Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města, každé s cca 100 000 obyvateli. Slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať je zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u ŽST Opatovice nad Labem včetně využívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím. Trať slouží i pro odklony z koridorové tratě Pardubice – Kolín.

Investiční akce „Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ byla 1. stavbou modernizace trati Pardubice – Hradec Králové a zahrnovala vybudování druhé traťové koleje v úseku Stéblová (včetně) – Opatovice nad Labem (mimo), kompletní rekonstrukci stávající traťové koleje a krajní stanice Stéblová. Dále pak rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Stéblová - Rosice nad Labem, vlečky do areálu Elektráren Opatovice a.s., a  přípojek  nn a vn  ŽST Stéblová a zastávky Opatovice n. L. Součástí stavby byla opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční dopravy,  úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury, vyvolané úpravy oplocení pozemků.

Účelem stavby zdvoukolejnění bylo:

                   -  zvýšení kapacity železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové umožněním míjení protijedoucích vlaků v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem

                   -  zlepšení podmínek pro organizaci osobní dopravy v integrovaném taktovém jízdním řádu - napojení vlaků na trati Pardubice – Hradec Králové do taktového jízdního řádu v Hradci Králové dle požadavků objednatele veřejné osobní dopravy

                   -  snížení přenosu případného zpoždění mezi vlaky a zvýšení reálné kapacity možnosti průvozu vlaků ve svazcích

                   -  pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní doby

                   -  zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení přejezdů

   - zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do a z vlaků rekonstrukcí stanic a zastávky

                   -  zajištění přístupu pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu ve stanicích a zastávce

              - snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení.

 

Začleněním 2. koleje železniční tratě do území došlo k posunu nástupišť v Opatovicích nad Labem o cca 1 km směrem na Pardubice.

Pro stavbu byly využity drážní pozemky, výstavba druhé koleje vyvolala trvalý zábor sousedních pozemků a demolici domu v Čeperce. Trvalý zábor vyžadovala též výstavba nové pozemní komunikace a vyvolané úpravy pozemních komunikací. Stavba vyvolala zábor zemědělského a lesního půdního fondu.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení proběhlo na drážních pozemcích a na pozemcích Elektrárny Opatovice a.s..

 

Železniční svršek v obou kolejích je tvaru UIC 60 na betonových pražcích, traťová rychlost v celém úseku včetně stanic je 160 km/hod. V žst. Stéblová byla vložena štíhlá výhybka J60 1:26,5-2500 pro rychlost 120 km/hod.

Byla zhotovena nová zemní pláň pro 2. kolej a přehutněna zemní pláň 1. koleje, provedena nová konstrukce pražcového podloží a nové kolejové lože.

Nástupiště jsou nová, vnější, s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK, s bezbariérovým přístupem a se značením pro nevidomé.

Přejezdy jsou nové, pryžové, se sníženou hlučností přejíždějících vozidel. Všechny přejezdy jsou nově zabezpečeny zařízením PZS 3ZBI elektronického typu s celými závorami.

Po rekonstrukci stávající mosty a propustky splňují požadavky na přechodnost D4 a prostorovou průchodnost ZGC UIC.

Nová provozní budova v žst. Stéblové a technologické domky umožňují bezpečné provozování technologických zařízení.

Na zastávkách v Čeperce, v Opatovicích nad Labem a žst. Stéblová byly vybudovány nové přístřešky pro cestující a přístřešky pro kola. Nové trakční vedení zvýší spolehlivost napájení hnacích vozidel.

Instalován nový elektrický ohřev výhybek pro zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti výhybek za mrazu a sněžení.

Vybudovány nové přípojky VN a NN pro zajištění napájení elektrických zařízení ve stanicích a zastávkách a nové osvětlení pro zajištění bezpečného přístupu i v době se sníženou viditelností.

Ve dvoukolejném úseku je nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu soustředěný elektronický autoblok, v navazujícím úseku typu automatické hradlo. Tím je zvýšena bezpečnost, spolehlivost a kapacita železničního provozu. Všechny přejezdy jsou nově zabezpečeny zařízením PZS 3ZBI elektronického typu s celými závorami.

Pro informovanost cestujících je instalováno nové rozhlasové zařízení a informační systém pro cestující ve stanici a zastávkách.

K ochraně objektů je ve stanici Stéblová a zastávce Opatovice nad Labem instalován kamerový systém.

Objekty jsou dále chráněny EZS a ASHS.

Ve stavbě je provedena příprava pro budoucí nasazení GSM-R.

Dispečerská řídící technika je doplněna systémem dálkové diagnosticky technologických systémů železniční dopravní cesty.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC