Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky

Stavební práce byly ukončeny v dubnu 2014, v průběhu května 2014 byl proveden úklid staveniště, byla zpracována dokladová část: geotechnický dozor skutečného provedení; notifikovaná osoba a bylo dopracováno souhrnné řešení.

duben 2014:

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

„PS 101 – TM Pečky, POK “ – Montáž kabelových roštů včetně výložníků pro pokládku přepojeného kabelu z pojízdní měnírny. Montáž vodičů CY 6 mm2 pro uzemnění a jejich ukončení na svorkách rozvaděče. Montáž výstražné tabulky na skříň sdělovacího zařízení (pro optický kabel).

„PS 102 – TM Pečky, místní kabelizace “- Demontáž zásobníků bleskojistek, bleskojistek, translátorů a kabelových forem ve skříni kabelových závěrů – místnost rozvodny 6 kV. Demontáž kabelů SYKFY z lišt v místnosti 6 kV, z PM a v provizorním napáječi ASE. Odpojení optického kabelu z vany optického rozvaděče v PM a v domku ochran provizorního napáječe ASE. Demontáž konektorů ST (kabel mezi PM a ASE). Položení kabelů TCEPKPFLEZE  mezi suterénem budovy měnírny a místností dozorny na rošty. Montáž koncovek PLASSON KPP40 na konce trubek HDPE. Montáž zásobníků bleskojistek a bleskojistek do skříně sdělovacího zařízení v místnosti dozorny. Dodávka a montáž kapacitních rovnováh na kabelu 10 XN. Montáž kabelové formy na kabelech SYKY 2x2x0,5 mm2 pro propojení kabelových závěrů v místnosti 6 kV. Ukončení vodičů CYY 16 mm2 ve skříních kabelových závěrů a na sběrnici uzemnění v suterénu TM. Montáž translátorů pro ochranu linek. Stejnosměrné měření na místním kabelu 10 XN mezi kabelovým závěrem SIS 1 a skříní sdělovacího zařízení v místnosti dozorny.

„PS 104 – TM Pečky, EZS “- Montáž datového kabelu LAM TWIN FLEXO 4x2x0,5. Dodávka a montáž silového kabelu CYKY 3Cx1,5 mm2. Montáž vodiče CY 6 mm2 – uzemnění pro kamerový systém. Montáž datového kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0,5 na ED Křenovka. Nastavení a oživení záznamu Radio Voice na ED Křenovka.

„PS 105 – TM Pečky, sdělovací zařízení“- Dodávka a montáž trubky HFXP pro datový kabel (na ED Křenovka). Zhotovení protipožární ucpávky na průchod koaxiálního kabelu otvorem ve zdi.

„PS 201 – TM Pečky, DŘT a velín “ – Dodávka a montáž patchordu do rozvaděče ASX1 pro ovládání R 3 kV včetně montáže ovládacích kabelů a kabelových štítků. Dodávka a montáž rozvaděče AWA a utěsnění rozvaděčů ASX1, ASX2 a AWA. Odzkoušení technologických struktur pro technologii R 3 kV a provedení závěrečné zkoušky R 3 kV. Měření smyček optických kabelů mezi ASX1 a technologií. Vypracování dokumentace pro obsluhu místního řídícího systému a školení obsluhy MŘS.

„PS 202 – TM Pečky, DŘT  v PM “ – Uvedení př. skříně v pojízdné měnírně do původního stavu (po ukončení stavby).

„PS 203 – TM Pečky, doplnění DŘT“- Vypracování provozních předpisů pro obsluhu a údržbu pro nové napájení TM Pečky. Kompletní vyzkoušení TM Pečky před zprovozněním.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Zahájení zkušebního provozu R 110 kV pole č. 01, zaučení obsluhy. Měření a vyhodnocení EMI pro TNS.

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Zkušební provoz R 110 kV pole 01.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ –  Dodávka  a montáž bezpečnostních tabulek pro stání T 101. Dokončovací práce ve stání transformátoru. Vypracování protokolu UTZ pro stání transformátoru T101.

„PS 208 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie“- Odvoz přebytečné zeminy z kabelových rýh.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Dodávka a montáž protipožárních přepážek z minerální vlny, ochranné stěrky, protipožární pěny pro TVS1, TVS2. Nátěr zemnícího pásku v rozvodně Pečky – sklep, tlumivka, hala technologie. Měření EMC a EMI pro rozvodnu 22 kV.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“- Montáž polohového vypínače 110 V pro signalizaci dveří kobek L1, L2, L3. Montáž červenobílých zábran do trafokomor TU 1, 2, 3. Nátěr kabelů protipožární hmotou Promastop včetně zhotovení přepážek.  Dodávka a montáž výstražných tabulek, dodávka dielektrických rukavic. Dokončovací práce a uvedení do provozu usměrňovacích transformátorů TU 1, 2, 3 včetně kompletních zkoušek a zaučení pracovníků obsluhy. Vyhotovení výchozí revizní zprávy, protokolu UTZ a PZ. Měření EMC včetně podkladů, zahájení zkušebního prostoru.

„PS 211 – TM Pečky, rozvaděč 3 kV, technologie “ – Ochranný protipožární nátěr kabelů v R 3 kV. Dodávka zkoušečky, zkratovací soupravy, záchranného háku, galoší a rukavic do rozvodny. Komplexní zkoušky rozvodny, zaučení obsluhy, zkušební provoz. Vypracování revizní zprávy, protokolu UTZ a průkazu způsobilosti.

„PS 216 – TM Pečky, vnější uzemnění, část SŽDC “- Vyhotovení revizní zprávy a průkazu způsobilosti.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie “- Dodávka a montáž konstrukce pro skříň transformátoru. Montáž kabelů 6 AYKCY 3x35/16 mm2 včetně vn koncovek a kabelových příchytek. Montáž kabelových štítků a výstražných tabulek na kobku. Dodávka a montáž protipožární ucpávky. Montáž vodiče pro pospojování CY 25 mm2. Nátěr zemnícího pásku v rozvodně TM. Uvedení do provozu transformátoru TO, zkouška zvýšeným napětím, měření uzemnění pro TO, měření EMC a EMI. Uvedení a odzkoušení rozvaděče ALA1-ALA8 do provozu, zahájení zkušebního provozu, zaučení obsluhy, vypracování revizní zprávy, protokolu UTZ a průkazu způsobilosti.

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“- Obetonování vstupu do komory kabelovodu betonem C30/37 tl. stěny 20 cm.

„SO 105 – TM Pečky, kácení mimolesní zeleně“- Štěpování pařezů do průměru 0,5 a 0,9 m. Uložení odpadu rostlinných pletiv na skládku.

„SO 202 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, část SŽDC“- Výkop jámy pro základy v prostoru vývodu na VÚŽ. Výkop kabelové rýhy 35/70 cm z.3 pro uložení kabelů k OV (mezi OV a Š1 kabelovodu). Zához  kabelové rýhy 35/70 cm z.3 pro uložení kabelů k OV. Úprava terénu, zásyp horninou v prostoru R 110 kV  a odvoz přebytečné zeminy. Dodávka a montáž hasicích přístrojů včetně záchytných ocelových konstrukcí do stání T102 a T101.

„SO 203 – TM Pečky, stání transformátorů 110/23 kV“- Protipožární utěsnění chrániček při vstupu do stání transformátoru T102, T101. Dodávka a montáž hasicích přístrojů CO2 – 5 kg do domku ochran, stání T101, T102.

„SO 204 – TM Pečky, úpravy oplocení“- Hloubení jam pro sloupky a vzpěry oplocení. Osazení sloupků a vzpěr oplocení včetně jejich betonáže. Montáž oplocení kolem areálu trakční měnírny výšky 200 cm. Montáž ostnatého drátu ve třech řadách nad oplocením. Odvoz přebytečné zeminy na skládku.

„SO 205 – TM Pečky, demolice“- Zásyp a zhutnění druhé poloviny prostoru po vybouraném sklepení budovy. Demolice plechového skladu. Vybourání betonové desky skladu a zásyp zeminou se zhutněním. Vyčerpání jímky odpadních olejů z transformátorů a ekologická likvidace odpadu. Zbourání betonové jímky a její zásyp sypaninou se zhutněním. Odstranění porostů v blízkosti stávajícího oplocení v pásu 5 m a demontáž stávajícího oplocení v areálu měnírny včetně betonových sloupků. Bourání pilířů u stávajících bran, demontáž základů po sloupcích oplocení.  Bourání zbytků kabelovodu. Odvoz betonové suti na skládku.

„SO 206 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV“- Provedení opravy povrchové úpravy dne prefa van. Demontáž oplocení provizorního napáječe měnírny, včetně brány a branky.  Demontáž domku ochran včetně odpojení od inženýrských sítí. Odvoz přebytečné zeminy po konečných terénních úpravách v areálu trakční měnírny.

„SO 301 – TM Pečky, připojení napájecího vedení“ – Demontáž vložené izolace NV, demontáž převěsů NV, kotevních lišt na BP stožáru. Demontáž stávajících odpojovačů, demontáž motorových pohonů, demontáž svodů z napájecích převěsů.  Vložení izolace do napájecích převěsů NV mezi TM a odpojovači – N101, N102, N111, N112, N114. Připojení lana převěsů na odpojovač N101, N102, N111, N112, N114. Montáž omezovačů přepětí na budově TM u průchodek. Dodávka a montáž odpojovačů a pohonů odpojovačů N101, N102, N111, N112, N114. Montáž kotevních lišt na BP stožár pro napájecí vedení. Zakotvení lana NV, montáž podpěrných izolátorů pro uchycení napájecího vedení NV na stožár N1, N2 a č.68. Dodávka a montáž výstražných tabulek na stožár N1 a N2, očíslování stožárů. Dodávka a pokládka kabelů SIWOKUL 7,2 kV, 1x120 mm2. Úprava kabelů ve výkopu pro základ skříně RZK, vybudování základu pro skříň RZK. Výkop kabelové rýhy 100/90 cm tř.4, zhotovení pískového lože, položení kabelových žlabů PVC, zhotovení kabelové chráničky z PVC rour PP 110 mm v místě zaústění do rozvaděče RZK, uložení kabelů 3,6/6 kV 1x500 mm2 z RZK skříně  TM do RZK 1. TK, do RZK 2. TK a do R 3 kV TM.  Oddělení kabelů vn a nn betonovou deskou. Montáž kabelů CHBU 1x120 mm2 z RZK skříně u 1. TK na stykový transformátor, z RZK skříně u 2. TK na stykový transformátor včetně zhotovení kabelových koncovek a ukončení vodičů v rozvaděčích. Provizorní úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy. Zaměření skutečného provedení TV, měření dotykového a krokového napětí, vypracování RZ a PZ.

„SO 302 – TM Pečky, připojení převozné měnírny“- Úprava kabelových tras při demontáži základů TV – P1, P2, P3. Připevnění kotevní lišty napájecího převěsu na stožár TV. Demontáž trakčních stožárů P1, P2, P3 a bourání betonových základů stožárů P1, P2, P3. Odvoz vybouraného materiálu na skládku.

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“- Odvoz přebytečné zeminy po terénních úpravách z mezideponie na skládku. Odvoz ostatního odpadu na skládku (betonové suti, cihel, rostlinných pletiv).

„SO 304 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 22 kV pro VÚŽ“ – Demontáž kabelu vn pro napájení VÚŽ v domku ochran provizorního napáječe. Výkop jámy pro zhotovení spojky vn (u domku ochran AJB). Zhotovení kabelové spojky pro vn kabel, oddělení a krytí kabelové spojky – napájení VÚŽ. Dodávka a pokládka kabelových žlabů pro uložení kabelů ve sklepě TM. Zához jámy pro kabelovou spojku u domku ochran AJB. Úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dodávka a montáž koncovky pro vn kabel pro napájení VÚŽ do rozvaděče AJA pole č. 17. Ukončení a připojení stínění pláště pro vn kabel a montáž označovacích štítků na kabely v R 22 kV. Montáž výstražných tabulek.

„SO 305 – TM Pečky, převozná měnírna, napojení na vn 22 kV“- Výkop kabelové trasy pro demontáž vn kabelů pro napájení PM0, PM1 a PM 6 kV. Demontáž vn kabelů pro napájení PM0, PM1 a PM 6 kV. Zához výkopu, úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy.

„SO 307 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz“- Výkop kabelové rýhy 35/80 cm od spojkoviště k domku TM-A, TM-B. Demontáž 6 kV kabelu směr Kolín a Poříčany. Pokládka kabelových žlabů včetně krycích desek, ochranných rour pr. 110 mm. Dodávka a pokládka kabelu 6 kV 3x35 mm2 od spojkoviště k domku TM-A, TM-B. Montáž koncovek staničních 6 kV v kompenzaci, v domcích TM-A, TM-B. Zhotovení protipožárních ucpávek s výplní v domcích TM-A, TM-B a v místě prostupu kabelu. Zához kabelové rýhy 35/80 cm od spojkoviště k domku TM-A, TM-B. Najetí kabelů vn zvýšeným napětím, geodetické zaměření trasy. Vypracování RZ, protokolu UTZ. Odvoz přebytečné zeminy na skládku.

„SO 308 – TM Pečky, úprava občasné návěsti pro elektrický provoz“ – Demontáž stávajících kabelů z PM a přepojování kabelů do skříně MS2. Dodávka a montáž tabulek na skříně POZ, HIS a do velínu. Výkop kabelové rýhy 35/80 cm z provizorního prostupu do kabelovodu. Pokládka výstražné folie, PVC žlabů a kabelu z provizorního prostupu do kabelovodu. Zához kabelové rýhy 35/80 cm, odvoz přebytečné zeminy.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“- Zaskládkování odvezené zeminy z mezideponie.

 

březen 2014:

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Dokončovací práce v rozvodně 110 kV, doplnění jednopólového schéma rozvodny do domku ochran.

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Dodávka a montáž kabelů CYKFY 2x4 mm2, CYKY 4x1,5 mm2 a jejich ukončení na svorkách rozvaděče. Zaučení obsluhy pro R 110 kV a zahájení zkušebního provozu R 110 kV.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Montáž konzol a podpěrek pro podpěrné izolátory včetně úchytek. Montáž podpěrných izolátorů a omezovačů přepětí ve stání transformátoru T101. Dodávka a montáž konstrukce pro uchycení kostrového transformátoru a montáž transformátoru kostrové ochrany do stání T101. Dodávka a montáž konstrukcí pro uchycení izolátorů. Montáž žlabu pro uložení ovládacích kabelů ve stání T101. Dodávka a montáž lana AlFe 350 mm2pro T101. Montáž svorek pro uchycení kabelů na Al trubky. Montáž svorek na izolátory pro uzemnění uzlu transformátoru. Dodávka a montáž držáků Al pasů a montáž Al pasů pro uzemnění uzlu transformátoru a propojení jeho svorek se svodiči přepětí. Zhotovení přeponky z AlFe 350 mm2 mezi sekundárem transformátoru a uzemn. uzlu transformátoru. Montáž přeponek z Al trubky mezi fázemi transformátoru. Dodávka a montáž kabelových vn koncovek ve stání T101. Montáž kabelových žlabů, kabelových příchytek, FeZn pásku, lana Cu pro pospojování konstrukcí.  Provedení zkoušek a vypracování revizní zprávy el. zařízení.

„PS 208 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie“- Hloubení kabelové rýhy 65/80 cm a 65/120 cm mezi R 110 kV a domkem ochran provizorního napáječe. Dodávka a montáž chrániček do kabelové rýhy mezi R 110 kV a domkem ochran provizorního napáječe včetně obetonování chrániček pod panelovou vozovkou. Dodávka a montáž kabelů CYKFY 19x1,5 mm2, 12x1,5 mm2, 2x1,5 mm2, 2x4 mm2, 12x2,5 mm2, PS 001M6 a jejich ukončení na svorkovnicích. Zhotovení protipožární přepážky pod rozvaděč. Zához kabelové rýhy a provizorní úprava terénu. Přeznačení popisů v rozvaděčích AJB, ANG1, ANG2, ATJ.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Zkouška kabelů AXEKVCEY 1x70 mm2 zvýšeným napětím.

„PS 211 – TM Pečky, rozvaděč 3 kV, technologie “ – Dodávka náhradního vypínače. Dodávka a uložení kabelů 22-CVXEKVCEY 1x150 mm2. Ukončení vodiče 6-CHBU kabelovým okem a smršťovací trubicí. Dokončovací práce v rozvodně 3 kV na rozvaděči AMA pole 1-7.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie “- Dodávka a montáž protipožárních izolačních desek do kabelového roštu v přízemí TM.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie “- Dodávka a montáž kabelových roštů pro vedení kabelů 6 kV ve sklepě TM Pečky. Dodávka a montáž FeZn pásku ve sklepní místnosti včetně montáže svorek pro uchycení zemnícího pásku. Montáž skříně POZ v místnosti velínu. Dodávka a montáž vn kabelů 6-AYKCY 1x35 mm2 včetně montáže příchytek ve sklepě TM.

„SO 203 – TM Pečky, stání transformátorů 110/23 kV“- Dodávka a montáž kabelů CYKY 2x1,5 mm2, 3x2,5 mm2, 5x4 mm2, OLFLON FEP 1x1,0 BK, vodiče CYY 2,5 mm2, CYY 6 mm2 včetně ukončení vodičů na svorkovnici. Montáž instalačního materiálu – trubky PVC, žlaby FeZn, nástěnná tlačítka pro ovládání osvětlení, zásuvek ve stání transformátoru. Montáž světlometů včetně zdroje 70 W. Montáž FeZn pásku 30/4 mm, FeZn drátu 10 mm včetně svorek. Montáž hladinové sondy do stání T101 a montáž vodiče CY 1x35 mm2 pro pospojování kovových částí. Dodávka a montáž rozvaděče R101 do stání T101. Montáž 2 ks jímačů. Vypracování revizní zprávy el. zařízení.

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“- Dodávka a montáž FeZn 30/4 mm pro uzemnění svodičů včetně montáže spojovacích svorek SR2a. Provedení nátěru zemnících pásků. Montáž ohnivzdorných desek do kabelových roštů v přízemí TM. Vypracování revizní zprávy a geodetické zaměření kabelových tras.

„SO 304 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 22 kV pro VÚŽ“ – Dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce pro kabely v domku ochran provizorního napáječe.

„SO 305 – TM Pečky, převozní měnírna, napojení na vn 22 kV“- Výkop jámy pro demontáž kabelů pro napájení PMO, PM1 a PM R 6 kV v provizorním stavu a pro provedení spojek. Dodávka a montáž spojky 22 kV pro napojení PM R 6 kV. Demontáž kabelů pro napájení PM R 6 kV a PM1. Oddělení a krytí spojek. Zához jámy a provizorní úprava terénu. Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek.

„SO 307 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz“- Dodávka a montáž smršťovacích trubic RPK 32/12 a ukončení kabelů ve svorkovnicích TTSA a TTSB. Osazení bezpečnostních tabulek pro domky TTSA a TTSB.

„SO 308 – TM Pečky, úprava občasné návěsti pro elektrický provoz“ – Dodávka a montáž skříně POZ do velínu pro ovládání ÚO. Dodávka a montáž hlídače izolačního stavu do skříňky HIS ve velínu. Dodávka a montáž kabelů CYKY 2x4 mm2, 1x1,5 mm2. Ukončení kabelů a vodičů v přechodové skříni MS2 a POZ. Montáž označovacích štítků a elektromontážních lišt. Měření izolačního stavu kabelů.

 

Únor 2014:

 „PS 201 – TM Pečky, DŘT a velín“ – Dodávka dveřních kontaktů pro

R 22 kV, R 3 kV a R 6 kV a do domku ochran. Dodávka a montáž kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2, CMFM 7Dx1,0 mm2 a CMFM 24Dx1,0 mm2. Dodávka a montáž elektroinstalačních lišt, konektoru RJ 45 pro kabelové vedení. Dodávka zdroje do rozvaděče ASX1 pro ovládání R 3 kV. Dodávka optokabelů pro rozvaděč ASX1 k ovládání R 3 kV pole AMA 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 „PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž POK pro vypínač a pro omezovače přepětí do pole 01 v R 110 kV. Montáž vypínače QM, PTPN TAV2 a omezovače přepětí FV 2 v poli AEA 01. Montáž lana AlFe pro propojení omezovače přepětí FV 2 v poli AEA 01. Montáž přeponek z lana AlFe 350 mm2 pro propojení vypínače na TAV2 (fáze L1,L2,L3). Montáž přeponek z trubky pro propojení vypínače na odpojovač Q2. Dodávka a montáž kabelu CHBU a lana YY 1x25 mm2 na pospojování do pole 01 včetně jejich ukončení. Zkušební provoz R 110 kV pole 03 a zaškolení obsluhy.

 „PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Montáž skříně AWA 01 (z domku provizorního napáječe) do domku ochran.

 „PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Montáž transformátoru do stání T101včetně jeho přezkoušení. Montáž kolejové zarážky pro transf. T101. Dodávka a montáž svorek na stranu 110 kV a 22 kV ve stání T101. Dodávka svorky pro zkratovou soupravu na Al trubku.

 „PS 208 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie“- Demontáž a přesun třífázového transformátoru T102, transformátoru kostrové ochrany, ochranných pomůcek, POK, armatur z provizorního stání transformátoru (náhradního zdroje). Demontáž propojení u sekundárních vývodů z PTP v poli AEA 03 – vývod na VÚŽ. Demontáž OK pro PTP v poli AEA 03 – vývod na VÚŽ. Demontáž omezovačů přepětí, izolátorů, spojovacích lana a armatur, vn a nn kabelů, uzemnění, skříně AWA 01 ze stání provizorního napáječe a z domku ochran. Odvoz demontovaných PTP a svorek do TM Stará Boleslav. Montáž lan pro propojení v poli AEA 03. Montáž POK, izolátorů, uzemňovacího pásku a lana v poli AEA 03 – vývod na VÚŽ. Zazdění otvoru do budovy velínu po demontovaných kabelech.

 „PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Dodávka a montáž vn kabelu AXEKVCEY 1x70 mm2 včetně kabelových příchytek. Zřízení protipožárních

ucpávek chrániček.

 „PS 211 – TM Pečky, rozvaděč 3 kV, technologie “ – Dodávka a montáž kabelů 1-CYKFY – O 2x2,5 mm2, 2x4 mm2, 7x1,5 mm2 a 1-CYKFY – J 3x2,5 mm2, CY 1,5 mm2 včetně ukončení kabelů. Dodávka a montáž elektroinstalační lišty. Provedení izolační zkoušky kabelů.

 „PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie “- Montáž kompenzačních kobek 6 kV včetně rámu do místnosti 1.12. Montáž tlumivek, odpínače, kompenzačního kondenzátoru, svodičů přepětí a dveřních kontaktů do kobek 6 kV v místnosti 1.12. Dodávka a montáž vn kabelů AXEKVCEY 1x70 mm2.

Převoz transformátorů z TM Nymburk a jejich osazení v R 6 kV (místnost 1.12).

 „SO 304 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 22 kV pro VÚŽ“ – Výkop kabelové rýhy (od domku ochrana ke kabelovodu K3) a kabelové jámy pro spojku. Zřízení pískového lože, uložení kabelů 22 kV 240 mm2, zakrytí kabelu betonovými deskami, uložení výstražné fólie a zához kabelové rýhy. Dodávka a montáž spojky 22 kV, zapískování spojky, krytí a oddělení kabelové spojky (z TM do přívodného pole R 22 kV v AJB). Zához jámy pro kabelovou spojku. Úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy.

Dodávka a montáž odpínače a pohonu na stožár – vývod 22 kV pro VÚŽ.

Leden 2014:

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Zahájení zkušebního provozu a zaučení obsluhy zařízení.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž trubek do pole 03 mezi kabelovou koncovkou a svodičem FV1 a mezi odpojovačem a svodičem FV1. okončovací práce v poli AE 03 pro vývod linky V963. Montáž stoličky pod odpojovač s uzemněním v poli AEA03 pro vývod linky V963. Vypracování protokolu UTZ a průkazu způsobilosti.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Zahájení zkušebního provozu a zaučení obsluhy zařízení.

„PS 211 – TM Pečky, rozvaděč 3 kV, technologie “ – Dodávka náhradního vypínače UR 36 Sécheron  včetně vozíku pod vypínač. Dodávka a osazení rozvaděče zpětného vedení RZK pro AMM 1,2,3,4,5,6.

„SO 206 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV“ – Demontáž ocelové konstrukce bočních sloupů, vývodového portálu a oplocení provizorního napáječe.

„PS 208 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie“- Demontáž omezovačů přepětí, izolátorů, ocelových konstrukcí, armatur a spojovacích lan, vn kabelů, uzemnění, přístrojů, skříně AWA01 v domku ochran a přesun do stání AEA01 v rozvodně R 110 kV.

Prosinec 2013:

„PS 101 – TM Pečky, POK“ – Stejnosměrné měření na stávajících kabelech-výpich z DK Praha – Kolín, TKK Praha – Kolín, TK Kolín – TM Pečky-Poříčany. Demontáž stávajících nefunkčních sdělovacích kabelů v suterénu TM. Demontáž stávajících translátorů z SH skříně v 1.N.P.

„PS 103 – TM Pečky, přenosový systém“- Dodávka a montáž silových kabelů CYKY 3Cx1,5, 3Cx2,5 mm2 a kabelu CMFM 2Ox1,5 mm2- mezi dozornou a rozvaděčem vlastní spotřeby ATN. Montáž datového kabelu LAM TWIN 4x2x0,5. Ukončení silových kabelů, zhotovení kabelové formy na koncích sdělovacích kabelů. Montáž konektorů na datové a sdělovací kabely. Montáž uzemňovacích vodičů CY 6 mm2.

„PS 104 – TM Pečky, EZS“- provedení protipožární ucpávky průchodu kabelů – ucpávka chráničky mezi dozornou a suterénem měnírny. Propojení ústředny EZS a přenosového systému, zhotovení kabelové formy na koncích datových kabelů. Kontrola funkce detektorů dveřních kontaktů s vysílačem u vstupních dveří kobek transformátoru TU1 – TU3. Naprogramování, oživení a funkční zkoušky zařízení EZS včetně dálkového přenosu na dispečink.  Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro upevnění skříně a kamery na osvětlovací věž. Montáž kabelových žlabů od TVS2 do haly technologie a z místnosti dozorny do haly technologie. Měření optického kabelu k otočné kameře. Komplexní odzkoušení a měření na ED Křenovka.

„PS 105 – TM Pečky, sdělovací zařízení“- Montáž SW routeru pro připojení radiobloku na přenosový systém. Dokončovací práce na SO, provedení revize el. zařízení a protokolu UTZ. Demontáž provizorních sdělovacích zařízení.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž trubek pro stání transformátoru T102. Montáž označovacích štítků pro vn kabely mezi T101 a T102. Dodávka a montáž kabelových žlabů pro ochranu vn kabelů ve stání T102, oddělení kabelů vn přepážkou z betonových desek (mezi T101 a T102).

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Vypracování zprávy o výchozí revizi el. zařízení a protokolu UTZ.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž trubek do pole 03 mezi kabelovou koncovkou a svodičem FV1. Provizorní oddělení rozvodny plotem pro práce na stavbě části pole 01 a 03. Zhotovení revizní zprávy a protokolu UTZ na část objektu.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Dodávka a montáž kabelu AXEKVCEY 1x70 mm2 včetně montáže koncovek, svazkování kabelů a montáže kabelových příchytek. Oživení kompletní nn části rozvaděče pro pole AJA 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Zkoušky kabelů zvýšeným napětím, vypracování revizní zprávy a protokolu UTZ.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Vypracování zprávy o výchozí revizi el. zařízení a protokolu UTZ.

„SO 307 – TM Pečky, úprava rozvodu vn a 6 kV 50 Hz“ – Montáž  vn kabelu pro domky TTS A a TTS B.

„PS 201 – TM Pečky, DŘT a velín“- Montáž skříní ASX1 a ASX2. Oživení SW pro monitoring spotřeby. Nastavení úrovně a naprogramování komunikace. Parametrizace a oživení podružné stanice včetně komunikace. Konfigurace IPC – parametrizace SW, oživení zařízení, šéfmontáž, revize el. zařízení, kompletní zkoušky a uvedení do provozu.  Odzkoušení programového vybavení a implementace technologických dat.

Listopad 2013

„PS 101 – TM Pečky, POK“ – Montáž průchodky jackmoon. Stejnosměrné měření na stávajících kabelech. Montáž kabelových roštů a konstrukce pro rezervu optického kabelu. Dodávka a montáž vany panelů opt. rozvaděče.  Zafouknutí opt. kabelu mezi kabelovou komorou a suterénem TM. Montáž odbočné spojky na 36 vláknovém kabelu včetně montáže konektorů. Měření útlumu 12 vláknového opt. kabelu.

„PS 103 – TM Pečky, přenosový systém“ - Dodávka a montáž přenosového zařízení SDH a datového switche  do skříně sdělovacího zařízení. Dodávka a montáž patchcordů pro připojení aktivních prvků napájecího zdroje a akumulátoru. Dodávka systému dálkového řízení pro přenosový systém a telefonních přístrojů.

„PS 104 – TM Pečky, EZS“ - Dodávka a montáž datového kabelu sdělovacího kabelu SYKFY 2x2x0,5, 3x2x0,5, optického kabelu OK 4E9/125  a kabelů CYKY 3x2,5, 3x1,5, CY 6. Dodávka a montáž ústředny EZS, koncentrátorů RIO pro EZS, venkovní sirény s majákem, okenních a dveřních kontaktů a duálních detektorů pro EZS. Dodávka a montáž požárních detektorů, modulu E080 pro EZS, akumulátoru a sestav přepěťových ochran. Dodávka HW a SW pro ED Křenovka.
Montáž pevných i otočných kamer, rozvodných skříní pro kamery a stejnosm. zdrojů pro kamery. Montáž optického rozvaděče a převodníku OK/Ethernet. Funkční kontrola detektorů a kontaktů. Montáž modulu E080 pro nastavení a monitoring EZS.

„PS 105 – TM Pečky, sdělovací zařízení“ - Dodávka a montáž technolog. Ovládací pracoviště pro síť SOE na ED Křenovka. Montáž radiobloku do skříně 42U. Montáž antény SOE, přepěťové ochrany pro koaxiální kabel, základnové radiostanice a stolních telefonních přístrojů.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž svodičů přepětí, podpěrných izolátorů, havarijních tlačítek do stání transformátorů T102. Dokončovací práce na propojení transformátoru.

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Dodávka a montáž rozvaděče AJA07 do domku ochran. Naprogramování rozvaděče AWA02, AWA03 a AWA06. Dodávka a montáž protipožárních přepážek v domku ochran.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC“ – Dokončovací práce na objektu a dodávka ochranných a pracovních pomůcek.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Dodávka a montáž koncových spínačů, konstrukcí pod izolátory. Montáž a připojení kabelů 22 kV a pospojování vodičem CY 25 mm2. Výpočet a nastavení ochran, naprogramování termninálu, oživení komunikace.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“ – Dodávka a montáž rozvodnice RS1, omezovačů vn do kobek TU1-3, dveřních kontaktů, rozvaděče R-ZO-I. Montáž kabelů CSA 95, CHBU 1x185, CYKFY 3x1,5 a montáž zemnícího pásku FeZn.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Dodávka a pokládka kabelů 1-YY 1x150 mm2 a jejich ukončení v rozvaděči ANG. Zprovoznění rozvaděče ANG, ATJ, ATN.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie“ – Dodávka a montáž kondenzátoru, pojistek, dveřních kontaktů, svodičů přepětí a POZ8  pro kobky 6 kV.
Pokládka kabelů CYKY 3x4, 4x2,5, 3x6, 3x1,5 mm2. Výpočet a nastavení ochran a měření uzemnění.

„SO 102 – TM Pečky, komunikace“ - Nasypání, rozhrnutí a zhutnění štěrkodrtě po obou stranách komunikace. Postřik na podkladní konstrukční vrstvu před pokládkou asfaltové vrstvy. Obrusná vrstva asfaltového krytu.

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“ - Výkop kabelové trasy 35/80 cm, pokládka kabelových žlabů, kabelů a výstražné folie. Dodávka a montáž kabelů CYKY 4x6, 4x25, 19x2,5 mm2, AYKY 4x25 mm2 a šňůry CGSG 3x2,5 mm2.
Montáž rozvaděčů RO1, R-OV a svítidel na stožárky OS1 a OS2.
Zához kabelové rýhy, úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy.

„SO 307 – TM Pečky, úprava rozvodu vn a 6 kV 50 Hz“ – Výkop rýhy pro uložení nn a vn kabelů a zemnícího pásku FeZn pro domky TTSA a TTSB. Pokládka ochranných trubek, kabelů a zemnícího pásku. Zához kabelové rýhy, úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“ - Najetí kabelů 110 kV zvýšeným napětím.

„PS 211 – TM Pečky, rozvaděč 3 kV, technologie“ - Montáž a ukončení vodičů pro pospojování. Demontáž a uložení prvků z původní R 3 kV na TM Nymburk.

„PS 216– TM Pečky, vnější uzemnění, část SŽDC“ - Nátěr zemnících pásků a měření uzemnění revizním technikem.

„PS 102 – TM Pečky, místní kabelizace“ - Výkop kabelové rýhy od kab. komory k osvětlovací věži, pokládka kab. žlabů a zatažení trubek HDPE do kabelovodu.  Zafouknutí kabelu mezi TM a domkem ochran. Montáž translátorů do skříně sděl. zařízení. Montáž konektorů ST na ukončení optického kabelu a ukončení opt. kabelu v rozvaděči. Měření útlumu 12- ti vláknového kabelu.

„PS 201 – TM Pečky, DŘT a velín“ - Demontáž stávajícího zařízení. Montáž skříně datového rozvodu ASX2. Montáž zdroje 230 V AC s UPS, montáž komunikačního modulu S 7102, 7101, HUB Ethernetu a FSK modulu. Dodávka a montáž rozvaděčové skříně 42U – ASX1, panelu patch, oddělovacího reléového členu, přepěťové ochrany, optopřevodníku RS 485 W2/FO. Montáž optokabelu včetně konektorů.

„PS 203 – ED Praha, doplnění DŘT“ – Konfigurace přenosových jednotek pro ED pro nové zapojení rozvodny 110 kV. Zkoušky programového vybavení pro ED. Verifikace přenosů signálů a povelů na technologické zařízení pro ED.

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ - Obetonování vyústění dešťové kanalizace ve svahu. Odzkoušení vodovodního potrubí tlakem.

„SO 202 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, část SŽDC“ - Pokládka dlažby kolem domku ochran. Hloubení jam pro sloupky a vzpěry oplocení. Osazení a zabetonování sloupků a vzpěr oplocení. Montáž pletiva a ostnatého drátu. Dodávka montáž vjezdové brány do rozvodny 110 kV.

„SO 203 – TM Pečky, stání transformátorů 110/23 kV“ - Pokládka dlažba kolem stání transformátoru T102. Montáž zábradlí na vanu transformátoru, montáž oplocení a přístupového schodiště. Osazení rozvaděče R102, tlačítek pro osvětlení, svítidel a zásuvek ve stání T102. Propojení přístrojů kabely a pospojování zábradlí.

„SO 204 – TM Pečky, úprava oplocení“ - Hloubení jam pro sloupky a vzpěry oplocení. Osazení a zabetonování sloupků a vzpěr oplocení. Montáž pletiva a ostnatého drátu. Dodávka montáž vjezdové brány 520/200 cm do areálu TM. Montáž vlečkové branky a vstupní branky do areálu TM.

„SO 301 – TM Pečky, připojení napájecího vedení“ – Dodávka skříně zpětného vedení. Dodávka omezovače přepětí pro kabely vn, kabelu 3,6/6 kV a kabelových koncovek 6 kV.

Říjen 2013:

„PS 101 – TM Pečky, POK“ – Výkop sond pro nalezení stávající kabelové komory a ukončení trubek HDPE. Výkop kabelové rýhy od kabelové komory ke spojce. Výkop jámy pro kabelovou komoru Romold  a výkop jámy pro kabelovou spojku PLASSON. Zakrytí spojky pískem a fólií, dodávka a montáž kabelových žlabů. Zához rýhy a jam, provizorní úprava terénu. Zaslepení konců trubky HDPE před položením a následné její položení do výkopu. Montáž spojky a koncovky PLASSON na trubku HDPE. Zpětná montáž kabelové komory Romold.

„PS 103 – TM Pečky, přenosový systém“ - Dodávka datové skříně do dozorny.

„PS 104 – TM Pečky, EZS“ - Provedení průrazů zdi (15, 30, 45 cm). Dodávka a montáž datového kabelu LAM TWIN FLEXO 4x2x0,5, sdělovacího kabelu     SYKFY 2x2x0,5, 3x2x0,5. Dodávka a montáž kabelových žlabů PVC.

„PS 105 – TM Pečky, sdělovací zařízení“ - Dodávka a montáž patek panelu pro telefonní a datové zásuvky (ve skříni v místnosti dozorny). Dodávka a montáž vyvazovacího panelu pro montáž sdělovacích kabelů. Dodávka a montáž datových zásuvek s konektory RJ 45, kabelových lišt, datového kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0,5.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a pokládka vn kabelů CVXEKVCEY 1 x 150 mm2 mezi stanovištěm transformátoru T101 a rozvaděčem AJA1.

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Dodávka a montáž kabelů CYKY 12x1,5 mm2, 12x2,5 mm2, 2x6 mm2, 3x1,5 mm2,       3x2,5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 4x2,5 mm2, 5x1,5 mm2, 5x10 mm2, 3x4 mm2,
CYKFY 4x2,5 mm2, 7x1,5 mm2, SYKFY 4x2x0,5, STP 4x2x0,56 včetně ukončení kabelů. Dodávka a osazení žlabů pro kabely na konstrukce přístrojů.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž přeponek a lana AlFe 350 mm2. Montáž propoje z trubek na měřící transformátor.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Vyzbrojení ovládacích skříněk pro pole AJA 3, 6, 7, 13, AJA 8 a AJA16. Dodávka a pokládka kabelů   CYKY O 3x4 mm2, CYKY O 4x2,5 mm2, CYKY J 3x2,5 mm2, CYKY O 3x6 mm2,
CYKFY O 3x1,5 mm2, CYKFY O 7x1,5 mm2, CYKFY O 19x1,5 mm2 včetně ukončení kabelů.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“ – Montáž rozvaděčů trakčních měničů. Dodávka a pokládka kabelů 22 kV typu 22 – CXEKVCEY 150/25 mm2 včetně montáže kabelových příchytek na kabelové lávky a svazkování kabelů páskem. Dodávka a montáž pozinkovaných roštů, nosníků a stojin (Besplast), a kabelových drátěných žlabů včetně nosníků a stojin.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Dodávka a pokládka kabelů CYKY J 3x10 mm2, CYKY J 5x10 mm2, CYKY O 3x10 mm2, CYKY O 3x4 mm2,
CYKY J 3x4 mm2, CYKFY 12x1 mm2, CYKFY 19x1 mm2, 1-YY 1x35 mm2 včetně jejich ukončení. Práce na oživení rozvaděčů ATJ, ATN, baterií a jejich uvedení do provozu.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie“ – Osazení suchých transformátorů TZZ - 22/6 kV, 250 kVA do místnosti 1.13 a 1.14 – 2 ks.
Dodávka tlumivek do kobek kompenzací v místnosti 1.12. Vyzbrojení ovládacích skříněk do pole ALA 2 a 7.

„SO 102 – TM Pečky, komunikace“ - Vytěžení stávajících krytů a konstrukcí v příjezdové komunikaci ul. Ke dráze. Úprava podloží a pláně, vyrovnání a zhutnění v celé ploše komunikace. Rozhrnutí a zhutnění štěrkodrtě v ploše komunikace. Úprava podloží cementováním v areálu měnírny. Rozhrnutí a zhutnění štěrkodrtě v areálu měnírny tl. 200 mm. Dodávka a pokládka obrubníků do betonového lože podél komunikace.  Úprava pláně, srovnání a zhutnění v celé ploše terénních úprav rozvodny 110 kV ze štěrkodrtě frakce 16/32 (mimo komunikaci).
Pokládka geotextilie na upravenou pláň. Rozprostření štěrkodrtě v ploše objektu rozvodny 110 kV (tl. 150 mm). Doplnění ploch ornicí o tl. 150 mm, osetí ornice travním semenem. Demontáž stávající kanalizační šachty a osazení nové zákrytové desky. Dodání a osazení dopravních značek a zábran v ulici Ke dráze a jejich zpětná demontáž.

„SO 101 – TM Pečky, zapanelování vlečky“ – Úprava pláně pro pokládku silničních panelů před stáním transformátorů a podél provozní budovy. Položení separační geotextilie v příjezdové komunikaci. Úprava pláně štěrkopískem pro pokládku silničních panelů a následná jejich pokládka. Položení plastových příložek mezi silniční panely a kolejnice. Zřízení přejezdové komunikace do domku ochran.

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“ - Dodávka a montáž kabelu CYKY 5x2,5 mm2 mezi ROV a MX-OV.  Dodávka a montáž kabelů                  CYKY 3x6 mm2, CYKY 4x10 mm2, CYKY 4x25 mm2, CYKY 5x10 mm2,      CYKY 7x2,5 mm2, AYKY 4x35 mm2, šňůry  CGSG 3x2,5 mm2, včetně dodávky a montáže kabelových ok a smršťovacích koncovek. Dodávka a montáž FeZn pásku, zemnících tyčí se svorkami pro uzemnění osvětlovacích stožárků OS1 a OS2. Dodávka a montáž osvětlovací věže – 1 ks, světlometů pro osvětlovací věže - 4 ks, sklopných osvětlovacích stožárků – 2 ks včetně svorkovnic.
Výkop kabelové rýhy 50x80 cm pro pokládku kabelů. Výkop jámy pro základ osvětlovací věže, a jam pro osvětlovací stožárky, následná betonáž základů.
Uložení žlabů do výkopu, pokládka kabelů, zakrytí žlabů a označení výstražnou fólií.
Zához výkopů, provizorní úprava terénu, odvoz přebytečné zeminy na skládku.

„SO 307 – TM Pečky, úprava rozvodu vn a 6 kV 50 Hz“ – Výkop rýhy pro uložení zemnícího pásku FeZn  a zemnících tyčí vnitřního a venkovního okruhu. Dodávka a montáž vedení FeZn a zemnících tyčí včetně jejich zalití bentonitem a pospojením. Zához kabelových rýh a úprava terénu.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“ - Montáž kabelových koncovek 110 kV na portál a kabelovou stoličku. Provedení plášťové zkoušky kabelů 110 kV mezi portálem a kabelovou stoličkou.
 

Září 2013:


„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Byly provedeny schodišťové konstrukce ramp včetně výztuže. Pokračovaly práce na obkladech vnější soklové části budovy, práce na vybourání jímky pro splaškovou kanalizaci a následně dodávka a osazení bezodtokové splaškové jímky včetně obetonování. Zajištění prostupů protipožární přepážkou.  Dodávka hasících přístrojů typu S5 (sněhový) a práškových. Dodávka a montáž žebříků s ochranným košem na střechu budovy. Dodávka a montáž zábradlí na schodiště. Následovala dodávka a montáž kolejnic do stání transformátorů TSU.
Dodávka a montáž keramického soklu podlah uvnitř provozní budovy.
Provedení nátěru podlahových konstrukcí se zvýšenou odolností proti oděru.  Napojení střešních svodů do stávající dešťové kanalizace a vyústění do svahů včetně vyčištění stávajících šachet. Montáž teplotního snímače, digitálního ovladače vytápění, montáž kabelu CYKY 4Bx50 mm2, montáž FeZn pásku   30x4 mm a montáž zkušebních svorek. Montáž rozvaděče RP1 a RP2 včetně vystrojení a osazení. Montáž venkovního osvětlení a dokončení prací na hromosvodu.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka podpěrných izolátorů 110 kV a izolátorů 36 kV do stání transformátoru T102. Dodávka a montáž žlabů pro vedení ovládacích kabelů v stání transformátorů T102. Pokládka kabelu CVXEKVCEY 1x150 mm2 mezi T102 a rozvaděčem AJA.
Hloubení kabelové trasy mezi šachtou Š2 a T102, zřízení kabelového lože a utěsnění šachty.

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Dodávka a montáž kabelů CYKFY 12x1,5 mm2, 19x1,5 mm2, 2x1,5 mm2, 2x2,5 mm2,     2x4 mm2, 2x6 mm2, 4x1,5 mm2.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž vypínače s jedním pohonem na vývod transformátoru  T102, montáž vypínače s třemi pohony na vývod VÚŽ. Dodávka a montáž trubek Aldrey pro připojení vývodů T101, T102 a VÚŽ včetně montáže armatur na trubky, lana a přístroje v rozvodně 110 kV. Montáž lana AlFe 350 mm2 včetně ok a přeponek.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Dodávka elektroměrového rozvaděče RE1. Montáž rozvaděče vn 22 kV – 17 polí. Dodávka a montáž tlumivky 150 kVAr.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“ – Dodávka rozvaděčů včetně proudového relé ZO-1 a omezovače přepětí 25 kV. Osazení a montáž suchých trakčních transformátorů TU1 –TU3 do venkovních kobek. Montáž vzduchových tlumivek L1, L2, L3 v kompozitních kobkách. Výroba a montáž kovových konstrukcí do kobek TU.

„PS 211 – TM Pečky, rozvaděč 3 kV, technologie“ – Dodávka a montáž žlabů pro vn kabely, montáž FeZn pásku, podpěr FeZn pásku a pouzdra pro průchod stěnou v 2. N.P.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Montáž 2 ks transformátorů 22/0,4 kV, 250 kVA (TVS) vlastní spotřeby.  Dodávka a montáž rozvaděče ANG, rozvaděče  ATJ, ATN. Osazení baterií 110 V/160 Ah do stojanů včetně dodávky a osazení jednopólových odpínačů včetně pojistek.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie“ – Dodávka a osazení rozvaděče 6 kV. Dodávka suchých transformátorů 22/6 kV, 250 kVA – 2 ks.

„SO 102 – TM Pečky, komunikace“- Vytěžení stávající zeminy v rozvodně 110 kV. Vytěžení stávajících krytů a konstrukcí v příjezdové komunikaci v areálu TM Pečky.
Úprava podloží a pláně, vyrovnání a zhutnění v celé ploše komunikace. Vytvoření vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 150 mm v příjezdu k budově TM Pečky. Úprava pláně, srovnání a zhutnění štěrkodrti v celé ploše komunikace rozvodny 110 kV.
Dodávka a pokládka betonových obrubníků do betonového lože podél komunikace rozvodny 110 kV. Úprava pláně, srovnání a zhutnění plochy v rozvodně 110 kV (mimo komunikace) včetně pokládky geotextilie a terénních úprav ze štěrkodrti frakce 16/32.

„SO 101 – TM Pečky, zapanelování vlečky“ – Pokládka separační fólie v přejezdové konstrukci. Zřízení přejezdové konstrukce od domku ochran k provozní budově. Demontáž stávajícího přejezdu.

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“ – Čerpání vody, hloubení jamy pro trasu multikanálu a pro uložení ochranných trubek. Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou a zhutněním, odvoz přebytečné zeminy a uložení na skládku. Osazení ocelových konstrukcí do kabelových šachet Š1, Š2, Š5.

„SO 203 – TM Pečky, stání transformátorů 110/23 kV“ – Vybudování odvodu dešťových vod - potrubí, šachty, revizní šachty.

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“- Dodávka rozvaděče pro osvětlovací věž, dodávka skříně M-OV, dodávka rozvaděče RO1 do velínu.
Hloubení a následná betonáž základu OV včetně výztuže. Demontáž osvětlovacích stožárků, základu stávajících osvětlovacích stožárů – 6 ks, demontáž kabelů a svítidel. Výkop kabelové rýhy, zhotovení kabelového prostupu mezi šachtou a OV, uložení zemnícího pásku FeZn, položení výstražné fólie, zához kabelové rýhy, urovnání terénu a odvoz přebytečné zeminy na skládku. Provedení obetonování chrániček.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“- Hloubení kabelové rýhy 110/160 cm mezi stoličkami rozvodny 110 kV a portálem linky VÚŽ. Pokládka kabelového žlabu TK2, pokládka kabelu 110 kV mezi portálem a konstrukcí rozvodny 110 kV. Vytvoření lože ve výkopu obetonováním, dodávka a pokládka výstražné fólie. Zához výkopu s hutněním, provizorní úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy. Montáž svodičů přepětí na portál. Dodávka a montáž 6 ks koncovek 110 kV na stoličky a portál 110 kV.
 

Srpen 2013:

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Dodávka a montáž vnitřních a vnějších dveří. Dodávka a montáž okenních mříží, parapetů oken. Montáž zateplených sekčních vrat do stání TSU. Dodávka a montáž kolejnic, roštů a zakrytí jímek ve stání transformátorů TSU.  Provedení keramické dlažby, keramických obkladů stěn včetně soklů, zhotovení zdvojené podlahy v místnosti dispečinku. Montáž umyvadla a sprchového koutu, dodávka a montáž kuchyňské linky. Provedení malby sádrokartonových podhledů. Dokončení montáže vzduchotechniky – potrubí, ventilátorů, žaluzií a klapek.  Pokračování v dokončovacích pracích na montáži elektroinstalace – montáž topných konvertorů, rozvaděče RP1, ústředny pro detektory plynů, montáž lišt a kabelů a jejich zapojení. Montáž svítidel, zásuvek, spínačů a ovládacích modulů. Montáž motorových pohonů pro vzduchotechniku.

Založení a zdění schodišťových ramp.  Provedení tenkovrstvé vnější omítky, tepelné izolace soklové části objektu a štěrkové omítky. Sanace stávajícího kamenného obkladu, sanace ramp. Demontáž stávající jímky splaškových vod a osazení a montáž nové jímky. Provedení opravy podlah uvnitř objektu.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž izolátorů 110 kV do stání transformátoru T102.

Dodávka a montáž kostrové ochrany transformátoru T 102. Provedení ochranného pospojování konstrukcí FeZn páskem.

„PS 205 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, SKŘ, část  SŽDC“ – Dodávka a montáž skříně AWA 02, AWA 03, AWA 04, AWA 05 (měření ČEZ), AWA 06 (GSM přenos)  a skříně ATN, ANG (vlastní spotřeba) do domku ochran.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Dodávka a montáž trubek Aldrey pro přípojnice. Montáž lana 240 mm2 včetně ok. Provedení uzemnění omezovačů přepětí lanem YY 1x25 mm2.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Dodávka 2 ks transformátorů vlastní spotřeby.  Dodávka a montáž žlabů a zemnících pásků ve sklepním prostoru.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie“ – Dodávka a montáž stojin, výložníků, roštů a žlabů ve sklepním prostoru. Montáž zemnícího pásku FeZn ve sklepě.

„PS 216 – TM Pečky, vnější uzemnění, část SŽDC“ – Výkop kabelové rýhy pro montáž uzemnění, výkop jámy pro uložení jímky pro uzemnění. Dodávka a montáž zemnícího pásku FeZn a jímek. Utěsnění trubek a jímek, zához rýhy, úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy.

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“ – Dokončení montáže kabelovodu včetně montáže ocelových konstrukcí, obetonování trubek a multikanálu.

 

Červenec 2013:

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Dodávka a montáž vzduchotechniky. Otryskání a broušení betonového povrchu v kobkách stání usměrňovačových transformátorů. Demontáž kolejnic v kobkách stání usměrňovačových transformátorů. Dodávka a montáž střešního žlabu a svodu. Montáž oplechování římsy fasády a štítů střechy. Dodávka a montáž plechových prostupků pro osazení VZT mřížky, montáž žaluziových klapek. Montáž střešního ventilátoru VDA 500/4-8D   a trubního ventilátoru TD 350/125. Montáž vedení FeZn, jímacích tyčí a svodů hromosvodu. Montáž elektroinstalace v technologických místnostech budovy.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž konzoly pro podpěrky do stání transformátoru T102. Dodávka

a montáž brzdy, konstrukcí pro uchycení izolátorů a konstrukce pro uchycení kostrového transformátoru. Dodávka a montáž FeZn pásku včetně zkušebních a spojovacích svorek.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie “ – Dodávka a montáž stojanů, výložníků , roštů a žlabů v 1.P.P.  Dodávka a montáž FeZn pásku, včetně podpěrek v 1.P.P.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž 10 ks izolátorů na POK do pole 01,02 a 03 v R 110 kV. Montáž 6 ks odpojovačů na POK do pole 01,02 a 03 v R 110 kV. Montáž 6 ks PTPN a 2 ks PTN do pole 02 a 03 v R 110 kV. Dodávka a montáž 6 sad POK pro odpojovače do pole 01, 02, 03 v R 110 kV.

„SO 202 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, část SŽDC“ – Dodávka a montáž 8 ks jímačů včetně stříšek.

„SO 203 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, část SŽDC“ – Dodávka a montáž ocelových konstrukcí do stání transformátoru T102.

Červen 2013:

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Provedení vývodů z monolitické konstrukce na sledování bludných proudů. Lepení kontaktního zateplovacího systému včetně kotvení a armování na vnější zdivo. Montáž začišťovacích lišt na oknech a parapetech. Výškové vyrovnání střešní nosné konstrukce. Instalace jímacích tyčí hromosvodu a uzemňovací soustavy. Montáž kazetového podhledu včetně podkladního roštu. Montáž  sádrokartono-  vého podhledu včetně podkladního roštu.  Dodávka a montáž OSB desek v 2.N.P. Dodávka a montáž oplechování vnějšího okenního parapetu. Dodávka  a montáž výlezu na střechu a montáž repasovaného žebříku. Provedení malby místností. Dodávka a montáž elektroinstalačního zařízení včetně kabelových rozvodů. Vybourání rýhy ve zdivu pro uložení kabelů a její zpětné zazdění.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž konzoly pro podpěrky do stání transformátoru T102.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie “ – Dodávka rozvaděče    R 22 kV.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC “ – Montáž 15 ks izolátorů na POK do pole 01,02 a 03 v R 110 kV.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“ – Dodávka trakčních měniče dle projektové dokumentace.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Dodávka rozvaděče ATJ a ATN. Dodávka a montáž 2 ks usměrňovačů do rozvaděče ATJ. Dodávka 2 ks sad akumulátorových baterií. Dodávka a montáž 2 ks střídačů do rozvaděče ATN. Dodávka a montáž by-passu do rozvaděče ATN.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie“ –

Dodávka a osazení rámu pod R 6kV do místnosti 1.12. v počtu 1 ks.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“ – Provedení nátěru stoliček pro linku V 963 VÚŽ. Osazení 3 ks stoliček do pole 03 R 110 kV pro linku V 963 VÚŽ.

 

Květen 2013:

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Provedení stropní desky ze železobetonu nad suterénem 1 PP. Zhotovení pomocné konstrukce nad suterénem 1. PP včetně dodávky a montáže ocelových prvků pro prostupy. Vyspravení povrchu stěn po demontáži a bourání. Zhotovení hrubé cementové omítky na vnějších stěnách provozní budovy. Dodávka a montáž samonivelační stěrky pro vyrovnání podlah.

Odstranění střešních žlabů, demontáž plechových parapetů, demontáž oken, svodů a mříží. Dodávka a montáž tepelné izolace podlah. Dodávka a montáž plastových oken.

Doprava vybouraného materiálu na skládku dle PD.

„SO 203 – TM Pečky, stání transformátorů 110/23 kV“- Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro stání transformátoru T102.  Dodávka  střešní krytiny, bleskosvodu a okapových žlabů pro stání T102. Provedení povrchové úpravy dna a stěn van pod transformátorem izolací proti olejům. Dodávka a montáž kolejnic pro stání transformátoru T102. Dodávka a montáž FeZn drátu, pásku a jímačů.

„SO 202 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, část SŽDC“ – Dodávka a montáž rozvaděče R103 do domku ochran. Dodávka a montáž topného konvertoru do domku ochran. Montáž kabelů CYKY, spínačů pro osvětlení, zářivkových svítidel a zemnícího pásku v domku ochran. Montáž FeZn drátu pro hromosvod na domku ochran a montáž ochranného úhelníku.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž trojfázového olejového řiditelného transformátoru 110/23 kV,

16 MVA včetně dopravy, proměření a přípravy na uvedení do provozu. Montáž transformátoru, filtrace olejové náplně, včetně proměření a přípravy na uvedení do provozu.

„PS 216 – TM Pečky, vnější uzemnění, část SŽDC“ –  Hloubení výkopu           35/80 cm, vytvoření kabelového lože z prosáté zeminy. Dodávka  a montáž zemnícího pásku FeZn 30x4 mm2 , FeZn 40x5 mm2 a tyčových zemničů ZT 20. Propojení zemnících pásků včetně ošetření antikorozní ochranou.

Zához výkopů a provizorní úprava terénu.

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“ – Hloubení jam pro kabelové šachty Š3, Š4, Š6, Š7, Š8, Š9. Hloubení rýh š. 2000 mm pro multikanál a ochranné trubky. Zatažení a osazení chrániček do plastových šachet.  Dodávka betonu a jeho uložení pod multikanál a trubky, včetně obetonování. Obsypání trubek štěrkopískem, zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie “ – Dodávka a osazení rámu pod rozvaděč R 22 kV v místnosti 1.11.

 

Březen - duben 2013:

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Provedení základové monolitické desky, sloupů a stěny včetně vyztužení v suterénu 1. PP. Provedení pomocné konstrukce pro zhotovení stropní desky nad suterénem včetně provedení ocelové výztuže. Vyspravení stávající omítky fasády. Provedení hrubé podlahy z betonu s vyztužením. Odstranění stávajících světlíků z luxferů včetně odstranění parapetů pro zazdění – stání usměrňovačových transformátorů. Demontáž stropních světlíků ze skla v 2. NP. Demontáž hromosvodu a jímací sestavy na uzemnění. Demontáž dveří a žebříku. Provedení vrtané sondy do skladby střechy. Provedení plastového vodovodního a kanalizačního potrubí včetně tvarovek.

Doprava vybouraného materiálu na skládku dle PD.

„SO 202 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, část SŽDC“- Provedení podkladových betonových desek pod základy. Pokračování v pracích na betonáži základových patek pro přístroje rozvodny 110 kV včetně montáže a demontáže bednění. Provedení izolačního nátěru na všech základech. Dodávka a montáž kompletního objektu domku vč. instalací a zemnění. Výkop jámy a betonáž základů HJ1 – HJ8 pro stožárky.

„SO 203 – TM Pečky, stání transformátorů 110/23 kV“ – Zhotovení železobetonové roznášecí desky pod stání transformátoru. Dodávka a osazení prefa vany, podpěrných sloupů a protipožárních stěn mezi podpěrnými sloupy.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí, technologie“ – Dodávka trakčních transformátorů, omezovacích vzduchových tlumivek a kompozitních rámů pod usměrňovačové rozvaděče.

„PS 216 – TM Pečky, vnější uzemnění, část SŽDC“ – Hloubení výkopu 35/80 cm v délce 400 m. Vytvoření kabelového lože z prosáté zeminy. Dodávka  a montáž zemnícího pásku FeZn 30x4 mm2 , FeZn 40x5 mm2 a tyčových zemničů ZT 20. Propojení zemnících pásků včetně ošetření antikorozní ochranou.

Zához výkopů a provizorní úprava terénu.

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“ – Zhotovení štěrkopískového lože pod kabelové šachty. Dodávka a montáž plastových kabelových šachet Š6, Š7, Š8 a Š9 včetně víka.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“ – Výkop a betonáž základů pro konstrukce v poli vývodu VÚŽ.

 

Únor 2013:

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

 „SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ – Zazdívka, obezdívka a dozdívka z cihel a drobné zazdívky stávajících prostupů a otvorů. Bourání vnitřních příček a otvorů včetně omítek dle PD ve stávajících místnostech.

Vyzdívka příček z keramických bloků – rozvodna 6 kV, šatna, umývárna, WC, v místě transformátoru TVS1 a TVS2, chodba. Dodávka a osazení ocelových překladů nad otvory. Dobetonování stropních prostupů včetně navázání výztuže a zdrsnění povrchu. Pokládka podkladního betonu v 1. NP – vrchní vrstva včetně jeho vyztužení sítí 150/150/8 mm.

Otlučení omítek a obkladů ze zdiva s přípravou povrchu pro nové vrstvy omítek.

Odstranění linolea a nášlapových vrstev podlah – tj. jejich oškrábání a broušení.

Dokončení bourání podlahy v manipulační chodbě včetně zbytku azbestocementových příček v prostoru stávajících usměrňovačů.

Izolace suterénního svislého zdiva v 1. PP a provedení vodorovné izolace pod zdivem v 1. NP.

Doprava vybouraného materiálu na skládku dle projektové dokumentace.

 

„SO 205 – TM Pečky, demolice“- Demontáž podsklepení budovy. Zásyp a zhutnění poloviny prostupu po vybouraném sklepení budovy. Demontáž kabelových lávek, stropních desek a stěn kabelovodu.

Odvoz suti z demontovaného skladu 1, 2, 3 a garáže z mezideponie na skládku Sány Šambor.

 

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“ – Hloubení jámy pro kabelovou šachtu Š2 a Š5, dodávka a osazení šachet včetně víka. Dodávka a montáž plastových kabelových šachet Š3 a Š4 včetně víka.

Leden 2013:

SO 201– TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ –Dodávka a montáž podkladového betonu. Vybourání drobných otvorů do nosného zdiva.

Doprava vybouraného materiálu na staveništní skládku.

Odvoz zeminy na skládku.

Prosinec 2012:

Byly provedeny práce na dále uvedených objektech:

„SO 103 – TM Pečky, kabelovod“– Hloubení jámy pro kabelovou šachtu. Montáž kabelové komory ze železobetonu. Dodávka a osazení poklopu monolitu šachty.

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC“ – Dodávka odpojovačů Q1 a Q2 pro rozvodnu R 110 kV. Dodávka izolátorů, vypínačů QM1 a QM2, kombinovaných PTPN  TAV2, PTN  TVA a TVB, omezovačů přepětí pro R 110 kV.

„SO 205 – TM Pečky, demolice“ –Demontáž mříží oken. Demontáž azbestocementových příček, demontáž levé a pravé přístavby. Přemístění a odvoz suti na skládku. Odvoz azbestu na skládku a odvoz kontaminovaného betonu na skládku.

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ –Vytěžení násypu pod podlahou pro rozšíření suterénu.  Přemístění a uložení výkopku na staveništní skládku. Odstranění stropní konstrukce v prostoru manipulační chodby. Doprava vybouraného materiálu na staveništní skládku odpadu.

Listopad 2012:

Byly provedeny práce na dále uvedených objektech:

„PS 204 – TM Pečky, rozvodna 110 kV, technologie, část SŽDC“– Demontáž ovládacích skříní, kabeláže, výzbroje kabelových kanálů, ochran, manipulačních rozvaděčů a ocelových konstrukcí pro rozvodnu R 110 kV v místnosti „velín“, ve sklepních prostorách a ve venkovní rozvodně 110 kV. Demontáž přístrojů, přípojnic, lan, izolátorů a převěsů ve venkovní rozvodně 110 kV. Demontáž ocelových konstrukcí HOK, POK, uzemňovacího vedení  v rozvodně 110 kV. Odvoz zařízení a demontovaného materiálu z rozvodny R 110 kV a ze stabilní měnírny. Uskladnění izolátorů, průchodek, vypínačů, MTP, MTN, izolačních desek z kabelových kanálů firmou REMEX.

„PS 209 – TM Pečky, rozvodna 22 kV, technologie“ – Demontáž kobek rozvaděče R 22 kV v rozvodně 22 kV. Demontáž rozvaděčů ochran, manipulačních rozvaděčů v místnosti „velín“. Demontáž tlakového rozvodu v kobkách, Al pasů, vn a nn kabelů měnírny v rozvodně 22 kV. Odvoz zařízení a demontovaného materiálu R 22 kV. Uskladnění demontovaného materiálu (izolátorů, průchodek apod.) dle pokynů firmy REMEX.

„PS 205 – TM Pečky, demolice“ –Odpojení objektu od přívodní energie a přívodu vzduchu. Demontáž oplocení pro rozvodnu R 110 kV. Demontáž základů stání transformátorů 110 kV. Demontáž ocelových konstrukcí HOK a POK. Odpojení objektu rozvodny 22 kV od přívodu el. energie, vody a vzduchu. Přebrání a odvezení demontovaného materiálu.  Odtěžení kontaminované zeminy v rozvodně 110 kV. Odvoz kontaminované zeminy a kontaminovaného betonu na skládku - zajišťuje firma REMEX.

„SO 201 – TM Pečky, stavební úpravy provozní budovy“ –Bourání vnitřních příček včetně omítek a maleb ve stávajících místnostech provozní budovy TM. Odstranění nášlapných a konstrukčních vrstev podlahy v 1. NP, odstranění azbestocementových příček z prostoru usměrňovačů.  Doprava vybouraného na staveništní skládku odpadu.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“- Uskladnění trakčních transformátorů ze stání traf U1, U2, U3 dle podkladů firmy REMEX. Uskladnění komunálního odpadu ze stání traf a usměrňovačů dle podkladů firmy REMEX.  Uskladnění izolátorů, průchodek, diodových usměrňovačů, reaktorů a vn a nn kabelů ze stání traf a usměrňovačů dle podkladů SŽDC.

Říjen 2012:

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“ – Dodávka a montáž kabelu AYKY 4x70 mm2 a NYY 1x50 mm2. Dokončení výkopu kabelové rýhy, pokládka žlabů, pokládka kabelu AYKY 4x70 mm2 od budovy stávající TM k zásuvkovému stojanu ZS6 (směr Kolín), pokládka výstražné folie, zához kabelové rýhy, úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dodávka a montáž zemnící jímky vzdáleného uzemnění RP3 v TM včetně montáže zemnícího pásku FeZn a zemnících tyčí.

„PS 213 – TM Pečky, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie“ – Demontáž kobek rozvaděče R 6kV v rozvodně 6 kV. Demontáž rozvaděčů ochran, Al pasů, vn a nn kabelů v rozvodně 6 kV. Odvoz zařízení a demontovaného materiálu R 6kV. Uskladnění demontovaného materiálu (izolátorů, průchodek apod.) dle pokynů firmy REMEX.

„PS 205 – TM Pečky, demolice“ – Odpojení objektu od přívodní energie a přívodu vzduchu. Demontáž oplocení pro rozvodnu R 110 kV.

„PS 101 – TM Pečky, POK“ – Demontáž stávajících kabelových skříní ze suterénu trakční měnírny.

„PS 104 – TM Pečky, EZS“ – Demontáž stávajícího systému elektronického zabezpečení TM (ústředna EZS, ovládací klávesnice EZS, čidla a kabelové rozvody).

„PS 105 – TM Pečky, sdělovací zařízení“ – Demontáž stávajících telefonních přístrojů a sdělovacích rozvodů. Demontáž elektronických hodin, stávajícího telefonního zapojovače a baterie ve velíně TM Pečky. Demontáž radiového zařízení včetně stožáru, antény a svodu.

„PS 212 – TM Pečky, vlastní spotřeba, technologie“ – Demontáž rozvaděčů a usměrňovačů v místnosti velínu. Demontáž bateriových článků a ocelových stojanů v místnosti baterkárna. Demontáž transformátorů vlastní spotřeby 23/0,4 kV a kabelových rozvodů.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“- Demontáž transformátoru T101, T102 ve stávající rozvodně 110 kV včetně demontáže radiátorů a přepínače z transformátorů T101 a T102.

Demontáž bleskojistek, ovládacích rozvaděčů, přípojnic, přeponek, POK, uzemnění a zábradlí ze stání transformátoru T101 a T102. Odvoz zařízení a demontovaného materiálu ze stání transformátorů T101 a T102. Ukládání a uskladnění demontovaného materiálu dle podkladů firmy REMEX.

„PS 210 – TM Pečky, usměrňovací soustrojí 3 kV, technologie“- Odpojení a demontáž usměrňovacích olejových transformátorů T1, T2, T3 včetně jejich ekologické likvidace. Demontáž stojanů usměrňovačů a tlumivek v kobkách U1, U2, U3. Demontáž izolátorů 10 kV, 22 kV, svodičů přepětí, staničních podpěrek, průchodek, pasů Al a kabelů 22 kV, 3 kV a kabelů nn v kobkách U1, U2, U3. Demontáž konstrukcí kabelových lávek, uzemnění a plechů v kobkách transformátorů. Demontáž ovládacího panelu v kobkách U1, U2 a U3.
 

Září 2012:

„SO 206 – TM Pečky, provizorní napaječ 110/23 kV“  -  byly provedeny  dokončovací práce na objektu. Bylo provedeno spádování základových patek konstrukcí, izolační nátěr a osazení doplňkových konstrukcí včetně zábradlí. Dále byly osazeny hasící přístroje dle projektové dokumentace. Byla dokončena elektroinstalace a montáž hromosvodu a uzemnění domku BETONBAU. Byla provedena definitivní úprava terénu.

 „SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“– Dodávka a montáž oddělovacího transformátoru 16 kVA, 4 kV do suterénu stabilní TM Pečky. Dodávka a montáž rozvaděče R53 do suterénu stabilní TM Pečky. Dodávka a montáž zásuvkového rozvaděče vedle převozné měnírny a do pilíře u 1. traťové koleje. Montáž kabelů a vodičů v rámci tohoto objektu.

„PS 208 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie“ – Dodávka a montáž kombinovaných PTPN do R 110 kV. Osazení výstražných tabulek. Provedení propojení linky 110 kV se svodičem přepětí rozvodny 110 kV lanem AlFe 350/59. Nátěr uzemňovacích pásků, pasů Al a popis přístrojů. Zhotovení protipožárních ucpávek. Úpravy elektroinstalace a montáž PTP v poli AEA 03 v objektu VÚŽ Cerhenice. Měření a zkoušky uvedeného zařízení a uvedení do provozu.

„SO 304 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 22 kV pro VÚŽ“ – Montáž kabelu vn a jeho ukončení na stožáru VÚŽ . Měření a zkoušky uvedeného zařízení, vypracování revizní zprávy a uvedení do provozu.

„PS 214 – TM Pečky, převozná měnírna, technologie“ – Dodávka zkratovací soupravy, zkoušečky a ostatních pracovních pomůcek do domku BETONBAU. Uvedení transformátoru vlastní spotřeby T2 do provozu. Měření a zkoušky uvedeného zařízení a uvedení do provozu.

 „SO 302 – TM Pečky, připojení převozné měnírny“ –Dodávka a montáž svodu od trakčních odpojovačů ke kabelovým koncovkám. Montáž ukolejnění trakčních stožárů.

„SO 305 – TM Pečky, převozná měnírna, napojení na vn 22 kV“ –Dokončení výkopů kabelových rýh, zřízení kabelového lože, uložení ochranných rour, pokládky kabelů 22 kV, zapískování kabelu a uložení výstražné fólie. Provedení záhozu rýhy, úpravy terénu a odvoz přebytečného materiálu. Montáž kabelů vn a kabelových koncovek (kabel AXEKVCEY 1x240 mm2 a 1x70 mm2) v pojízdné měnírně R 3kV a R 6 kV.

„PS 215 – TM Pečky, převozná měnírna, uzemnění“ –Dodávka a montáž podpěrek vedení PV 44. Dokončení nátěrů zemnících pásků a montáž smršťovacích trubic. Zkoušky a měření uvedeného zařízení, vypracování revizní zprávy.

„PS 102 – TM Pečky, místní kabelizace“ –Uložení ochranných trubek HDPE  do výkopů a zatažení trubek do suterénu stabilní trakční měnírny a provizorního napáječe ASE. Zafouknutí 12 vláknového optokabelu do trubek mezi převoznou měnírnou a provizorním napáječem ASE. Montáž konektorů a měření kabelů po položení, kompletní vyzkoušení optokabelu. Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLEZE 10x0,8.

„PS 202 – TM Pečky, DŘT v PM“ –Dodávka a montáž optického rozvaděče SCHRACK PGR 6231 do domku BETONBAU, kontrola rozvaděče před uvedením do provozu. Oživení rozvaděče ASX1 pro ovládání převozné měnírny PM0, PM1,                     rozvodny R 22 kV a R 6 kV a montáž optického kabelu, kabelů SYKFY, TCEKFLE do těchto objektů. Softwarové připojení stanice na nadřízený PLC v napájecí stanici (R 22 kV a R 6 kV na nadřazenou jednotku v PM1). Nastavení a parametrizace modulů mezi PM1 a ED. Nastavení ASX1 s nadřazenou jednotkou na ED.

 „SO 307 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 6 kV 50 Hz“ –Dodávka a montáž kabelů AYKCY 3 x 50 mm2. Montáž kabelových koncovek a spojek. Montáž výstražných tabulek. Zkoušky a měření zařízení.

„SO 308 – TM Pečky, úprava občasné návěsti pro elektrický provoz“ –Výkop kabelové rýhy, výkop startovacích jam pro zhotovení protlaku pod kolejemi. Zhotovení protlaku pod kolejemi. Uložení kabelových žlabů, ochranných rour, uložení kabelů a jejich zakrytí, zához kabelové rýhy a startovacích jam. Úprava terénu a odvoz přebytečné zeminy. Demontáž stávajícího zařízen. Montáž přechodové skříně MS2 a oddělovacího transformátoru do suterénu stabilní měnírny.

Zapojení kabelů, oživení a odzkoušení zařízení, provedení zkoušek a měření.

„SO 310 – TM Pečky, úprava zaústění vedení 110 kV VÚŽ“ –Hloubení jam pro portál linky 110 kV VÚŽ, betonáž základů a montáž portálu linky 110 kV VÚŽ. Demontáž kotevního závěsu ze stožáru č. 1 linky č. 963 VÚŽ  do rozvodny SŽDC. Montáž armatur, kotevního závěsu a vodičů propojujících stožár č. 1 linky č. 963 a  nově vložený portál VÚŽ. Demontáž a montáž zemního lana.

Srpen 2012:

„SO 206 – TM Pečky, provizorní napaječ 110/23 kV“  -  byly provedeny úpravy terénu a montáž oplocení provizorního napáječe.

„PS 206 – TM Pečky, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie“ – byla provedena dodávka a montáž svodičů přepětí, podpěrných izolátorů a kostrové ochrany transformátoru. Montáž a uchycení kabelů vn ve stání transformátoru T102.

„SO 303 – TM Pečky, úprava rozvodu nn a osvětlení“– Dodávka a montáž oddělovacího transformátoru 16 kVA, 4 kV do suterénu stabilní TM Pečky. Dodávka a montáž rozvaděče R52 do stání trafa T102. Dodávka a montáž rozvaděče R51 do stabilní TM Pečky. Montáž kabelů a svítidel do prostoru provizorního napáječe.

„PS 208 – TM Pečky, provizorní napáječ 110/23 kV, technologie“ – Montáž lana AlFe 35/59, Al trubek 100 mm, Al pasů 63/10. Bylo provedeno připojení uzlu transformátoru na zemnící jímku a provedeno propojení ocelových konstrukcí v provizorním napáječi. Dodávka přístrojových transformátorů proudu pro VÚŽ. Dodávka a montáž ethernetového přepínače. Dodávka a montáž kabelů CYKFY a jejich ukončení a zapojení. Práce spojené se seřizováním vypínače a odpojovače. Dokončovací práce na provizorním napáječi – propojování kovových částí a montáž ucpávek na chráničky.

„SO 304 – TM Pečky, úprava rozvodu vn 22 kV pro VÚŽ“ – Dodávka a montáž kabelových venkovních koncovek pro kabely 22-AXEKVCEY 1x240 mm2.

„PS 214 – TM Pečky, převozná měnírna, technologie“ – Dodávka a montáž kabelů CYKY, SYKFY, CY a jejich ukončení a zapojení. Montáž štítků na kabely. Provedení zatěsnění vstupních otvorů do domku BETONBAU. Dodávka a montáž kotev a kabelových úchytek pro montáž kabelů. Provedení pospojení převozních měníren páskem FeZn.

„SO 102 – TM Pečky, komunikace“ –Konečné úpravy povrchu ze štěrkové drtě v provizorním napáječi.

„SO 302 – TM Pečky, připojení převozné měnírny“ –Dokončení pokládky kabelů, zhotovení kabelových koncovek, montáž podpěrných izolátorů, připevnění kabelů na stožár BP. Montáž omezovače přepětí na trakční stožár. Ukolejnění trakčních stožárů. Připevnění kotevních lišt na stožár, montáž kotvení pro napájecí převěs. Dodávka a montáž kabelových koncovek pro zpětné kabely a jejich připojení.

„SO 305 – TM Pečky, převozná měnírna, napojení na vn 22 kV“ –Dokončení zřízení kabelového lože, uložení ochranných rour, pokládky kabelů 22 kV, zapískování kabelu a uložení výstražné fólie. Provedení záhozu rýhy, úpravy terénu a odvoz přebytečného materiálu.

 

Červenec 2012

Specifikace povelů dálkového řízení technologie převozných měníren a provizorního napáječe. Parametrizace signálů mezi technologickými celky a zajištění přenosu dat na elektrodispečink Křenovka OŘ Praha.

Dodávka DŘT  v převozné měnírně v podobě řídících rozváděčů a komponentů pro přenos dat, nastavení komunikace a úprava přechodové skříně, kompletní naprogramování a odzkoušení přenosu dat.  Provedeny a dokončeny betonáže základů pod boční stožáry T101 provizorního napáječe. Dokončena montáž vývodového portálu a bočních stožárů.

V rozvodně 110 kV provizorního napáječedodávka a montáž odpojovače, vypínače, omezovače přepětí. Techologická zařízení propojena optickým vedením. V rámci systému kontroly a řízení dodávka a montáž skříně AWA 01 do domku ochran BETONBAU.

Montáž ochrany transformátoru 110/22 kV a pokládka kabelů 22-CXEKVCEY 1x240 mm2 mezi rozvaděčem R 22 kV a transformátorem T102. Montáž a připojení uzemňovacího pásku, ovládacích skříní AWA 05, 06 do domku ochran BETONBAU. Naprogramování terminálu, oživení a odzkoušení komunikace terminálu s technologií provizorního napáječe a nadřazeným systémem.

Dodávka a montáž rozvaděče ATJ  včetně usměrňovače do domku ochran BETONBAU. Dodávka a montáž rozvaděče ATN včetně střídače do domku ochran.

Montáž transformátoru vlastní spotřeby 22/0,4 kV v domku BETONBAU. Montáž rozvaděčů v domku BETONBAU včetně vývodů k převozné měnírně, měření a vývodu pro  VÚŽ ZC Velim.

Montáž vn kabelů 22 AXEKVCEY 1x70 mm2 mezi rozvaděčem 22 kV, transformátorem T2 a transformátorem T1. Montáž kabelových koncovek a adapterů. Dodávka a montáž omezovačů přepětí. Montáž rozvaděčů ANG1,  ANG2 a RE2 do domku BETONBAU. Realizace kabelového vedení 22 kV od domku ochran ke stožáru se sekčním odpojovačem (VÚŽ ZC Velim). Realizace kabelového vedení 22 kV od domku ochran k převozné měnírně.

 

Červen 2012

„SO 102 – TM Pečky, komunikace“ – pokračovali práce na výstavbě provizorní komunikace k provizornímu napaječi 110/23 kV. Bylo položeno štěrkové lože a silniční panely.

„SO 206 – TM Pečky, provizorní napaječ“ - byly provedeny a dokončeny betonáže základů pod přívodní portály, odpojovače, vypínač, měřící transformátory proudu a napětí a vývodní portál. Byly provedeny betonové podkladní desky pod záchytné vany pro stanoviště transformátoru 110/23 kV a pod domek ochran. Byly položeny chráničky pro kabely, usazeny záchytné vany a domek ochran.

„SO 302 – TM Pečky, připojení převozné měnírny“ – byly provedeny základy pro stožáry P1, P2, P3 a následně byly na tyto základy osazeny stožáry. Pro tento objekt byly dodány na stavbu kabely dle projektové dokumentace.

„PS 215 – TM Pečky, převozná měnírna, uzemnění“ – pokračovaly dokončovací práce na uzemnění převozné měnírny.

Pro další objekty byly dodány na stavbu dále uvedené nosné materiály:

PS 206 – Stanoviště transformátorů - transformátor 110/23 kV, 16 MVA
PS 208 – Provizorní napáječ – dodávka kabelů, cejchování měřících transformátorů
PS 214 – Převozná měnírna – technologie – dodávka rozvaděče 22 kV, 630 A, transformátoru 22/0,4 kV, 250 kV, rozvaděče ANG1 a ANG2, rozvaděče RE2 (elektroměrový) do domku ochran
SO 304 – Úprava rozvodu 22 kV pro VÚŽ – dodávka kabelů
SO 305 – Převozná měnírna – napojení na vn 22 kV – dodávka kabelů

 

Květen 2012

„SO 205 – Demolice“ - byly dokončeny práce na demolici Skladu 1(SO 205-2), Skladu 2 (SO 205-3), Skladu 3(SO 205-4) – zdemolovaný materiál byl odvezen na meziskládku.
V místě zdemolovaných skladů bylo vybudováno zařízení staveniště.

Garáž s plechovým skladem (SO 205-6) objekt byl zdemolovaná a materiál byl odvezen na meziskládku.

Byly zahájeny práce na dále uvedených objektech:

„SO 102 – komunikace“ - byly započaty práce na sejmutí drnů pro dočasnou panelovou komunikaci.
 

„SO 206 – provizorní napaječ“ - byly započaty výkopové práce pro podkladové desky prefa van.

 

Duben 2012

V tomto období byla zahájena výstavba zařízení staveniště a byly zahájeny výkopové práce a montáž uzemňovací soustavy, byly zahájeny práce na demolici a zbudován billboard.

„PS 215 – TM Pečky, převozná měnírna, uzemnění“ – práce na uvedeném PS byly provedeny subdodavatelem stavby, firmou SKANSKA a.s.

Byly provedeny zemní práce, položeny chráničky, usazeny zemnící jímky, položen zemnící pásek, uloženy zemnící tyče. Celá uzemňovací soustava byla propojena.

„SO 205 – Demolice“ - byly zahájeny práce v uvedeném rozsahu:

SO 205-2 – Sklad 1, SO 205-3 – Sklad 2, SO 205-4 – Sklad 3 – v těchto skladech byly odpojeny inženýrské sítě a následně byly tyto objekty vyklizeny a vyklizený materiál odvezen na meziskládku.

SO 205-6 – Garáž s plechovým skladem – objekt byl po odpojení inženýrských sítí vyklizen a vyklizený materiál byl odvezen na meziskládku.

„SO 990 – Všeobecný objekt“ – v prostoru trakční měnírny Pečky byly postupně vybudovány základy, postaveny stojany a samotný billboard.

 

Březen 2012

V uvedeném období byla provedena pasportizace příjezdových cest k TM Pečky za účasti MÚ Pečky, správa silnic K.Hora a zástupců SŽDC. Bylo provedeno korozní měření zemnících sítí a úložných zařízení v TNS Pečky a v okolí. Byly odebrány vzorky zeminy a byly provedeny práce na SO 105.

SO 105 Kácení mimolesní zeleně“ - v prostoru trakční měnírny Pečky bylo provedeno kacení a odstranění mimolesní zeleně dle platné projektové dokumentace.

Práce na stavbě „Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky“ byly zahájeny v březnu 2012.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC