Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Popis projektu:

Projekt je železniční liniovou stavbou řešící modernizaci stávající dvoukolejné elektrizované tratě č. 170 Praha - Plzeň v úseku Rokycany (mimo) - Plzeň hl.n. (mimo) mezi stávajícími traťovými km 88,063-108,300. Za účelem zkrácení jízdních dob bude zvýšena traťová rychlost z dnešních 80-100 km/h na 120-160 km/h a zároveň se výrazně zkrátí celková délka úseku o 6,09 km. Díky těmto faktorům bude v úseku Rokycany - Plzeň nová jízdní doba o 10 min kratší u vlaků s naklápěcími skříněmi a o 8 min kratší u klasických souprav. Stavbu je možné rozdělit na dvě hlavní části: Rokycany - Ejpovice a Ejpovice - Plzeň. Úsek Rokycany - Ejpovice je dlouhý 4.893 m a ve většině své délky využívá stávající tratě. Zatímco stávající rychlost je v tomto úseku 90-95 km/h, po modernizaci to bude 120-125 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro jednotky s naklápěcí skříní. Aby bylo možné dosáhnout vyšší a homogenní rychlosti, jsou navrženy směrové úpravy vedení trasy. Největší z nich je 1.090 m dlouhá přeložka tratě mezi dálničním mostem a zast. Klabava, která vylepší směrové poměry dvou protisměrných oblouků s malým poloměrem. Zastávka Klabava bude zrekonstruována v dnešní poloze, zastávka Ejpovice bude přestavěna na novou žst. Ejpovice, která převezme funkci odbočné železniční stanice pro trať do Chrástu a Radnic. V případě 9.255 m dlouhého úseku Ejpovice - Plzeň bude jeho větší část tvořit 6.482 m dlouhá přeložka trati, jejíž hlavní stavbou bude dvojice jednokolejných tunelů s délkou 4.150 m. Díky novému trasování se odstraní závlek trati přes Chrást a celý úsek mezi Ejpovicemi a Plzní se zkrátí přibližně o 6 km. Traťová rychlost bude na přeložce 160 km/h pro všechny vlaky s možností výhledového zvýšení až na 200 km/h. Stávající trať v úseku Ejpovice -Chrást bude zjednokolejněna a sloužit bude pouze regionální dopravě pro vlaky do Chrástu a Radnic. Trať v úseku Chrást - Plzeň-Doubravka bude snesena. Zastávka Plzeň-Doubravka bude rekonstruována v současné poloze.

Cíle projektu:

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, přispěje realizace projektu ke zvýšení dopravní dostupnosti. Současně je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, jako je modernizace a rozvoj železničních tratí na síti TEN-T včetně železničních uzlů. Hlavním cílem stavby je zkrácení jízdních dob a zajištění parametrů koridorových tratí u všech rekonstruovaných objektů i provozních souborů. Po optimalizaci se zvýší maximální povolená rychlost ze současných 80-100 km/h na 120-160 km/h pro klasické soupravové vlaky (pro vlaky s naklápěcí skříní na 160 km/h v celém úseku). Největší vliv na zkrácení jízdních dob bude mít hlavně výrazné zkrácení délky úseku o 6,09 km díky nové tunelové přeložce. Modernizovaná trať poskytne cestujícím vyšší standard služeb, zejména se jedná o výrazně kratší jízdní doby (až o 10 min u vlaků s naklápěcími skříněmi), vyšší bezpečnost dopravy, pohodlí a jízdní komfort, bezbariérový přístup na nástupiště uzpůsobený i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. U nákladních vlaků bude povolená třída zatížení D4 (22,5 t/nápravu a 8 t/m) a ložná míra bude GC ("gabarit C" definováno UIC pro přepravu kontejnerů a nákladních automobilů na vagónech). Pro přepravu zboží bude mít modernizace přínos ve zvýšení její efektivity díky splnění parametrů podle dohod AGC a AGTC. Pro obyvatele žijící v blízkosti trati bude mít projekt pozitivní přínos v omezení hlukové zátěže z provozu železnice díky novým protihlukovým opatřením. Projekt dále přispěje k zatraktivnění železnice a tedy i k upřednostňování kolejové dopravy před individuální automobilovou dopravou se všemi jejími negativními dopady na životní prostředí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC