Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Rozsah stavby:

- stávající délka úseku 20,237 km (stávající staničení 88,063 – 108,300)

- nová délka úseku 14,147 km (nové staničení 88,008 – 102,155)

Hlavní projektované parametry:

- splňují parametry definované v kategorii V-M (rekonstrukce hlavních tratí TEN) dle TSI- traťová rychlost 120 – 160 km/h, na přeložce výhledově až 200 km/h, v žel. uzlu Plzeň klesá na 80 km/h

- přechodnost kolejových vozidel traťové třídy: 22,5 t/nápravu, 8 t/m (D4 UIC, což odpovídá V-M dle TSI)

- prostorová průchodnost pro ložnou míru GC (což splňuje nejen požadavky kategorie V-M, ale i vyšší kategorie IV-M dle TSI)

- zkrácení jízdních dob oproti stávajícímu stavu na úseku Rokycany – Plzeň:

- 10 min (pro vlaky s naklápěcími skříněmi)

- 8 min pro klasické soupravy

Železniční stanice:

- stávající zastávka Ejpovice se mění na železniční stanici s jednou předjízdnou kolejí, do které je zaústěna odbočná trať do Chrástu a Radnic. Stanice zde vzniká zejména pro potřeby možnosti předjíždění vlaků na dlouhém úseku Rokycany – Plzeň.

Železniční svršek

- v hlavních kolejích tvaru UIC 60 na pražcích B91/S1 ve štěrkovém loži s pružným bezpodkladnicovým upevněním, bezstyková kolej

- v tunelech bude kolejový rošt ve štěrkovém loži nahrazen pevnou jízdní dráhou (PJD), která umožní pojíždění železničního svršku i silničními vozidly složek IZS

- celkem bude nově instalováno 28.132 m svršku typu UIC 60, 1.338 m svršku typu S49 (v předjízdných kolejích žst.) a 8 ks výhybek

Tunely

- 2 jednokolejné tunely délky cca 4.150 m

- ražená část 4 020 + 4 045 m

- hloubená část 60 + 70 m

- max. osová vzdálenost obou tunelů je 48 m

- tunely budou propojeny bezpečnostními propojkami ve vzdálenosti max. 480 m

- vlastní energocentrum pro napájení technologických zařízení v tunelech bude vybudováno v blízkosti obce Újezd

- jako železniční svršek bude v tunelech použita pevná jízdní dráha

Mosty

- nově bude postaveno či zrekonstruováno 16 mostů s celkovou délkou přemostění 198,6 m

- nově bude postaveno či zrekonstruováno 15 propustků

- veškeré mostní konstrukce budou realizovány s průběžným kolejovým ložem

- celková délka přemostění 199 m

Opěrné a zárubní zdi

  • u železničního tělesa 731 m

Protihlukové stěny

  • protihlukové stěny 7 120 m

Nástupiště

- řešena zásadně jako bezbariérová s přístupem pomocí výtahů či ramp

- délka 170 m (u všech železničních stanic a zastávek se předpokládá zastavování pouze regionálních a příměstských vlaků)

- výška hrany nástupiště 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice

- celkem bude realizováno 5 ks bočních nástupišť a 1 ostrovní (v zastávce Klabava a Plzeň-Doubravka vždy dvojice bočních nástupišť, v železniční stanici Ejpovice pak jedno boční + jedno ostrovní)

- celková délka nástupištních hran – 850 m

Trakční vedení

- vzor „S“ pro rychlost 160 km/h (vyhoví i výhledovým 200 km/h)

- celková rozvinutá délka nově instalovaného vedení bude činit 36 km, z toho 5,3 km v žst. a 9,4 km v tunelech

- napájecí systém střídavý 25 kV, 50 Hz

Zabezpečovací zařízení

- nové ZZ bude 3. kategorie (elektronické) a dálkově ovládáno z centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Praha

- staniční ZZ v žst. Ejpovice 3. kategorie s elektronickým stavědlem

- traťové ZZ: 3. kategorie s elektronickým obousměrným tříznakým blokem

- jak staniční, tak traťové ZZ plně vyhoví podmínkám Technických specifikací interoperability pro konvenční tratě

- nově zabezpečené výhybkové jednotky 10 ks

- demontáž traťového zabezpečovacího zařízení 18 073 m

- úprava traťového zabezpečovacího zařízení 3 386 m

- nový autoblok dvoukolejné trati 16 794 m

- nové staniční zabezpečovací zařízení 1 ks

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC