Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

Po předání staveniště v roce 2011 byly, v závislosti na klimatických podmínkách, zahájeny přípravné práce řešící především výstavbu trakčních podpěr, úpravy a přeložky kabelizace, vybudování přístupových cest na staveniště, demolice a kácení zeleně, které probíhají převážně v prostoru dráhy a na drážních pozemcích.

Hlavní stavební práce probíhají od března 2012, kdy byly zahájeny nepřetržité kolejové výluky, které budou kompletně ukončeny na přelomu listopadu a prosince 2012. Ihned po zahájení výluk bylo upraveno západní zhlaví ŽST Plzeň Hl. n. a snesen železniční svršek v 1. a 2. koleji v úseku Plzeň Hl. n. – Plzeň Jižní předměstí, v 3. a 5. staniční koleji v ŽST Plzeň Jižní předměstí a v 1. traťové koleji v úseku km 352,130 – km 352,644. Po snesení železničního svršku byly zahájeny demontáže a demolice mostních objektů.

V ŽST Plzeň Jižní předměstí byla zahájena výstavby opěrné zdi podél Borské ulice, v ŽST Plzeň Hl. n. byla zahájena rekonstrukce podchodu pro cestující v prostoru 4. nástupiště.

V současné době je dokončena a uvedena do zkušebního provozu rekonstrukce železničního spodku a svršku v 3. a 5. koleji ŽST Plzeň Jižní předměstí včetně přilehlých nástupišť a byla zahájena výluka 1. a 2. staniční koleje. V úseku km 352,130 – km 352,644 je nově optimalizována 1. traťová kolej včetně příslušné části mostních objektů, stavební práce probíhají v místech 2. traťové koleje. Na mostě přes řeku Radbuzu probíhá montáž nosné konstrukce, přes Prokopovu ulici je dokončena výstavba první části mostní konstrukce. Po dokončení prací na nosné konstrukci mostu přes řeku Radbuzu bude v úseku Plzeň Hl. n. – Plzeň Jižní předměstí bude zřízen nový, již optimalizovaný železniční spodek a svršek.

V roce 2013 bude zbývat dokončit rekonstrukci stávající 3. koleje v úseku Plzeň Hl. n. – Plzeň Jižní předměstí včetně dokončení druhé části mostního objektu přes Prokopovu ulici a rekonstrukce severní části podchodů v ŽST Plzeň Hl. n. s výstavbou prodloužení směrem do Železniční ulice. Veškeré stavební práce by měly být dokončeny nejpozději v říjnu 2013.

Hlavní výluková činnost po zimním období byla zahájena 1. 4. 2013.

V žst. Plzeň hl. n. jsou prováděny práce na prodloužení podchodu do Šumavské ulice. Byla dokončena výstavba nosné konstrukce podchodu a v současné době jsou prováděny práce na izolacích konstrukce.

V Prokopově ulici byly sneseny stávající ocelové nosné konstrukce a dokončeny demolice mostních opěr. Po demolici mostních opěr byly vybudovány nové a v současnosti probíhají přípravné práce na osazení hlavních nosníků a přípravné práce pro betonáž mostovky. V klatovské trati byla vložena repasovaná mostní konstrukce, přemosťující Prokopovu ulici v původní třetí koleji.

V ostatních částech stavby probíhají drobné dokončovací práce.

Uzavírky v letošním roce:

  • Prokopova ulice úplná uzavírka od 1. 4. do 24. 7. 2013
  • Podchod do ul. Purkyňova bez úplné uzavírky
  • Vejprnická ulice 17. 6.–30. 6. 2013 částečné omezení pro vozidla do 3,5 t, úplná uzavírka pro vozidla nad 3,5 t, důvodem je vybudování nového chodníku a oprava komunikací
  • Ulice U Trati od 1. 4.–24. 7. 2013 v ulici U trati uzavírka jednoho pruhu

 

7/2013 – 12/2013

V tomto období probíhají práce na rekonstrukci a prodloužení podchodů v žst. Plzeň hlavní nádraží. V Prokopově ulici byla dokončena výstavba nových mostních objektů a dne 4.7.2013 byly mostní objekty uvedeny do zkušebního provozu. Následně byla dokončena rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků pod mosty. Dále probíhají drobné dokončovací práce. Ukončení veškerých stavebních prací je plánováno na květen 2014.

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.TŽK

 

01-06/2014

V tomto období probíhaly práce na podchodech do Šumavské a Železniční ulice včetně dokončovacích prací na technologických systémech souvisejících s výstavbou podchodu. Současně probíhaly práce na odstranění vad a nedodělků, které vyplynuly z dílčích přejímacích řízení.

 

07-12/2014

Do konce letošního roku budou dokončeny stavební práce, které jsou vázány na provedení prací souvisejících s úpravami spojenými se zabezpečením podchodů a budou dokončeny práce na individuálních protihlukových opatřeních.

01-06/2015

Proběhlo dílčí administrativní ukončení části stavby a byly zpracovány podklady pro vyplacení 1. poloviny zádržného. Zbývá provést práce, které jsou vázány na provedení vstupních mříží (viz. ZL č. 6). Z uvedeného důvodu byl dodatkem SOD č. 7 posunut termín ukončení díla k 30. 9. 2015.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC