Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice

V úseku Rokycany - Příkosice dojde k výměně stávajícího železničního svršku v rozsahu staničení km 0,027 - km

12,987. V rámci tohoto opatření bude provedena výměna nebo recyklace kolejového lože, zřízena bezstyková

kolejnice a upravena geometrická poloha koleje pro účely zvýšení traťové rychlosti. Rekonstruovány budou také

všechny mostní objekty, tj. 3 mosty a 33 propustků. V úseku Rokycany - Mirošov město bude dosaženo traťové

rychlosti 80 km/h, v úseku Mirošov město - Příkosice bude traťová rychlost 60 km/h.

Ve všech stanicích a zastávkách úseku Rokycany - Příkosice budou zřízena nová nástupiště s pevnou hranou ve

výši 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště budou s bezbariérovým přístupem, vybavená vodicími a

varovnými pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V žst. Příkosice, žst. Mirošov a zastávce

Kamenný Újezd u Rokycan budou zřízeny nové přístřešky pro cestující.

Nové přejezdové konstrukce budou vloženy na 24 úrovňových přejezdů, upraveny budou i přilehlé části

komunikací. Přejezd v km 0,895 bude přemístěn do nové polohy.

Na celé trati Rokycany - Nezvěstice bude modernizováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení do úrovně 3.

kategorie. Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou použity počítače náprav. V rámci sdělovacího zařízení

bude vložena nová kabelizace a zřízen informační systém pro cestující.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem projektu je zvýšení cestovní rychlosti vlaků, zlepšení kultury cestování a bezpečnosti cestujících v

železničním provozu. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména výměnou nevyhovujícího svršku, zřízením nových

nástupišť a úpravou zabezpečovací zařízení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC