Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov

Úsek rekonstrukce je součástí celostátní trati č. 070 Praha - Turnov TÚ 0901 DÚ 30 žst. Mladá Boleslav hl.n. - žst.

Mladá Boleslav Debř, a proto se stavba řeší s ohledem na toto zařazení. V daném úseku je traťová rychlost v= 90

km/h, v současnosti trvale omezena na 50 km/hod. Jedná se o liniovou stavbu, jejímž obsahem je sanace

náspových svahů trati a ochrana stávajících inženýrských sítí. Na základě výsledků a doporučení geotechnického

průzkumu byla v řešeném úseku navržena sanační opatření svahů. Po demontáži kolejového roštu a odtěžení

kolejového lože se provede odstranění stávajících L prefabrikátů a výměna zeminy do hloubky 1,2 m pod pláň

tělesa železničního spodku. Sanace svahu bude provedena systémem Green Terramesh se zásypem štěrkodrtí

frakce 0,32 mm. Zároveň bude provedena výměna nevhodného materiálu, který pokrývá okraje náspu do hloubky

0,6 m na obou stranách náspu se zazubením. Po té bude provedeno štěrkové lože a montáž kolejových polí.

Nové kolejnice vkládaného svršku budou svařeny do bezstykové koleje dle předpisu SŽDC S3/2. Následně bude

rekonstruována GPK (směrové a výškové vyrovnání koleje) v celém rozsahu stavby s napojením na stávající stav.

V prostoru stavby bude nutné pečlivě zajistit ochranu stávajících tras podzemního vedení.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem projektu je zejména odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a dosažení zlepšení v oblasti

provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Stavba přispěje také ke zvýšení plynulosti silniční

dopravy a bezpečnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC