Rekonstrukce žst. Olomouc

Bude provedena rekonstrukce železničního svršku, na základě výsledků geotechnického průzkumu bude provedena sanace železničního spodku vč. nového odvodnění. Bude provedena rekonstrukce 3 mostních objektů, stávajícího podchodu a 1 propustku. Jižní podchod bude vyústěn na nové ostrovní nástupiště a budou upraveny výstupy na nástupiště, včetně výtahů.

Hlavní koridorové koleje jsou vedeny přes osobní nádraží v nové poloze, čímž se získá větší vyváženost mezi sudou a lichou kolejovou skupinou, při posílení liché kolejové skupiny o jednu kolej. Zhlaví v přednádraží a osobním nádraží budou přeuspořádány tak, aby se zabránilo zbytečnému přechodu vlaků a posunování.

Bude vybudováno 1 nové ostrovní nástupiště, ostatní nástupiště budou zrekonstruována. Bezbariérový přístup cestujících k nástupištím je zajištěn jižním podchodem s výtahy. Všechna nástupiště budou nově zastřešena.

Budou zrekonstruovány silnoproudé rozvody, osvětlení železniční stanice a trakční vedení. Bude zřízeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště. Ve stavbě bude provedena příprava pro implementaci ERTMS/ETCS dle národního plánu nasazení ERTMS. Použité zabezpečovací zařízení bude umožňovat rozšíření o zařízení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS.

Bude vybudována nová místní kabelizace, sdělovací zařízení vč. informačního systému a dispečerská řídící technika. Bude rekonstruován stávající a vybudován nový kabelovod v celkové délce 3549 m. Budou rekonstruovány trafostanice, které budou osazeny novou technologií.

Z důvodu ochrany obytné zástavby před hlukem způsobeným železniční dopravou budou vybudovány protihlukové stěny o celkové délce 442 m a u vybraných obytných domů budou provedena individuální protihluková opatření.

 

Začátek a konec stavby:

 • km 83,022 ve směru na Českou Třebovou – začátek stavby
 • km 83,416 ve směru na Českou Třebovou – začátek kolejových úprav
 • km 204,851 ve směru na Přerov – konec kolejových úprav
 • km 204,825 ve směru na Přerov – konec stavby

 

Celková délka stavby:

 • délka stavby: 4,865 km
 • délka rekonstruované trati: 4,445 km

 

Traťové koleje:

 • Kolej typu UIC60, betonové pražce, pružné upevnění: 8 153m
 • Kolej typu S49, betonové pražce, pružné upevnění: 3 055 m
 • Užitý svršek, typ R65, betonové pražce, pevné upevnění: 4 776 m
 • Užitý svršek, typ S49, betonové pražce, pevné upevnění:  793 m
 • Nové výhybky soustavy UIC60: 44 ks
 • Nové výhybky soustavy S49: 39 ks
 • Užité, regenerované výhybky soustavy S49: 7 ks
 • Užité, regenerované výhybky soustavy R65: 6 ks

 

Traťová rychlost:

 • do 160 km/hod - v přednádraží
 • do 140 km/hod – v osobním nádraží
 • do 120 km/hod pro vlaky nákladní dopravy

 

Podchody pro pěší:

 • 1. stávající podchod – rekonstrukce
 • 2. stávající podchod, který propojuje přednádražní prostor a městskou část Hodolan - úprava výstupů z podchodu na ostrovní nástupiště. Dále bude dokončen předpřipravený výstup z podchodu na nové 5. ostrovní nástupiště a bude osazen nový výtah.

 

Mosty:

 • Rekonstrukce železničních mostů 2 ks
 • Rekonstrukce silničního nadjezdu 1 ks
 • Rekonstrukce kabelového mostu 2 ks

 

Propustky:

 • Rekonstrukce železničního propustku: 1 ks
 • Zrušení zbytku mostního objektu – propustku: 8 ks

 

Protihlukové stěny :

 • 442 m

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC