Modernizace západní části žst. Praha hl.n., 2. část, nást. I - IV

Stavba obsahuje úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru I.- IV. nástupiště (s výjimkou zastřešení nástupištní haly) s dokončením modernizace podchodů pro cestující a zavazadlovými tunely v návaznosti na řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby ČD "Rekonstrukce žst. Praha hl.n.". S přestavbou podchodů byla upravena konfigurace kolejiště a nástupišť pod halou. Zvýšením nástupištních hran na 550 mm nad TK byl usnadněn výstup a nástup cestujících do vlakových souprav. Schodiště na nástupiště byla doplněna výtahy a pohyblivými eskalátory.

Nástupiště byla doplněna novými přístřešky, drobnou architekturou, nový je informační systém pro cestující. Modernizace se týkala i technologie trafostanic. Rozsah úprav trakčního vedení byl dán úpravami železničního spodku a svršku a stavem původního TV. Mimořádně důležitá byla koordinace se současně probíhající a doplňující stavbou "Nové spojení".
 

Stavba byla rozdělena s ohledem na neustálý, i když podstatně redukovaný provoz žst. Praha hl.n. do dvou, prakticky shodných etap. I. etapa spočívala v rekonstrukci III. a IV. nástupiště, II.etapa pak v rekonstrukci zbylých nástupišť I. a II.
V rámci stavby byly na jednotlivých subsystémech provedeny následující úpravy:
Zabezpečovací zařízení:
Na zabezpečovacím zařízení bylo provedeno následující:
- Realizovány pouze vnější části zab,zař, jako návěstidla, elektromotorické přestavníky výměn,  rozdělení staničních kolejí pomocí cestových návěstidel pro oboustranné současné odjezdy souprav od jedné nástupištní hrany
- úpravy vnějších prvků na vršovickém zhlaví
Sdělovací zařízení:
- místní kabelizace pro potřeby provozu stanice
- rozhlasové zařízení pro nástupiště 1 až 7, severní podchod a severní zavazadlový tunel
- integrované telekomunikační zařízení včetně strukturované kabeláže
- datová síť pro kamery a informační systém pro cestující
- kamerový systém pro 1 až 7 nástupiště
- úpravy sdělovacích kabelů, odstranění kolizí se stavební činností
- informační systém pro cestující v celé stanici včetně radiomajáků pro nevidomé osoby
- úpravy traťového rádiového systému, výměna koaxiálních napáječů a antén
- nový místní rádiový systém, nová základnová radiostanice s přístupem přes LAN/TCP IP
- elektrická požární signalizace v trafostanice T1,T2 a T4, severní zavazadlový tunel, jižním, střední m a severní m podchodu pro cestující, elektronická požární signalizace v rozvodně nízkého napětí
- elektrická zabezpečovací signalizace
Silnoproud:
- Komplexní modernizace technologie trafostanic T1, T2 a částečně T4
- Kompletní modernizace spínací transformační stanice 6kV
- Kompletně nové propojení všech transformačních stanic 22kV vysokonapěťovými kabely
Dispečerská a řídící technika:
- DŘ doplnění a úpravy stávajícího systému pro připojení nových trafostanic T1, T2 a T4
- úpravy a doplnění pro připojení elektronický dispečink Křenovka přes rozhraní software LAN/TCP IP.
Silnoproudé rozvody a zařízení:
- Kompletně nové osvětlení haly pro cestující reflektory
- Elektrický ohřev výměn
- Kompletně nové osvětlení nástupišť
- Nové osvětlení v podchodech pro cestující a všech technologických tunelech
- Silnoproudé přípojky pro výtahy a eskalátory
Trakční vedení a ukolejnění:
- Kompletně nové trakční vedení,  včetně stožárů, ukolejnění a dálkové ovládání odpojovačů na obou zhlavích stanice
Železniční svršek a spodek:
- Pod staničními kolejemi proveden kompletně nový železniční spodek, zčásti stabilizovaný
- Ve staničních kolejích 1 – 20 zřízen nový kolejový svršek tvaru S49 v délce 4285m
- Položeno 7ks výhybek včetně jedné křižovatkové
Mosty:
- Zřízen kabelový kolektor pod nástupišti  I. – IV. přestavbou původního zavazadlového tunelu a v části pod V. - VII. nástupištěm nově prodloužen raženou částí
- Nově postaven zavazadlový tunel a kolektor z Fantovy budovy pod nástupišti I. – IV., kde navázal na již dříve vybudovanou část v I. etapě přestavby stanice
- Rozšířen střední a jižní podchod pro cestující
Pozemní objekty:
- Vybudovány dvě stanoviště výpravčích na III. nástupišti
- Vybudován náhradní přístřešek pošty
- Vybudovány nástavby osobních a nákladních výtahů
- Provedeny stavební úpravy trafostanic T1, T2
- Provedeno oplocení poštovního dvora
- Provedena rekonstrukce zastřešení nástupištní haly v rozsahu doplnění chybějících skel ,  nových revizních lávek a definitivní odvodnění střechy haly
- Vybudovány nové přístřešky na I. – IV. nástupišti
- Osazena drobná architektura a mobiliář
- Definitivní orientační systém pro cetující
Komunikace a zpevněné plochy:
- Zřízena cesta pro vozíky na severním zhlaví v délce 47m
- Provedení zpevněných ploch (parkoviště) mezi objektem výpravní budovy a poštou o výměře 1900 m2
Technologie zdvihacích zařízení:
- 4 ks nákladních výtahů pro vozíky z nového zavazadlového tunelu na nástupiště I. – IV
- 4 ks osobních výtahů ze severního podchodu pro cestující na nástupiště I. – IV.
- 24 ks eskalátorů na nástupiště I. – IV. z podchodů pro cestující
Trubní vedení:
V zásadě jsou veškerá trubní vedení nová a provedeno bylo zejména:
- Zrušena hlavní stoka
- Přeložka hlavní stoky a to jak v hloubené části  tak v části ražené
- Provedena ražená štola pro hlavní stoku
- Odvodnění nástupišť
- Přeložky vodovodu
- Rozvody vody na nástupiště
- Přeložka NTL plynovodu
- Kabelové kanály na nástupištích
Časový plán stavby

Rok 2008

Výluka I .etapy byla zahájena dne  7.1.2008 demolicemi III. a IV. nástupiště a skončila 16.6. 2008, kdy byla uvedena do provozu část 3. a 4. nástupiště včetně přístřešků a mobiliáře. Celá nástupiště 3 a 4 byla dokončena k  1.9.2008 společně se zprovozněním národní stavby Nové spojení.  V první etapě se prováděla zejména ražená kanalizace, rozvody vody, přeložka plynu, byla vyražena část jižního kabelového tunelu pod sudými provozovanými kolejemi, současně byla ražena nová hlavní kanalizační stoka, byl nově přestavěn a rozšířen střední a jižní podchod pro cestující včetně osazení výtahů a eskalátorů.  Byl zřízen nový kolejový svršek a spode, osazeny nové trakční stožáry a návěstidla.
Dále byl pod sudou kolejovou skupinou vybudován zavazadlový tunel a kolektor .2 etapa byla zahájena 16.6.2008 demolicemi I. a II. nástupiště a trvala do 24.11, kdy kromě ražených podzemních děl se analogicky dle první etapy dokončily veškeré podchody pro cestující, provedl nový železniční svršek a spodek, osadila návěstidla a trakční stožáry. Bylo vybudováno nově 1. a 2. nástupiště včetně dokončení severního zavazadlového tunelu a kolektoru, přístřešku a oplocení u pošty. Podchody i nástupiště jako celek byly dány do plného zkušebního provozu.

Rok 2009

V roce 2009 práce spočívaly zejména  ve zřízení nového trakčního vedení, byly dány do do provozu nové  trafostanice T1, T2, T3, byl kompletně zprovozněn kompletní informační systém pro cestující systém v Nové odbavovací hale a podhledy podchodů. Byl zprovozněn kompletní systém zabezpečovacího zařízení, kamerové systémy, staniční rozhlas, vybudován a zprovozněn jižní úrovňový přejezd, odstraněna veškerá provizorní zařízení, dokončeny veškeré zpevněné plochy a uklizeno staveniště.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC