Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR

Stavba byla zahájena dne 05.09.2011

Do konce roku 2011 byly provedeny přeložky kabelů zab.zař. ,betonáž základů, montáž stožárů a bran trakčního vedení. Zahájena stavba objektu „ měření el.energie“ na státní hranici.

Dne 16.4.2012 byla zahájena nepřetržitá výluka 1.traťové koleje Horní Lideč – Lúky pod Makytou,která potrvá do 10.8.2012.

Od začátku výluky byla provedena demontáž kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože. V tunelové troubě bylo provedeno prořezání spár a injektáže nad 1. kolejí. U opěrných zdí probíhá odstraňování zdegradovaného betonu a sanace žeber. Na mostech a propustcích probíhá úprava spodních staveb a nosných konstrukcí včetně izolací a odvodnění. Dále byly provedeny přeložky kabelu 6kV.

Na železničním spodku byla zahájena sanace včetně úpravy svahů a odvodnění.

Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č.1 v km  21,110 –27,261 trati Horní Lideč – st.hr. SR“

Fáze výstavby ukončena 30/09/2013

Realizací stavby se naplnily tyto dva hlavní cíle:

Nahradily se opotřebované a již nevyhovující součásti železniční dopravní cesty, čímž se v daném místě zajistily na další dlouhé období sjízdnost důležité železniční trati. Snížily se nároky na údržbu a opravy trati.

Realizací rekonstrukce koleje, zabezpečovacího zařízení, mostů, tunelu a nástupiště se zvýšila bezpečnost železničního provozu a cestujících a komfort jízdy. Optimalizací geometrických parametrů koleje se dosáhlo zvýšení traťové rychlosti na 85 až 90 km/h, což se promítlo do zkrácení cestovní doby.

 

Popis prací

Traťové zabezpečovací zařízení

Návěstidla byla repasována a opatřena novým nátěrem na místě. Mezistaniční úsek Horní Lideč – st. hr. SR zůstal zabezpečen stávajícím zabezpečovacím zařízením.

 Sdělovací zařízení

Stávající rozhlas pro cestující na zastávce Střelná byl rekonstruován společně s rekonstrukcí obou nástupišť a osvětlením. Nové reproduktory jsou instalovány na nové sklopné osvětlovací stožáry, které jsou k tomu přizpůsobeny.

Železniční svršek a spodek, nástupiště

Rekonstrukcí kolejového svršku a spodku došlo k:

zvýšení traťové rychlosti až na 90 km/h
zřízení bezstykové koleje v celé délce rekonstruovaného úseku
únosnost na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku bude splňovat požadavky předpisu SŽDC S4
odvodnění tělesa železničního spodku bude zajištěno v příčném i podélném směru v celé délce rekonstruovaného úseku

S ohledem na nedostatečnou tloušťku kolejového lože byla použita v tunelu speciální jízdní dráh prefabrikovaného typu PORR v délcel. 415,760 v každé koleji.

U koleje č. 1 a 2 byla rekonstruována krajní nástupiště o dl. nástupištní hrany 140 m. Nástupiště jsou konstrukce SUDOP s nástupní hranou 550 mm nad TK. Přístupy na nástupiště jsou bezbariérový.

Tunel

V rámci rekonstrukce tunelové trouby byly provedeny tyto stavební zásahy:

očištění zvětralých či poškozených částí ostění otryskáním tlakovou
svedení vody ze zatékajících dilatačních spár svodnicemi do řezaných drážek
v plošně zatékajících pasech s největšími přítoky bylo provedeno spárování zdiva
bylo provedeno doinjektování těsnící injektáží prosakujících částí zdiva klenby včetně  

     případných trhlin

 -  oprava zřícené zdi levého výklenku v pase TP35 s vyčištěním a odvodněním prostor za

     výklenkem do středové stoky svodnicí

těsnící injektáž v nouzových výklencích se stupněm zamokření V3.
sešití trhlin v obezdívce tunelu v pasech TP 10, TP 23 a TP 24. vlepenou helikální –   

     šroubovitou výztuží.

Před vjezdovým portálem

odbourání odtržené koruny zdí výšky cca 800mm na výšku odpovídající průběžné podélné  

     trhlině. Dále byly odbourány příkopové žlaby za korunou zdí včetně nezbytného pásu   

     zeminy mezi oplocením a příkopem.

-   těsnící injektáže technologických trhlin v betonu

nástřik sanační vrstvy stříkaného betonu
nové koruny zárubních zdí jsou zhotoveny z monolitického betonu třídy C30/37 XF3

     s konstrukční výztuží ze sklolaminátových prutů

-   osazení nových odvodňovacích žlabů z betonových prefabrikátů

- zpevnění svahů za odvodňovacími příkopy pásem geobuněk výšky 100 mm

Před výjezdovým portálem

- bourací práce budou doplněny o odbourání povrchu příkopových zídek nad korunou zdí

  v dilatačních celcích 1-26 zdí.

- rekonstrukce korunních příkopových zídek

- rekonstrukce dilatačních spár, povrchu zdí a příkopových žlabů je shodné s řešením u zdí

  před vjezdovým portálem.

- sanace rozpěrných žeber před výjezdovým portálem – poškozený povrch byl očištěn  

  otryskáním. Odhalená výztuž byla očištěna a ošetřena pasivačním nátěrem

- rekonstrukce záchranných výklenků ve zdech  - Záchranné výklenky s betonovou zadní

  stěnou byly rekonstruovány souběžně s plošnou rekonstrukcí zárubních zdí

- zřízení přístupových žebříků k návěstidlům.

Rekonstrukce portálů tunelu

- plošná sanace portálových stěn je řešena stejným způsobem jako rekonstrukce

  zárubních zdí (očištění povrchu, sanace trhlin, stříkaný beton vyztužený nekovovými

  sítěmi).

- portálové římsy jsou žulové, v zachovalém stavu – nevyžadovaly speciální sanaci. Římsy  

  byly očištěny otryskáním.

Oplocení portálů a zárubních zdí zabraňuje přístupu nepovolaných osob do prostoru v blízkosti trakčního vedení. Nachází se ve svahu nad zárubními zdmi a portály.

Pozemní stavební objekty

Nové přístřešky pro cestující u koleje č. 1 a 2 je stojí v místech původních přístřešků. Jsou provedeny jako typové zastávkové přístřešky se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 4,78 x 2,4 m. Zastavěná plocha přístřešku je 11,5 m², kapacita přístřešku 20 cestujících.

Nosná konstrukce přístřešku je z ocelových tenkostěnných profilů s předepsanou protikorozní ochranou. Střecha je sedlová s krytinou z vlákno-cementových šablon, podbití je tvořeno dřevěnými palubkami. Boční a zadní výplně nosné konstrukce jsou z masivního tvrdého dřeva. Dřevo je mořeno v tmavším odstínu. Boční stěny jsou částečně proskleny. Přístřešek je vybaven dvěma kusy svítidel v provedení antivandal, jednou kotvenou lavičkou a dvěma kusy informačních panelů.

Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO

V rámci stavby byly provedeny přeložky kabelů 6kV, které kolidovaly se stavebními úpravami v kolejišti a mostních objektech. Osvětlení zastávky Střelná je realizováno pomocí 14 ks svítidel s instalovaným světelným zdrojem 70W. Svítidla jsou osazena na sklopné pružinové stožáry výšky 6 metrů. Součástí osvětlení je i napojení svítidel v přístřešcích pro cestující.

Osvětlení tunelu je provedeno zářivkovými svítidly 1x36W ve venkovním provedení a ve tř. II s použitím „mrazuvzdorných“ trubic a robustních protiotřesových patic oboustrannou osvětlovací soustavou s roztečí svítidel 12m. Svítidla jsou osazena ve výši 2,7m a chráněna drátěnými kryty. Osvětlení v tunelu je ovládáno tlačítkovými ovladači, umístěnými na začátku a na konci tunelu.

Trakční vedení a ukolejnění

Nové trakční vedení je dle typové sestavy „J“ s novými a moderními prvky. Výška trolejového drátu bude min. 510cm nad TK.

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC