který je doplněn o 3-f přepěťové ochrany pro SZZ. Byla vybudována a uvedena do provozu nová TS ČD 22/0,4kV osazená transformátorem 250 kVA, která napájí odběry v žst. Pro tuto TS byla vybudována přípojka VN odbočkou z linky 22kV "VN 796". Na výhybkách č. 9,10,11,12 a 13 bylo osazeno a uvedeno do provozu zař. EOV, položeny napájecí kabely z REOV2, ovládací a řídící jednotka pro automatický provoz jsou umístěny v DK.

V releové místnosti v DK byla vybudována vnitřní část SZZ III.kategorie ESA11, provedena výstavba nového napájení ESA11 - zdroje UPS. U technologie ESA 11 došlo ke změně, která neměla vliv na cenu díla a to SZZ je v nové v provedení ESA11 s EIP panely - toto zařízení plně vyhovuje potřebám interoperability, náročností při výstavbě této technologie došlo k prodloužení termínu dokončení stavby a úpravě HMG. Byly osazeny na nově položené výhybky elm přestavníky, osazeny nová světelná návěstidla a počítače náprav, bylo vybudováno nové PZS typu AC pro přechod pro pěší, položena kabelizace k venkovním prvkům.

09/2007-12/2007
Stavba byla zahájena v 09/2007

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC