Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice

Stavba "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice" je jednou ze souboru staveb IV. tranzitního železničního koridoru. Řešený úsek je součástí stávající jednokolejné trati elektrizované střídavou trakční soustavou 25kV 50Hz. Stávající traťová rychlost v úseku je 100 km/h.

V žst. Dynín bude modernizováno veselské zhlaví a provedeny úpravy stávajícího kolejiště. Bude vybudován nový provozní objekt pro dopravní kancelář a technologická zařízení v blízkosti dnešní výpravní budovy. Úrovňový přechod za Dynínem bude zrušen, traťový úsek zdvoukolejněn, oblouk u Horusických blat bude přeložen a na přeložce vybudován velký mostní objekt pro křížení biokoridoru. Úrovňový přejezd v Horusicích bude zdvoukolejněn a vybaven novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Žst. Horusice bude přestavěna na zastávku s vnějšími nástupišti s přístřešky pro cestující.

Základním cílem stavby je modernizace úseku podle "Směrnice generálního ředitele SŽDC č.16/2005". V případě řešeného úseku se jedná zejména o následující požadavky:

- dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC (dostatečná únosnost železničního spodku a umělých staveb spodku - mosty, propustky),

- zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla (vzdálenost staveb na a podél trati - mosty, zdi, pozemní stavby, trakce, zastřešení nástupišť, návěstidla, ...),

- zajištění požadované propustnosti (požadavky dopravní a provozní technologie na rozsah a kvalitu drážních zařízení, zajištění kapacitní trati stanice),

- zvýšení bezpečnosti provozu instalací odpovídajícího a moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,

- dílčí zvýšení traťové rychlosti,

- vybavení stanic a zastávek novými nástupišti (výška nástupiště 550 nad temenem kolejnice (TK)).

Zároveň je sledováno zabezpečení technických parametrů trati a zařízení pro zajištění Interoperability v rámci začlenění úseku do evropského železničního systému včetně umožnění užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC