Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb

Stavba řešila výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu v km 193,244 na dvoukolejné celostátní trati Chomutov – Cheb. V rámci stavby došlo k výměně 2ks stávajících výstražníků s poloviční závorou za 2ks nových výstražníků s poloviční závorou, dále k výstavbě 1ks nového výstražníku jednoduchého bez závory a 1ks nového výstražníku se dvěmi světelnými skříněmi bez závor a jednoho reléového domku v blízkosti přejezdu.  Stávající úrovňové křížení se silnicí III třídy č. 2226 bylo před touto rekonstrukcí zabezpečeno 2ks výstražníků s poloviční závorou. Pro napájení nového RD byla upravena stávající elektrická přípojka. Pro elektrickou přípojku byl vybudován nový elektroměrový pilíř, kam byl přemístěn stávající elektroměr.

 

Přípravnou dokumentaci stavby vypracovala firma KTA technika s.r.o., která zároveň zajistila její projednání.

Stavba byla situována v k. ú. Jenišov v obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC, s. o. (dále jen pozemek dráhy).

V obvodu stavby se nenacházelo žádné chráněné území ani kulturní památky. Realizací stavby nedošlo k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského a lesního půdního fondu, ani kácení vzrostlé zeleně v prostoru staveniště. Nebylo potřeba provádět žádné demolice pro uvolnění staveniště. Se všemi odpady vzniklými v průběhu výstavby bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. Realizovaná stavba neměla (nemá) negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu.

Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Stavební správa západ. Stavba byla zařazena do plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2015, do programu „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“. Financování přípravy stavby bylo provedeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Realizace stavby byla uvažována v roce 2015 a 2016. Realizaci stavby provedla firma ATE Cheb s.r.o. Vlastní realizace stavby začala dnem předání staveniště, které se konalo 11.1.2016 a byla ukončena 26.4.2016.

Financování realizace stavby bylo provedeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a operačního programu doprava (OPD).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC