Rekonstrukce žst. Olomouc

1. 1. - 30. 6. 2015

Pokračovaly práce na nástupišti č. 1 a 1A včetně železničního spodku a svršku, zastřešení, informačním systému a rozhlasu, práce na podchodu včetně osazení eskalátorů do výpravní budovy. Byly osazeny eskalátory na nástupištích 4,3,2. Byl dokončen spojovací krček pod nástupištěm 1. Pokračuje aktivace nového zabezpečovacího zařízení. Byly provedeny práce na železničním spodku a svršku části grygovského zhlaví, včetně trakčního vedení. Pokračují práce na venkovním osvětlení, kabelovodu a trafostanicích T3 a T7. Byly dokončeny práce na trafostanicích T1 a T4. Rovněž pokračovaly práce na odvodnění osobního nádraží a práce na přečerpávacích stanicích. Byly dokončeny sanace spodní stavby mostu přes ulici U podjezdu, včetně protikorozní úpravy lávky. Rovněž pokračovaly práce na zabezpečovacím zařízení v přístavbě ústředního stavědla.

 

1. 7. – 31. 12. 2014

Bylo dokončeno nástupiště č.4, č.3 a č.2 včetně kolejových úprav, zastřešení, byly prováděny práce na obou podchodech, trakčních vedeních, informačním systému a rozhlasu na nástupištích a zabezpečovací zařízení. Probíhali práce na odvodnění osobního nádraží, provedeno napojení do řeky Bystřičky a  dále bylo dokončeno napojení kanalizačního sběrače na přednádraží, včetně zaústění do řeky Moravy. Byly provedeny práce
na železničním spodku a svršku v sudé i liché skupině přednádraží. Byla dokončena štola pro kabelovod v prostoru mostu U podjezdu, včetně vystrojení a byly prováděny práce
na stávajícím kabelovodu. Na nástupištích 4,3,2 byly osazeny eskalátory. Probíhaly práce
na mostních objektech a byla dokončena protikorozní ochrana na lávce přes Bystřičku. Byly zprovozněny trafostanice T2, T5 a T6. Probíhaly práce na venkovním osvětlení. Byla dokončena dílčí část náhradní výsadby. Byly zahájeny práce na nástupišti 1 a 1A.

39. týden 2014   do   28. 09. 2014

EŽ Praha

SO 18-01-01 Žst. Olomouc, trakční vedení

01.2 - Olomouc - Obvod přednádraží TV

01.3 - Olomouc - Osobní nádraží, TV

-  Demontáž starých základů stožárů -  4x

-  Montáž ramen (ŠIK-šikmých izolovaných konzol) na stožáry pro TV koleje č. 6  - 4 ks

   a SIK (svislých izolovaných konzol) na brány pro TV koleje č. 4  - 4ks

   a provizorní převěšení a přeregulování TV na ně a uvolnění ze starých závěsů - celkově cca 2×400 m provizorních úprav. -  Montáže a demontáže provizorních propojů a izolací  pro zajištění napájení a rozdělení sekcí v SP:

-  Demontáž izolací  - 8 ks

-  Montáž izolací - 12 ks

-  Demontáž propojů - 16 ks

-  Montáž propojů - 10 ks

-  Regulace (provizorní) závaží trolejů  starých polokompenzovaných sestav 4. a 6. koleje po úpravách TV  - 4 ks.

-  Provizorní úprava a vytvoření odizolovaného ukolejněného pole v kotevním nástavci TV bývalé kusé koleje 6b:

                        -  atypický neizolovaný závěs - 1 ks

                        -  provizorní izolace  - 4 ks do nástavce + 2 ks do směrových lan.                                                                                                 

SO 18-01-02 Žst. Olomouc, ukolejnění

02.2 - Olomouc, Přednádraží, ukolejnění

02.3 - Olomouc,Osobní nádraží, ukolejnění

-  Předělání ukolejnění podle postupového KSU ze 6. koleje na 8. kolej 6x.

-  Pospojení atypického odizolovaného pole v kotevním nástavci (viz výše) 1x

 AŽD

PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení

-  montáž technologie zab. zař.,

-  tahání definitivní trasy kabelů v kabelovodu od ÚS – Š1,

-  aktivace a nastavení kolejových obvodů K4 a K6 včetně hlavních návěstidel Lc4, Lc6, S4, S6,  KO 4a nebyl uveden do

   provozu.

- demontáž výměnové zámky z V38 a V43, výhybky byly rovněž uvedeny do činnosti.

-  byly vypnuty z činnost kolejové obvody 1K a 2K. Byla vypnuta z činnosti návěstidla Lc1,Lc2,S1,S2-bylo sneseno.

PS 18-28-02 t.ú. Olomouc-Štěpánov, úprava TZZ

- práce přerušeny

PS 18-28-04 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Nová Ulice a Blatec

-  práce přerušeny

PS 18-28-05 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Velká Bystřice

- práce přerušeny

PS 18-28-06 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Bohuňovice

- práce přerušeny

PS 18-14-01  Žst. Olomouc, úpravy traťových kabelů

- práce přerušeny

PS 18-14-04  Žst. Olomouc, místní kabelizace

-  práce přerušeny

PS 18-14-05  Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující

- montáž reproduktorů na zastřešení a na stožárech na 3. nástupišti

OHL ŽS

SO 18-04-01 Žst. Olomouc, kabelové rozvody VN 6kV

-  Pokládka žlabů do výkopů od TS5 směrem k šachtě š68 + tahání kabelů + zához

-  Zához výkopů u točny v depu + provizorní úpravy terénu

SO 18-06-01 Žst. Olomouc, venkovní osvětlení

Pokládka žlabů do výkopů od TS5 směrem k šachtě š68 + tahání kabelů + zához

Zához výkopů u točny v depu + provizorní úpravy terénu

SO 18-06-04 Žst. Olomouc, kabelové rozvody NN

-  Pokládka žlabů do výkopů od TS5 směrem k šachtě š68 + tahání kabelů + zához

-  Zához výkopů u točny v depu + provizorní úpravy terénu

SO 18-06-05 Žst. Olomouc, silnoproudé rozvody  a osvětlení nástupišť a podchodů

-  Demontáž stávajícího osvětlení na nástupišti č. 2.

PS 18-13-02 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS2

- Kabeláž, zapojování

PS 18-13-03 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 3

- Příprava provizorní trafostanice.

PS 18-13-05 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 5

 - Kabeláž, zapojování

PS 18-13-06 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 6

-  Úprava trafostanice,

PS 18-08-01 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 313

-  Úprava trafostanice

PS 18-08-04 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314A

-  Kabeláž, zapojování

PS 18-08-06 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 315

-  Kabeláž, zapojování

SO 18-12-01 Žst. Olomouc, kabelové rozvody VN 22kV

-  Pokládka žlabů do výkopů od TS5 směrem k šachtě š68 + tahání kabelů + zához

-  Zához výkopů u točny v depu + provizorní úpravy terénu

SO 18-15-04  Žst.Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť

-  Demontáž stávajícího zastřešení nást. č.2.

SO 18-15-08  Žst.Olomouc, kabelovod

-  příprava bednění, montáž armatury pokrytí Š22,

-  Odrytí, demontáž stávajících roštů, spárování a izolace kabelovodu v km 101,800 – 102,200 směr Štemberk,

-  uložení kabelové šachty Š 68,
-  výkop v úseku Š 68 - Š 67 v délce 42 m , úsek Š 47 - Š 46 v délce 27,4 m,

-  provedena montáž trasy multikanálu v úseku Š 47 - Š 46 v délce 164 m.

- vystrojení protlaku pro uložení multikanálu v úseku Š 34 - Š 35.

SO 18-16-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový spodek

-  Odtěžování na zemní pláň v kol. č. 101, 103, v km 85,820 – 85,915 a 85,820 – 86,000

-  Odtěžování na zemní pláň v kol. č. 105, 107, v km 86,000 – 86,820 a 85,880 – 85,945

-  Pokládka geomřížky v kol. č. 103 km 85,820 – 86,000 a její přesypání drc kam 0/32 ( 800 t)

-  Provedení vápenocementové stabilizace v kol č. 101 v km 85,820 – 85,915 a její přesypání drc kam fr. 0/32  (200 t)

-  Dosypávání drenáže mezi kol. č. 101. Na výšku dle PD drc kam fr 16/32 ( 60 t)

-  Výkop a pokládka chrániček v km 86, 018 pod kol. 103 a 105 a 85,894 pod kol č. 107 a jejich obetonování (2,5M3)

SO 18-17-01.1 Žst.Olomouc –obvod přednádraží , kolejový svršek

- předštěrkování k. 201, 203, 205, 207, 209 211, 211c km 85,480 - 85,779

- návoz a nkládka v. 211, 214, 218, 209

- návoz a montáž srdcovkových částí v. 211, 214, 218, 209

SO 18-17-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový svršek

- návoz a nakládka v. 126, 129, 130, 117

- návoz a montáž srdcovkových částí v. 126, 129, 130, 117, 124, 127

- snášení kolejových polí s.k. 1a, 1, 2

SO 18 -16-02  Žst.Olomouc, nástupiště

-  Dořezávání  a spárování zámkové dlažby nást. č.3.

-  Osazování mobiliáře na 3. nást.

-  Demontáž stávajícího nást. č.2.

SO 18-27-05 Žst.Olomouc, osobní nádraží-odvodnění železničních tratí – sběrač

- práce přerušeny.

SO 18-27-08 Žst.Olomouc, osobní nádraží –odvedení vod ze střech nástupišť

- práce přerušeny.

ALPINE Bau CZ

SO 18-27-01  Žst. Olomouc, nákladní nádraží – odvodnění železniční trati - sběrače

-  Š42 – Š43výkop a pokládka potrubí  DN 400 cca 50 m

SO 18-27-02  Žst. Olomouc, vnitřní nádraží – odvodnění železniční trati – čerpací stanice 1

-  výkop jámy v ČS 1

-  odvoz zeminy na skládku

-  navařená vyztužujícího rámu na larsenové stěny

 SO 18-19-11 Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)

-  ražení larsenových stěn

SO 18-19-07  Žst. Olomouc, železniční most  v km 85,761 (Pavlovický podjezd)

-  vázání výztuže uložení prahu U2

-  bednění NK nad chodníkem

-   vázání výztuže a bednění kolektoru

   SO 18-15-10.1  Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1

-  vyzdívání nové atiky

-  provední  bet. potěru  střechy

-  vnitřní omítky

-  oplechování střechy

-  zdění příček

SO 18-16-01.1  Žst. Olomouc, obvod přednádraží, kolejový spodek

-  zhotovení zásypu

-  provádění svodného potrubí

-  zřízení vrstvy PŹS z kameniva f-ce 0-32 výzisk

-  osazení betonových šachet

 (zpracováno dle podkladů dodavatelů)

V Olomouci dne 30.09.2014                                            

 

36. týden 2014   do   07. 09. 2014

EŽ Praha

SO 18-01-01 Žst. Olomouc, trakční vedení

01.1, 01.2 – obvod přednádraží TV

-  Převěšování starého TV na nové stožáry, povizorní regulace TV cca v délce 1 500 m.

-  Nové vedení - cca 900 m tažení lana + 900 tažení  troleje  spojek (je to i za předminulý týden, co jsem nepsal),

   jeho regulace.

-  Montáž proudových propojů v kříženích sestav, mezi NL a TD, a sekčních, celkem dohromady cca 30ks.

-  Montáž vodících elementů na pohyblivá závaží kompenzovaných sestav, a regulace těchto závaží - 10 ks.

-  Nátěry  výstražné  a sekční  - cca po 15 ks.

01.3 Olomouc-Osobní nádraží, TV

- práce přerušeny

02.3 Olomouc-Osobní nádraží, ukolejnění

-   Provedeno ukolejnění  -  nové i provizorní a překolejnění brán z liché strany na pravou - vše dohromady cca 30 ks

-  Zahájení pochůzek za účelem TBZ

 AŽD

PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení

-  sestavování návěstidel a montáž velký forem pro návěstidla,

-  výkop základů pro návěstidla,

-  postavení návěstidel,

-  montáž technologie zab. zař.,

-  montáž lan,

-  pokládka žlabů,

-  výkop kabelové rýhy 35/50,

-  montáž výkolejek ( Bělidla).

PS 18-28-02 t.ú. Olomouc-Štěpánov, úprava TZZ

-  výko kabelové rýhy,

-  pokládka žlabů ,

PS 18-28-04 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Nová Ulice a Blatec

- práce přerušeny

PS 18-28-05 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Velká Bystřice

 - práce přerušeny

PS 18-28-06 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Bohuňovice

- práce přerušeny

PS 18-14-01  Žst. Olomouc, úpravy traťových kabelů

- práce přerušeny

PS 18-14-04  Žst. Olomouc, místní kabelizace

- práce přerušeny

PS 18-14-06  Žst. Olomouc, informační zařízení

- práce přerušeny

PS 18-14-05  Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující

- práce přerušeny

PS 18-14-11  Žst. Olomouc, kamerový systém

- práce přerušeny

OHL ŽS

SO 18-06-01 Žst. Olomouc, venkovní osvětlení

-  trhání a rozřezání 6 ks JŽ + založení chrániček v depu do výkopu kolem točny pro zatažení osvětlení.

-  do kopání trasy,zapískování a položení žlábků před TS 5 v km 84,300 - 84,600

SO 18-06-04 Žst. Olomouc, kabelůové rozvody  NN

-  výkop trasy a založení chrániček v prostoru depa u točny v km 85,600 - 85,750 + výkop přes zahrádky.

-  do kopání trasy,zapískování a položení žlábků před TS 5 v km 84,300 - 84,600

SO 18-06-05 Žst. Olomouc, silnoproudé rozvody  a osvětlení nástupišť a podchodů

-  montáž osvětlení nástupiště č.3

SO 18-04-01 Žst. Olomouc, kabelůové rozvody  VN 6kV

-  do kopání trasy,zapískování a položení žlábků před TS 5 v km 84,300 - 84,600

 SO 18-12-01 Žst. Olomouc, kabelůové rozvody  VN 22kV

-  do kopání trasy,zapískování a položení žlábků před TS 5 v km 84,300 - 84,600

PS 18-13-06 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 6

-  práce přerušeny.

PS 18-13-04 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 4

-  práce přerušeny

PS 18-08-01 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 313

-  práce přerušeny

PS 18-08-03 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314

-  práce přerušeny

SO 18-15-04  Žst.Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť

-  Osazení patky č. 1  zastřešení nástupiště č 3.  - beton   2m3; drť fr. 0/4   11t ,

-   Osazování dvorních vpustí sloupů č. 2, 4, 6, a 8 nástupiště č. 3 + obetonování -   beton   2 m3; drť 0/4   11 t

-  Podlévání sloupů nast.  č. 3

SO 18-15-08  Žst.Olomouc, kabelovod

-  Demolice  Š22,

-  Izolace, vystrojení v úseku 86,600 - ocelové lávka přes Bystřičku,

-  Odrytí, demontáž stávajících roštů kabelovodu v km101,800 – 102,200 směr Štemberk,

-  Zpětný zásyp kabelovodu,

-  Pokládka  Š6, propojení s protlakem D1000, izolace šachty,

-  Výkop pro kabelovod, montáž multikanálů kabelovodu v km 85,100 – 85, 600, zásyp kabelovodu

SO18-16-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový spodek

-  Odtěžení na zemní pláň v kol. č. 4. v km 87,055-87,040 + položení betonové vrstvy a vrstvy drtě 0/32  - beton 18m3; drť

   fr. 0/32  46,3t,

-  Odtěžení na zemní pláň v kol. č. 4. v km 86,775-86,785 + položení betonové vrstvy a vrstvy drtě 0/32  -  beton 6 m3; drť

   fr. 0/32  22t,

-  Pokládka drenáže mezi kol. č 4. a 6. v km 86,775-86,785 - drť fr. 16/32  3t.

SO18-17-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový svršek

-svařování kolejí a výhybek SP14/16 + zřízení BK

-úprava štěrkového lože do předepsaného profilu

-předmontáže kolejových polí a dř.pražců pro následující SP

-regenerace drobného kolejiva na kolejích SP14/16(užitý materiál)

SO 18 -16-02  Žst.Olomouc,nástupiště

-  Navezení a zhutnění tělesa nást. č. 3 – betonový recyklát, v km 86,920 - 86,785 a 86,770 - 86,720,

-  Navezení a zhutnění vrstvy 0/32 nást. č. 3. v km 86,920 - 86,785 a 86,740 - 86,770  - drť 0/32  200t,

-  Betonáž desky nást. č. 3. v km 86,785 - 86,920 a 86,770 - 86,740 - beton  72m3,    

-  Navážení a pokládka zámkové dlažby nást. č. 3. - drť 4/8   40t;  Zám. Dlažba   480m2; Dlažba slepeckého pruhu  600 ks,

-  Podkladní beton pod bloky nast. č. 3 v km 86,775 - 86,785 a 87,050 87,065 - beton 12m3,

-  Navážení a usazování  bloků L 130 Nast. č 3 - bloky L130  27ks,

SO 18-27-05 Žst.Olomouc,osobní nádraží-odvodnění železničních tratí – sběrač

-  Osazení šachty š84a a svodů k ni + obsyp drtí  -  drť fr. 0/4  11t,

SO 18-27-08 Žst.Olomouc ,osobní nádraží –odvedení vod ze střech nástupišť

-  práce přerušeny

ALPINE Bau CZ

SO 18-27-01  Žst. Olomouc, nákladní nádraží – odvodnění železniční trati - sběrače

-  Š9 – Š10 výkop a pokládka potrubí  DN 900

-  Š30 – Š31 výkop a pokládka potrubí  DN 600

SO 18-19-11 Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)

-  betonáž  skruže

-  betonáž schodišťových stupňů

SO 18-19-10 Žst. Olomouc, kabelový most v km 86,486

-  montáž krycích plechů

SO 18-19-07 Žst. Olomouc, železniční most  v km 85,761 (Pavlovický podjezd)

-  demontáž skruže

  SO 18-15-10.1  Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1

-  úpravy velikosti dveřních otvorů

-  vysprávky vnitřních omítek

-  vázání armatur betonových jímek

 (zpracováno dle podkladů dodavatelů)

V Olomouci dne 09.09.2014                                        

 

35. týden 2014   do   31. 08. 2014

EŽ Praha

SO 18-01-01 Žst. Olomouc, trakční vedení

01.1 -

01.2 – obvod přednádraží TV

-  Provizorní regulace TV cca v délce 500 m, v oblasti „vnitřního zhlaví“ na Pravém Přednádraží.

-  Základy bourání  tamtéž  - cca 5 ks

01.3 Olomouc-Osobní nádraží, TV

-  Betonáž základů  - 6 ks. (na osobním nádraží 5 + u pošty 1)

-  Stavba stožárů  -  4 ks na osobním  nádraží.

-  Provizorní převěšování starého TV  na nové stožáry a brány a provizorní regulace  TV na Vnitřním nádraží, v délce cca

   700 m.

02.3 Olomouc-Osobní nádraží, ukolejnění

- práce přerušeny

  AŽD

PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení

-  sestavování návěstidel

-  zatahování kabelů do skříně UPM a UKM

-  montáž technologie zab. zař.

-  pokládka kabelů

-  montáž tlumivek

-  pokládka žlabů

PS 18-28-02 t.ú. Olomouc-Štěpánov, úprava TZZ

-  záhos kabelové rýhy

-  zhotovení protlaku

PS 18-28-04 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Nová Ulice a Blatec

- práce přerušeny

PS 18-28-05 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Velká Bystřice

 - práce přerušeny

PS 18-28-06 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Bohuňovice

- práce přerušeny

PS 18-14-01  Žst. Olomouc, úpravy traťových kabelů

-  tahání kabelů a HDPE trubek

PS 18-14-04  Žst. Olomouc, místní kabelizace

- práce přerušeny

PS 18-14-06  Žst. Olomouc, informační zařízení

- práce přerušeny

PS 18-14-05  Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující

- práce přerušeny

PS 18-14-11  Žst. Olomouc, kamerový systém

- práce přerušeny

OHL ŽS

SO 18-06-01 Žst. Olomouc, venkovní osvětlení

-  Tahání kabelů + zához mezi OV23 a OV30

-  Montáž kabelosvodů.

-  Výkop tras u TS5

SO 18-06-04 Žst. Olomouc, kabelůové rozvody  NN

-  Výkop tras u TS5.

SO 18-06-05 Žst. Olomouc, silnoproudé rozvody  a osvětlení nástupišť a podchodů

-  Nástupiště č. 3 - kabeláž + montáž svítidel.

SO 18-04-01 Žst. Olomouc, kabelůové rozvody  VN 6kV

-  Výkop tras u TS5

SO 18-12-01 Žst. Olomouc, kabelůové rozvody  VN 22kV

-  Výkop tras u TS5

 PS 18-13-06 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 6

- Montáž  kabelových rozvodů trafostanice.

PS 18-13-04 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 4

-  Přepojování trafostanice TS4

PS 18-08-01 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 313

- Montáž  kabelových rozvodů trafostanice

PS 18-08-03 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314

-  Přepojování trafostanice TS4

SO 18-15-04  Žst.Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť

-  Betonáž základu pod patku zastř nástč3. Patky č.8  (beton 3,6m3)

-  Osazení 1ks patek zastř nást č.3

SO 18-15-08  Žst.Olomouc, kabelovod

-  Zednické zapravení šachet Š5, Š7 a Š8,

-  Pokládka prefabrikovaných U profilu  kabelovodu, zapravení, izolace, vystrojení v úseku 86,600 - ocelové lávka přes

   Bystřičku,

-  Zpětný zásyp kabelovodu,

-  Příprava podkladního dna a pažení výkopu pro Š6,

-  Montáž multikanálů kabelovodu v km 85,100 – 85, 400.

SO18-16-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový spodek

- Výkop a zhotovení přechodových oblastí v kol.č.2 a 4 v km 86,860 – 86,847

-  Výkop a zhotovení přechodových oblastí v kol.č.2 a 4 v km 86,870 – 86,882 ( drť. fr. 0/32,    246 t,

   beton 67m3)

-  Zhotovení drenáže v místě přechodových oblastí u kol. č.2 a osazení šachet č.407 a 319  (drť.fr 16/32,  22t)

-  Výkop a zhotovení přechodových oblastí v kol.č.2 a 4 v km 85,800 – 85,815 (drť. fr. 0/32,  132t, beton  37m3)

-   Zhotovení drenáže v místě přechodové oblastí v km 85,800 – 85,815 u kol. č.2 a 4. a osazení šach 207 (drť. fr.

    16/32,  22t)

SO18-17-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový svršek

-předmontáž kolejových polí,

-snesení části SK č.16,

-předštěrkování kolejí přes Pavlovický most,

-nakládka a sypání štěrku frakce 32/63,

-pokládka kolejí a výhybky  č. 620 přes Pavlovický most,

-úprava štěrkového lože před prací ASPV,

-GPK kolejí a výhybek,

-úprava štěrkového lože do předepsaného profilu,

-přípravné práce pro svařování termitem,

-svařování termitem

SO 18 -16-02  Žst.Olomouc,nástupiště

-  Betonáž podkl pásu pod L130 u kol č.4. v km 86,850 – 86,700 a kol.č.2.86,850 – 86,875 (beton 23m3 )  a kol.

   č. 2. a 4. V km 86,850 – 86,900 ( beton  14,5M3)

-  Pokládka nást bloků L130 u kol č.2 a4 a jejich rovnání

-  Zásyp nást č.3 nenamrzavým mat. a drc.kam. fr. 0/32 a jejich hutnění

-  Betonáž nást. desky pod zámkovou dlažbu na nást č.3 v km 86,975 – 86,930

-  Pokládka zámkové dlažby na nást.č.3.   (dlažba 360m2)

SO 18-27-05 Žst.Olomouc,osobní nádraží-odvodnění železničních tratí – sběrač

- práce přerušeny

SO 18-27-08 Žst.Olomouc ,osobní nádraží –odvedení vod ze střech nástupišť

-  Výkop a osazení přípojné větve D22  sběrače C3-4 nást č.3 a větve D45 sběrače C4-5        nást č.3

-  Osazená š.84a větve C4-5

ALPINE Bau CZ

SO 18-15-05.1  Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavědla

-  finální vrstva omítek

SO 18-27-01  Žst. Olomouc, nákladní nádraží – odvodnění železniční trati - sběrače

-  Š8 – Š9 výkop a pokládka potrubí  DN 900

-  ruční výkop obvodu čerpací stanice 1

 SO 18-27-14  Žst. Olomouc, osobní nádraží – přeložení vodovodu nástupiště 1-5

-  dopojení vodovodu v úseku  km 0,074-0,105

-  montáž hydrantu  H23+H24

SO 18-19-12 Žst. Olomouc,  železniční most v km 205,741 (nový podchod)

-  montáž madel

SO 18-19-11 Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)

-  betonáž tvrdé ochrany izolace

-  vytažení štětových stěn

SO 18-19-10 Žst. Olomouc, kabelový most v km 86,486

- montáž krycích plechů a pororoštů

SO 18-19-07 Žst. Olomouc, železniční most  v km 85,761 (Pavlovický podjezd)

-  zásypy předpolí

-  dokončovací práce

   SO 18-15-10.1  Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1

-  betonáž základů a vázání výztuže místností č.02, 03, 04, 05 včetně osazení chrániček

 (zpracováno dle podkladů dodavatelů)

V Olomouci dne 02.09.2014                                        

 

31. týden 2014   do   03 08. 2014

EŽ Praha

SO 18-01-01 Žst. Olomouc, trakční vedení

01.2 – obvod přednádraží TV

-  bourání základů v oblasti podél koleje 54b a koleje  15t, 17t depa - celkem 10 ks

01.3 Olomouc-Osobní nádraží, TV

-  zbudování základů u depa 2 ks, podél koleje na Bělidla - 5 ks,  v 3.peronu - 3 ks - celkem 10ks

-   montáž směrových lan pod brány (postavené v předchozím týdnu) - 7 ks, včetně kotvení,

-   montáž závěsů TV cca 30ks.

-   převěšování starých TV na nové brány, včetně rozkotvení hlavních kolejí podle budoucího stavu nového elektrického

    dělení 411-412, včetně následného zaregulování troleje po každé výluce.  Celkem cca 2000 m provizorních úprav. Montáž:  Odpojovače, pohony napájecí převěsy od nich - nové 411 -412.

AŽD

PS 18-28-01.1 Žst. Olomouc, definitivní staniční zabezpečovací zařízení

-  sestavování návěstidel

-  zatahování kabelů do skříně UPM a UKM

-  montáž vnitřních žlabových rozvodů v ÚS

-  montáž technologie zab.zař. v ÚS

PS 18-28-01.2 Žst. Olomouc, provizorní staniční zabezpečovací zařízení (dodavatel – Signalbau a.s.)

- práce přerušeny

PS 18-28-04 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Nová Ulice a Blatec

- práce přerušeny

PS 18-28-05 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Velká Bystřice

 -  práce přerušeny

PS 18-28-06 Žst. Olomouc, úvazka TZZ směr Bohuňovice

-  práce přerušeny

PS 18-14-01  Žst. Olomouc, úpravy traťových kabelů

-  práce přerušeny

PS 18-14-04  Žst. Olomouc, místní kabelizace

 -  práce přerušeny

PS 18-14-06  Žst. Olomouc, informační zařízení

-  práce přerušeny

PS 18-14-05  Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující

- práce přerušeny)

PS 18-14-11  Žst. Olomouc, kamerový systém

- práce přerušeny

OHL ŽS

SO 18-06-01 Žst. Olomouc, venkovní osvětlení

- Výkop kabelové rýhy podél koleje 104b v km 84,220 - 84,400. Výkop kabelové rýhy mezi kolejemi 122 a 126 na trase

  mezi km 84,700 - 85,300. Dokončování výkopu v depu. Překop kolejí 113 - 121 u OV21.

PS 18-13-02 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV,  TS 2

-  Stěhování přípojnicového systému do rozvodny.

PS 18-13-04 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 4

-  Stěhování technologie pro provizorní trafostanici + montáž.

PS 18-13-05 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 5

-  Stěhování vypínače na Farmak, stěhování přípojnicového systému do rozvodny.

PS 18-13-06 Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 22/0,4 kV, TS 6

- Montáž přípojnicového systému.

PS 18-08-03 Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 kV, STS 314

-  Stěhování technologie pro provizorní trafostanici + montáž.

SO 18-17-01.2 Žst. Olomouc, obvod osobní nádraží, kolejový  svršek

-  pokládka kolejových polí,spojek a výhybek SP 14/16

-  nakládka štěrku f.32/63 včetně zaštěrkování kolejí a výhybek SP 14/16

-  úprava štěrkového lože před prací ASPV

-  úprava GPK

 -  úprava štěrkového lože do předepsaného profilu

SO 18-15-04  Žst.Olomouc, zastřešení ostrovních nástupišť

-  Osazení patek zastřešení nást. č. 3.

SO 18-15-08  Žst.Olomouc, kabelovod

-  likvidace azbestocementových desek,

-  demontáž starých roštů,

-  bourání stávající kabelové šachty Š6,

-  montáž nových roštů a povrchová úprava ocelové konstrukce kabelovodu,

-  vystrojení ražené štoly DN 300,

-  pokládka šachty Š36,

SO18-16-01.2 Žst.Olomouc –obvod osobní nádraží , kolejový spodek

-  Odtěžování kol č.2  na zemní pláň v km 86,885 – 87,115 a odvoz materiálu na skl. Hlubočky

-  Provedení vápenocementové stabilizace v kol. č.2 v km 86,885 – 87,115(450m3)

-  Sypání drtě  fr. 0/32 v kol č.2 na výšku dle PD v km 86,885 – 87,115

-  Odtěžování kol č.4 na zemní pláň v km 86,880 – 86, 950 a odvoz mat. na skl. Hlubočky

-  Provedení přechodových oblastí v kol. č.2 v km 86,970 v dl. 2x12 m  ( beton C3/4   24m

-  Výkop, položení, obetonování a zásyp chrániček v kol. č.2 a 4 v km 87,051  ( beton C12/15   3m3 )

SO 18 -16-02  Žst.Olomouc,nástupiště

-  práce přerušeny

SO 18-27-05 Žst.Olomouc,osobní nádraží-odvodnění železničních tratí – sběrač

-  Osazení Š2. a Š3 a jejich obsyp drceným kamenivem fr 0/4

-  Osazení potrubí DN 800 mezi Š1 – Š2 – Š3 a jeho obsyp drť fr 0/4 ( 76 t )

SO 18-27-08 Žst.Olomouc ,osobní nádraží –odvedení vod ze střech nástupišť

-  práce přerušeny

ALPINE Bau CZ

SO 18-15-05.1  Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavědla

-  vnější termo omítky

SO 18-27-01  Žst. Olomouc, nákladní nádraží – odvodnění železniční trati - sběrače

-  Š26 – Š28 DN 700

SO 18-19-11 Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)

-  betonáž základové desky

-  betonáž  podkladních  betonů schodišťových ramp a eskalátorů + izolace

-  bednění vnitřní strany tubusu a stropu

SO 18-19-10 Žst. Olomouc, kabelový most v km 86,486

-  zesílení ocelové konstrukce + tryskání

SO 18-19-07 Žst. Olomouc, železniční most  v km 85,761 (Pavlovický podjezd)

-  provedení demolice nosné konstrukce nad chodníkem

-  kolektor - vrtání a lepení kotev odbourání nosné konstrukce

   SO 18-27-11  Žst. Olomouc, stávající inženýrské sítě

-  přeložka vodovodu – ruční výkop v délce 60 m

-  osazení vodoměrné šachty

SO 18-27-14  Žst. Olomouc, osobní nádraží – přeložení vodovodu nástupiště 1-5

-  větev V1/2

SO 18-15-10.1  Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1

-  zazdívání a dozdívání prostupu + korugované trubky

-  zdění z plných cihel

-  srovnání podlah štěrkopískem

 (zpracováno dle podkladů dodavatelů)

V Olomouci dne 05.08.2014                                        

 

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PRACÍ 

Byly provedeny práce na zabezpečovacím zařízení a to vytýčení, výkop, montáž návěstidel 10ks, výkop, zához podchodu pod kolejí, včetně chrániček 15ks, vytýčení, výkop, zához kab.trasy, pokládka kabelů, žlabů, spojkování 1000m. Byly provedeny práce
na zařízení DŘT TS1 a TS2, informační zařízení -  montáž a kabelizace informačního zařízení na 5.nástupišti,  nástupištní tabule  6 ks, napájecí kabel 400 m, sdělovací kabel 500 m, trubka HDPE 200m, montáž EPS na ústředním stavědle. Kamerový systém - kabelizace kamerového systému na 5.nástupišti, příprava kabelového připojení - trubka HDPE 250 m. Dále bylo provedeno odstranění křovin 450 m2 , kácení stromů vč. odstranění větví a jejich spálení nebo štěpkování 20 ks. Byly prováděny práce na trakčním vedení, obcházecím vedení - betonáž základů v celé stanici, stavba stožárů pro obcházecí vedení, stavba stožárů na grygovském zhlaví, montáž bran na grygovském zhlaví, stavba stožárů na přednádraží, stavba bran na přednádraží, montáž elektrického dělení grygovské zhlaví 2 ks, montáže
a převěšování TV na přednádraží, montáž obcházecího vedení v celé délce, spuštění do provozu 2,029 km, montáž úsekových odpojovačů, odvoz výkopové zeminy 100 tun, odvoz ostatního odpadu. Dále byla prováděna montáž ukolejnění a průrazek na průběžně stavěné stožáry. Byla provedena demontáž osvětlovacích stožárů JŽ, demontáž osvětlovacích věží. V rámci silnoproudých rozvodů a osvětlení nástupišť a podchodů bylo provedeno napojení 5. nástupiště (nové) na rozvody osvětlení, napájení výtahu a informačních panelů, montáž kabelů, montáž osvětlovacích těles, krytá část, montáž osvětlovacích těles nekrytá část, montáž stožárů osvětlení. Dále byly prováděny stavební práce na trafostanicích T2, T5
a T6 D+M prefabrikovaných betonových buněk - komplet provedení, podklad nebo podsyp ze štěrkopísku, podkad ze štěrkodrtě, dobetonávky panelové plochy, osazení silničních dílců
z ŽB do lože z kameniva těženého, dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm, panel silniční 300x100x21,5. Dále přístavba ústředního stavědla -  hloubení jam, základy
z prostého betonu, základy ze železového betonu, výztuž základů, zdi a stěny,  stropy, výztuž stropů, podklad a výplň z prostého betonu,  izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelné, chráničky z trub ocelových. Probíhaly práce na kabelovodu a to těleso kabelovodu, izolace proti vodě, kabelové šachty, repase kovových částí stávajícího kabelovodu. Dále výkopové práce na železničním spodku přednádraží, úprava pláně, konstrukce pražcového podloží ze štěrkodrtě, vápenocementová stabilizace, potrubí. Výstavba 5. nástupiště , výstavba ostrovního nástupiště, výstavba zastřešení ostrovního nástupiště v délce, výstavba odvodnění nástupiště, výkop, výstavba 4. nástupiště, výstavba ostrovního nástupiště, výstavba zastřešení ostrovního nástupiště, výstavba odvodnění nástupiště, výkop. Byla provedena obnova kolejí č.201  UIC, pružné upevnění, B91, výhybky 5ks. Bylo provedeno vytažení štětových stěn, provizorní příčky, zábradlí, výplň za opěrami na starém podchodu, zdivo nosné. Dále byly prováděny protidotykové zábrany, vybourání části konstrukce, protikorozní ochrana na silničním a tramvajovém nadjezdu. Probíhaly práce na odvodnění
a to výstavba kanalizačního  sběrače v osobním nádraží mezi kolejemi 16 a 18,  se zřízením 6ks šachet, spolu s příčnými  svody, byla dokončena úprava parovodu. V rámci objektů přeložky 22kV a přeložky nn dojde k vybudování kabelové trasy od TS1 do TS2 (výkopy, pokládka kabelů, záhozy). Byly osazeny rozvaděče v trafostanicích T2, T5 a T6 a probíhaly práce na uzemnění trafostanic.

1.7. – 31.12. 2013

Byly provedeny demontáže kolejí 201, 205 a 207 včetně trakčního vedení a 5ks výhybek. Rovněž bylo sneseno trakční vedení kolejí 101,103 a 105. Byly provedeny demolice
5 objektů, provedeny základy přístavby ÚS a trafostanic T2, T5 a T6. Provedeny přeložky kabelů v prostoru spádovištního stavědla a v prostoru mostu přes Bystřičku. Provedena římsa na pravé straně mostu přes Bystřičku. Zahájeny výkopové práce na kabelovodu. Provedena část prácí na budování nového nástupiště č. 5 a budování prodloužení stávajícího podchodu pod nástupiště č.5. Provedeny provizorní úpravy zab. zař.
na grygovském zhlaví.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC