Trať 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Dojde ke kompletní výměně kolejového svršku včetně kolejového lože, k rozsáhlému pročištění příkopů a

obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám Geometrické polohy koleje (dále jen GPK) a následným

pomalým jízdám. Dále bude upraveno trakční vedení společně s ukolejněním kolejových konstrukcí, upraven

nevyhovující stav nástupiště v zastávce Šenov včetně osvětlení a umělých staveb (propustků a mostů). Výrazně

se zvýší komfort pro cestující a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu

cestujících, zvýší se kultura cestování a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující.

 

Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, která povedou k opravě železniční

infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti

stávajícího trasování trati při využití mezních hodnot parametrů GPK. Stávající stav je nevyhovující a za hranicí

své životnosti. Dojde k lokálním sanacím železničního spodku (zejména v místě přejezdů a mostních objektů) tak,

aby bylo zamezeno poruchám GPK a následným pomalým jízdám.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem projektu je provedení takových stavebních činností, které povedou k úpravě

železniční infrastruktury a odstranění propadu traťové rychlosti v celém traťovém úseku.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC