Radiostanice pro speciální hnací vozidla

Stručný obsah projektu vychází z jednotnosti rádiové sítě řízené výpravčími a na některých úsecích dispečerem

dle standardu EIRENE. Radiové vybavení, které zajistí interoperabilitu, představuje terminál GSM-R, který bude

zadán buď jako nadstavba na stávající analogový základ a v případě nulového vybavení vozidla jeho plným

osazením vozidlovou radiostanicí GSM-R. Nadstavba je navržena včetně zástavbové dispozice jako případné

samostatné zařízení schopné vlastního provozu bez dalších úprav. Toto koncepční řešení jako modulární systém

dává provozovateli do budoucna možnost variability s reakcí na vývojové požadavky jak při vlastním upgrade vůči

systémovým změnám tak i při servisu zařízení.

SŽDC, s. o. připravila seznam vozidel, které je třeba vybavit zařízením GSM-R s ohledem na možné instalace

vozidel tak, aby nebyla omezena provozuschopnost dráhy. Celkový počet vozidel byl rozdělen na dvě etapy. Pro

rok 2015 počítáme s vybavením 195 vozidel s GSM-R a pro rok 2016 počítáme s dalšími 182 vozidlovými

terminály GSM-R. Zbylá vozidla budou vybavena vozidlovými terminály GSM-R v rámci plánovaných modernizací

vozidel. Další detailní postup se bude odvíjet dle schválení příslušných změn na DÚ, provozních možnostech

odstavování jednotlivých vozidel a také na dodacích lhůtách zhotovitele.

Z celkového počtu 377 vozidlových terminálů GSM-R je plánovaných 57 radiostanic typu SVR810-R, které nejsou

interoperabilní. Jsou určeny pouze k zajištění komunikace v GSM-R a při budoucí plánované modernizaci těchto

vozidel bude osazen interoperabilní terminál.

Zkráceně můžeme popsat inovaci ve smyslu tohoto materiálu jako mechanické dosazení ovládacích rozhraní MMI

(man-machine-interface), skříně elektroniky a předepsané kabeláže. Elektrická část představuje připojení na

palubní síť, propojení antén a konečné oživení a kontrola systému s předáním oprávněnému zástupci

odběratele/zadavatele.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem a smyslem projektu je kompatibilita se stacionární částí systému, který má

přímý vliv na řízení a organizování drážní dopravy. Implementace do vozidel, tj. pohyblivých terminálů sítě je plně

v souladu se záměry a konečným cílem operátora obsluhy dráhy a zhodnotí investice do tohoto systému kladené

od všech účastníků. Významným cílem žadatele je schopnost plnohodnotného využití všech speciálních hnacích

vozidel a respektování legislativních pravidel určující povinnost vybavení vozidel zařízením pro komunikaci v

systému GSM-R a tím zajištění přístupu na dopravní cestu v majetku státu, resp. ve správě SŽDC, s.o.

Druhým cílem je minimalizace nákladů a racionalizace palubní vybavenosti vozidel dopravce z pohledu servisu a

údržby několika zařízení.

Dle výše uvedeného můžeme také konstatovat, že posílíme zavádění interoperability, zde systému GSM-R. Tím

dojde k přiblížení českého železničního systému k úrovni definované TSI CCS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC