Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice

Stavba řešila výstavbu čtyř nových přejezdových zabezpečovacích zařízení v místech stávajících železničních přejezdů na jednokolejné regionální trati Sokolov – Kraslice, které byly zabezpečeny pouze dopravním značením A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“. Na dvou přejezdech a to v km 15,684 (úrovňové křížení s účelovou komunikací) a v km 17,582 (úrovňové křížení s místní komunikací) byla vybudována světelná přejezdová zabezpečovací zařízení bez závor. V km 15,940 (úrovňové křížení se silnicí III třídy č. 21042) a v km 16,822 (úrovňové křížení se silnicí III třídy č. 21042) byla vybudována světelná přejezdová zabezpečovací zařízení se závorami. Tato přejezdová zabezpečovací zařízení jsou ovládána automaticky jízdou vlaku. V této stavbě zároveň došlo v oblastech železničních přejezdů, na kterých bylo vybudováno zabezpečovací zařízení k rekonstrukci železničního svršku, spodku a přejezdových konstrukcí. Pro napájení nového RD byla vybudována elektrická přípojka. Těmito úpravami došlo k podstatnému zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

Přípravnou dokumentaci stavby vypracovala firma ATE s.r.o., která zároveň zajistila její projednání.

Stavba byla situována v k. ú. Studenec u Oloví a Rotava v obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC, s. o. (dále jen pozemek dráhy) a na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Lesy ČR, Povodí Ohře, Města Rotava a společnosti D2B Group.

V obvodu stavby se nenacházelo žádné chráněné území ani kulturní památky. Realizací stavby nedošlo k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského a lesního půdního fondu, ani kácení vzrostlé zeleně v prostoru staveniště. Výstavba ani budoucí provoz neovlivní negativně životní prostředí. Nebylo potřeba provádět žádné demolice pro uvolnění staveniště. Se všemi odpady vzniklými v průběhu výstavby bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. Realizovaná stavba nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu.

Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Stavební správa západ. Stavba byla zařazena do plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2015, do programu „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Financování přípravy stavby bylo provedeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Realizace stavby byla uvažována v roce 2015 a 2016. Realizaci stavby provedla firma MONZAS s.r.o. Vlastní realizace stavby začala dnem předání staveniště, které se konalo 25.9.2014 a byla ukončena 31.3.2016.

Financování realizace stavby bylo provedeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a operačního programu doprava (OPD).

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC