Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy

Zvýšení traťové rychlosti v tunelu o 20 km/h a v přilehlých úsecích železniční tratě o 10 km/h bude možné

dosáhnout vybudováním zabezpečovacího zařízení na již zmiňovaných přejezdech a směrovou a výškovou

úpravou koleje.

Ve dvou místech úseku budou odstraněny lokální překážky prostorové průchodnosti, čímž bude dosaženo

průchodnosti pro průjezdný průřez UIC ZGC. Vzhledem k tomu, že Rigelský tunel je společně s železničními

přejezdy jedním z rozhodujících objektů omezující traťovou rychlost železniční tratě z Liberce do Černous a

nachází se také přibližně uprostřed úseku mezi přejezdy i železniční stanicí Frýdlant a zastávkou Minkovice, bude

odstranění problému s udržením provozuschopnosti železniční tratě při zimní údržbě (zaledňování) zásadním

opatřením pro výrazné zkvalitnění především osobní přepravy mezi krajským městem a příhraniční oblastí, která

je nejen poměrně hustě obydlená, ale je také částo navštěvována turisty.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Hlavním cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní

dopravy a dosažení provozně technických standardů evropských železnic. Toho má být dosaženo stavebními

úpravami v řešeném traťovém úseku, které umožní zvýšení rychlosti. Současně s tím se stavbou nahradí nebo

uvedou do normového stavu také některá další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní zařízení a objekty.

Hlavními výstupy pro traťový úsek jsou: zvýšení rychlosti (na 80 km/h), bezpečnosti a spolehlivosti provozu,

bezpečnost a kultura pro cestující a snížení zátěže životního prostředí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC