Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

Květen 2015

Probíhají práce na podchodu, kde je zapaženo, vytěženo a probíhají práce na základové desce. Dále se pracuje na zavazadlovém tunelu, kde je zakotveno pažení a pokračuje demolice a těžení; provádí se práce na střední hale, práce na železničním spodku; začínají práce na výstavbě opěrné zdi v Ostruhové ulici, což bude základ pro novou kolej č. 922. Pokračují práce na kanalizaci, na ústředním stavědle a na mostě Gambrinus (práce na mostních závěrech a na závěrných zídkách). Protlak ČEZu pod nádražím – je dokončen.

Duben 2015

Probíhá stavební postup „E“; byly dokončeny demontáže svršku, nástupišť. Z oblasti hlavního nádraží se práce přesunuly na podchod, zavazadlový tunel a železniční spodek. Následují práce na kanalizacích, v podchodu probíhá odtěžování zeminy, jsou zde vrty pro odvodnění. Zavazadlový tunel – probíhá bourání konstrukce.

Probíhají práce v okolí mostu Gambrinus, je zde odtěženo za opěrami, budou se dělat sanace opěr, současně běží příprava podle plánu na rozřez konstrukce tj. úprava trakčního vedení, lešení a následné rozřezání.

Na stavbě probíhají další práce na pozemních objektech, EPZ, dokončuje se ústřední stavědlo. V prostoru lobezských kolejí začínají práce na železničním spodku. Byly zahájeny práce na příčné hale.

Březen 2015

Pokračuje výluka 1., 2., 3., 4. a 5. koleje, je vytrženo kolejové pole ve čtvrté koleji pro pažení podchodu, probíhá demolice elektroúseku; demontáž nástupiště u čtvrté koleje – zde je odtěžena dlažba a podkladní vrstvy včetně nástupištní hrany. Štěrkové lože je odtěženo jen částečně z důvodu umožnění vjezdu pro techniky na stavbu. Probíhá výstavba kanalizace, kabelovodu u bývalého stanoviště výpravčích, proběhla demontáž přejezdu. Bylo provedeno vymístění kabelů v ose kanalizace a kabelovodu mezi 2. a 4. kolejí před výstavbou trasy kanalizace.

Dokončena demolice elektroúseku, probíhají práce na kanalizaci a kabelovodu, probíhá zde pažení a hloubení podchodu. Probíhají přípravné práce na zavazadlovém tunelu.

Dokončuje se trhání v prostoru lobezských kolejí. Práce na železničním svršku se přesouvají na zemní práce; připravuje se staveniště v prostoru mezi oběma podchody. Pokračují práce na podchodech, nástupištích, před nádražní budovou již funguje tzv. „najížďák“.

 

Únor 2015

V současné době se stavba připravuje na zahájení prací v dalších stavebních postupech, některé práce začnou v předstihu v průběhu února. Na stavbě se pracuje již od začátku roku; byly dokončeny demolice v Ostruhové ul., kde je připraveno staveniště pro další profese – trubní vedení, přeložky inženýrských sítí apod.

Probíhají práce na demontáži zastřešení druhého a třetího nástupiště a demolice bývalého elektroúseku, dále práce na pozemních objektech zejména na ústředním stavědle, kde se pracuje v interiéru, probíhají přípravné práce na budování základů pro trakční stožáry, dále práce na provizorním nástupišti koleje č. 16 pro stavební postup „E“.

V současné době se stavba připravuje na zahájení prací v dalších stavebních postupech.

Probíhají zejména přípravné práce - na kabelovodu a pozemních objektech; zahájena byla demolice elektroúseku.

Dne 4. 3. 2015 začíná SP „E“ – nástupiště 1, 2 bude v provozu, bude zpracované opatření, kam budou moci cestující, osadí se informační tabule (aby šli cestující podchodem).

Probíhají práce v interiéru ústředního stavědla.

 

Leden 2015

V rámci stavebního postupu „D“ proběhly dokončovací práce. Týkaly se zejména žatecké koleje, koleje 101, hlavních odjezdových kolejí seřaď. nádraží. Probíhaly práce na trafostanici, stavědlové ústředně. Dne 13.12. proběhlo přečíslování nástupišť.

V současné době je dle harmonogramu zimní technologická přestávka.

V současné době se stavba připravuje na zahájení prací v dalších stavebních postupech, některé práce začnou v předstihu v průběhu února. Na stavbě se pracuje již od začátku roku; byly dokončeny demolice v Ostruhové ul., kde je připraveno staveniště pro další profese – trubní vedení, přeložky inženýrských sítí apod.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC