Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo

Začátek a konec stavby: km 89,589 / km 100,751
Celková délka stavby: 11,16 km
Traťové koleje : 1
Traťová rychlost : 75 – 90 km/h
Elektrizace: střídavá soustava 25 kV, 50 Hz / střídavá soustava 15 kV, 16 2/3 Hz
Mosty : 13 ks - rekonstrukce
Propustky : 8 ks - rekonstrukce


 Projekt řeší předelektrizační úpravy a vlastní elektrizaci v traťovém úseku Šatov - Znojmo a vybraných kolejí v žst. Znojmo, jakož i ochranu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před vlivy střídavé trakce v úsecích Znojmo – Olbramkostel a Znojmo – Hodonice. Elektrizace trati bude provedena střídavým trakčním systémem rakouských drah, t.j. 15kV 16 2/3 Hz s napájením z rakouské strany.
 V úseku Šatov – Znojmo se trať uvede do stavebně technického a provozního stavu tak, aby byla odstraněna dopravní omezení a byla umožněna vlastní elektrizace. Provede se kompletní rekonstrukce železničního svršku, spodku a mostních objektů, vybuduje se nové kabelové sdělovací a zabezpečovací vedení, jakož i trakční vedení. Realizací stavby nebude změněn stávající charakter železniční tratě.
 Konfigurace terénu neumožní výraznější zvýšení rychlosti oproti současnému stavu. Při návrhu byla odstraněna lokální rychlostní omezení na znojemském viaduktu (30 km/h). Maximální stávající rychlost 70km/h bude zvýšena na 90km/h. Na trati se však uvažuje i s použitím vlakových souprav, pro které bude umožněno použít výjimečného nedostatku převýšení a tudíž i vyšší rychlosti (o cca 5 km/h).
 Stavba Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo představuje vybudování těchto rozhodujících kapacit:
– Zavedení nápravového tlaku 22,5 tuny a třídy zatížitelnosti D4;
– Rekonstrukce železničního svršku převážně materiálem S49, v obloucích s poloměrem do 300 m bude použit materiál UIC60;
– Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
– Elektrizace traťového úseku;
– Zvýšení traťové rychlosti na 90 km/h a odstranění lokálních omezení rychlosti;
– Průměrné jízdní doby osobních vlaků 10 min v celém úseku Retz – Znojmo resp. 29 min včetně přestupů (časová úspora 2 min. resp. 26 min.);
– Průměrné jízdní doby nákladních vlaků 15 min (časová úspora 1 min);
– Zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnice 34 2620;
– Rekonstrukce mostů a objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti 90 km/h.

 Trakční vedení je navrženo podle platných typových sestav v izolační hladině odpovídající výhledové elektrifikaci střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz a v souladu s platnými normami a dle bezpečnostních předpisů a nařízení drah. Trakční vedení bude napájeno z rakouské strany střídavou soustavou 15 kV, 16 2/3 Hz a v žst. Šatov naváže na elektrizovaný úsek státní hranice – Šatov.
 V žst. Znojmo bude vybudováno nové ostrovní nástupiště výšky 550mm nad TK délky 300m. Stávající nástupiště u koleje č. 1 bude rekonstruováno. Ve stavbě je zahrnuto 8 mostů a 13 propustků. Po realizaci stavby budou všechny mosty vyhovovat zatěžovací třídě D4 při rychlosti 90 km/h.
 Stávající zabezpečovací zařízení neumožňuje provoz střídavé elektrické trakce. Ve stanici Znojmo se vybuduje nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ      34 2620 typu elektronické stavědlo, které bude umístěno v nové stavědlové ústředně ve výpravní budově žst. Znojmo. Stávající staniční zabezpečovací zařízení se zruší. Přejezdová zabezpečovací zařízení v t.ú. Šatov – Znojmo, Znojmo – Olbramkostel a Znojmo – Hodonice budou z důvodu vlivu střídavé elektrické trakce také rekonstruována. V souvislosti s rekonstrukcí železničního svršku budou provedeny i rekonstrukce přejezdových konstrukcí. Nově bude zřízen přechod pro chodce v km 95,723.
 Pro účely umístění nového technologického zařízení budou adaptována přízemí výpravních budov v žst. Znojmo. Bude provedena výstavba zastřešení ostrovního nástupiště v žst. Znojmo a dle hlukové studie budou provedena individuální protihluková opatření.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC