Výstavba PZS v km 7,387 (P6787) trati Suchdol n. O. - Nový Jičín

Realizace stavby:  22.9.2014 – 22.1.2015

Předmětem stavby bylo výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce přejezdové konstrukce na stávajícím železničním přejezdu, který se nachází na jednokolejné trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín v úseku Nový Jičín zastávka – Nový Jičín město.

PS 01   PZS km 7,387

V rámci stavby je vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie 3SBLI (bez závor s pozitivním signálem) se dvěma stožáry výstražníků s celkem třemi světelnými skříněmi AŽD 97. Je využito počítače náprav AZF s kolovými detektory RSR 180 (pro anulaci je využito směrových výstupu). Diagnostický systém REMOTE 98 přenáší indikace do DK v žst. Suchdol nad Odrou a umožňuje vydávat bezpečné povely.

 Technologie nového zabezpečovacího zařízení je umístěna v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu.

Předmětné zařízení je UTZ, je provedena technická prohlídka a zkouška dle §47 zák. 266/1994Sb. a vydán průkaz způsobilosti.

 

SO 01  Železniční svršek

SO 02  Železniční spodek

SO 03  Železniční přejezd

Účelem stavby byla rekonstrukce přejezdu včetně železničního svršku, konstrukce železničního spodku a navazujících úprav na silniční komunikaci.

Bylo vloženo nové kolejové pole v délce 25 m - kolejnice tvaru 49 E1 na betonových pražcích, v místě pod přejezdovou konstrukcí jsou svěrky s antikorozní úpravou. Kolejové lože zřízeno z nového kameniva. Zesílená konstrukce železničního spodku byla provedena v místě přejezdu. Pláň železničního spodku odvodněna do podélného trativodu s vyústěním do stávajícího odvodnění.

Přejezdová konstrukce je celopryžová se závěrnými zídkami tvaru T.

Byla provedena nová komunikace navazující na přejezdovou konstrukci a zřízeno odvodnění komunikace a přejezdu prahovými vpustěmi. V místě čela propustku pod komunikací byla vybudována nová kamenná zídka.

 

SO04    Elektrická přípojka

Nově vybudovaná elektrická přípojka NN je třífázová s napojením z rozváděče  reléového domku PZS v km 7,418, který byl vybudován v rámci související stavby PZS v km 7,525.  Přípojka pro PZS v km 7,525 z dopravny Nový Jičín je dostatečně dimenzována také pro nové PZS v km 7,387 (kabel AYKY 4x50 mm2, jistič před elektroměrem 20A).

 V rámci předmětné stavby PZS v km 7,387 je provedena pokládka nového napájecího kabelu typu AYKY 4x50mm2 z rozvaděče RD PZS v km 7,525 do rozvaděče KS P6787, který je umístěn na pilíři v blízkosti reléového domku PZS v km 7,387. Nový napájecí kabel je jištěn jističem 13A charakteristiky B. V rozvaděči KS P6787 je umístěn vypínač s vypínací spouští a 1. stupeň přepěťové ochrany. Zároveň je rozvaděč KS P6787 uzemněn přes rozpojitelnou svorku, připojením kabelu CYA 16 do rozvodnice RD PZS v km 7,387, které jsou  uzemněny společně. Dodávku a pokládku zemnícího pásku řešil PS01. Průřez uzemňovacího přívodu je alespoň 16mm2 mědi a je chráněn před mechanickým poškozením. Zemní odpor uzemnění je do 5 ohmů.

Celkový příkon přejezdového zabezpečovacího zařízení je cca 3,5 kVA. Celková maximální soudobá spotřeba je cca 2kVA. Stupeň důležitosti dodávky el.energie dle ČSN 37 6605 je 1. Jako náhradní zdroj elektrické energie je použita akumulátorová baterie. Na elektrické zařízení je provedena revize. Předmětné zařízení je UTZ, je provedena technická prohlídka a zkouška dle §47 zák. 266/1994Sb. a vydán průkaz způsobilosti.

 

Byla předána dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace projednané ve stavebním řízení. Stavba svými parametry odpovídá platným normám, předpisům SŽDC, TKP a vyhlášce č.177/95 Sb., v platném znění. Stavba byla provedena v souladu s projektovanými parametry, podmínky stavebního povolení byly splněny. V průběhu zkušebního provozu nebyly zjištěny žádné vady díla. Během zkušebního provozu se nevyskytly závady s vlivem na spolehlivou a bezpečnou činnost PZS v km 7,387.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC