Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

V rámci stavby bude provedena obnova železničního svršku v celém mezistaničním úseku Šlapanice - Blažovice

mezi krajními výhybkami, vyjma úseku km 11,913 - 11,946 přes nedávno opravený přejezd v km 11,923. Traťová

rychlost bude zvýšena z 80km/h na 100km/h. Svršek bude ve tvaru 49E1 na pražcích betonových

bezpodkladnicových rozdělení"u". V žst. Blažovice budou vyměněny hlavní koleje podél nástupišť a 11 ks výhybek

na veselském zhlaví, a to z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Výměna koleje bude provedena ve

stávající ose. Rychlost přes uvedený úsek v žst. Blažovice je nazvýšena z 80 na 100km/h.

V rámci úprav železničního spodku bude zajištěno odvodnění a zřízena konstrukce pražcového podloží v hlavních

kolejích podél nástupišť a ve všech třech kolejích veselského zhlaví. Odvodnění je navrženo trativody se

zaústěním do příkopů na drážním pozemku.

V zast. Ponětovice budou nástupiště zkrácena na potřebnou délku 170 m. Nově budou tato nástupiště osazena

prefabrikáty SUDOP KS230, výška hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice. V žst. Blažovice budou upravena

stávající úrovňová nástupiště u kolejí č.1, 2 a 4 v délce 170 m v osové vzdálenosti kolejí 4,75 m pomocí

prefabrikovaných konzolových desek KS145 uložených na úložné bloky SUDOP a TISCHER. Přístup na

nástupiště bude přes stávající úrovňový přechod, který bude nahrazen celopryžovou konstrukcí. Nástupiště u

koleje č.3 bude zrušeno a nástupiště u koleje č.6 zůstane bez úpravy. Součástí stavby je rovněž zřízení zábradlí

podél koleje č.8 pro zvýšení bezpečnosti cestujících.

 

Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou k odstranění propadů traťové

rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních

hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Stávající stav je nevyhovující a za hranicí své životnosti. Dojde k

lokálním sanacím železničního spodku podél nástupišť a pod nerekonstruovanými přejezdy, včetně pročištění

příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám geometrické polohy koleje (GPK) a následným

pomalým jízdám. Dále bude odstraněn nevyhovující stav nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů).

Výrazně se zvýší komfort pro cestující a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu

cestujících, zvýší se kultura cestování na zastávkách a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC