Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR

Začátek a konec stavby: km 21,112 – km 27,264
Celková délka stavby: 6,152 km
Traťová rychlost : km 21,112 – 25,646: max. 85 km/h; km 26,646 – 27,264: max. 70 km/h
Mosty : 8 ks - rekonstrukce
Propustky : 1 ks - rekonstrukce
Protihlukové stěny : 4 ks -přestavba na nové propustky (2 ks - rekonstrukce stávajících propustků)

Železniční spodek a svršek:
Bude provedena sanace žel. spodku na požadované parametry dle předpisu ČD S4 podle zařazení tratě (celostátní, s rychlostí do 120 km/h) a na základě provedeného geotechnického průzkumu - nové odvodnění zemní pláně a zároveň i odvedení vody přitékající z přilehlých svahů. Odvodnění je navrženo dle konfigurace terénu otevřenými příkopy i trativody.
Rekonstrukce žel. svršku bude provedena kolejnicemi tv. UIC60 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním jako bezstyková kolej.
Navržené řešení rekonstrukce kolejí v tunelu zohledňuje prostorové uspořádání železniční tratě v tunelu a předportálových zářezech. Vzhledem na místní poměry bylo při zpracování PD rozhodnuto o průjezdném průřezu Z-G ČD. S ohledem na nedostatečnou tloušťku kolejového lože bylo navrženo použití PJD prefabrikovaného typu v dl.tunelu a moravského předportálového úseku.

Zastávka Střelná:
Budou zde zřízena nová vnější mimoúrovňové nástupiště typu SUDOP o délce 140m. Šířka nástupiště je 3,00 m, výška nástupní hrany je 550 mm nad temenem přilehlé kolejnice. K přístupu na nástupiště bude sloužit přístupový chodník, který bude napojen na stávající obecní chodník. Začátek i konec nástupišť bude ukončen služebními schody pro pohyb pracovníků dráhy.
Osvětlení bude novými sadovými stožáry.

Tunel:
Bude provedena sanace betonových zdí obou portálů, příkopy za portálovou stěnou budou vyčištěny a zatěsněny proti zatékání za portálovou stěnu. U zárubní zdi před púchovským portálem je navrženo odbourání koruny, včetně poškozených odvodňovacích žlabů a jejich náhrada. U zárubní zdi před hornolidečským portálem bude provedeno odbourání příkopových zídek nad korunou zdi a následně proběhne betonáž korunních částí zdí s provedením odvodňovacích příkopů a betonáž příkopových zídek. Dále je nutno provést odstranění zdegradovaných betonů v ploše zdí a poškozených částí dilatačních spar až na relativně zdravý beton, s následným celoplošným nástřikem stříkaného betonu s kotvenou výztuží. U dilatačních spar budou provedeny nové lícové části. Voda, prosakující přes dilatační spáry, bude svedena novými svodnicemi do postranních odvodňovacích stok.
Pro odvedení vody z koruny zárubních zdí před vjezdovým portálem, bude provedena rekonstrukce povrchového odvodnění až do stávající vodoteče. Stávající příkopy budou upraveny tak, aby byly zcela funkční.
V rámci rekonstrukce tunelu bude provedena obnova bezpečnostního značení v tunelu a hornolidečských zárubních zdech, včetně číslování tunelových pasů a staničení trati.

Mosty a propustky:
V rámci stavby dojde k přestavbě 4 ks trubních propustků z důvodu nevyhovující zatížitelnosti na nové trubní propustky (km 22,248, 25,287, 25,404 a 25,792). U dalších 2 propustků v km 25,220 a 26,820 bude provedena rekonstrukce.
Ve stavbě je zahrnuta i rekonstrukce 8 mostů – jedná se převážně o rekonstrukci říms a křídel a o osazení nových zábradlí. Pouze u mostu v km 22,679 bude sanována spodní stavba a provedena izolace vč. odvodnění, u mostu v km 23,695 dojde z důvodu umístění nástupišť a jejich bezbariérovosti ke zdvihu nivelety a k jeho rozšíření. U mostu v km 26,049 bude provedena ocelové konstrukce a u mostu v km 27,012 bude provedena nová izolace včetně drenáže.

Zárubní zdi:
U stávající zdi v km 23,805 – 23,960 nevyhovuje prostorové uspořádání – zeď bude odstraněna a je zde navržena nová.
Stávající zeď v km 21,274-21,367 bude pouze sanována.

Pozemní objekty:
V zastávce Střelná u kol. č.1 a č.2 budou vybudovány nové dřevěné přístřešky s kovovým rámem pro cestující, protože stávající dřevěné přístřešeky již svým technickým stavem nevyhovují.
V km 21,150 bude osazen prefabrikovaný železobet. objekt pro měření el. energie zastřešený sedlovou střechou.

Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení:
Dojde pouze k úpravám vyvolaným rekonstrukcí kolejí a tunelu. Na zastávce Střelná proběhne úprava rozhlasu pro cestující – nové reproduktory na nových osvětlovacích stožárech včetně kabeláže.

Ústřední dálkové řízení:
Cílem rekonstrukce ústředního dálkového řízení (ÚDŘ) v trakční měnírně Střelná je vytvoření takového systému řízení, který svým charakterem a použitými technickými prostředky odpovídá zvýšeným požadavkům na bezpečnost a spolehlivost na elektrizovaných tratích, při nichž by nedocházelo k výpadkům z viny obsluhy nebo technickým poruchám v délkách až desítek minut s následky obtížného či zcela vyloučeného napájení na trati.
Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího telepatického zařízení v (tm) Střelná (vyvolanou rekonstrukcí dálkového ovládání úsekových odpojovačů DOÚO, včetně úpravy a rozšíření řídícího systému RTis na ED Přerov tak, aby byly splněny požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz na elektrifikovaných tratích.

Silnoproud:
Je navrženo nové zařízení pro měření spotřeby trakční elektrické energie 1. a 2. koleji na státní hranici ČR/SR.
Zároveň bude provedena demontáž stávajícího technologického zařízení měření spotřeby el. energie, které nevyhovuje současně platným technickým normám a předpisům.
Skříně měření ME1 a ME2 pro 1. a 2. kolej budou umístěny na trakčních podpěrách.

Trakční vedení:
je navržena kompletní rekonstrukce trakčního vedení v koleích č.1 a 2 v celých dotčených úsecích s přihlédnutím k mechanickým dělením trakčního vedení. Navržená výška trolejového drátu ve Střelenském tunelu a pod příčníky bude 510cm nad TK.
V souvislosti s plánovaných přechodem železnice Slovenska na střídavou trakční soustavu TT 25kV 50Hz, bude styk trakčních soustav navržen na straně Slovenské republiky v rámci stavby „I.ŽST Lúky pod Makytou-št.hranica SR/ČR – komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia“. Navržené trakční vedení na území ČR respektuje jak stávající, tak výhledový stav.
Napájecí vedení bude nově připojeno do trakčního vedení. Stožáry stávající linky zůstanou zachovány, nově budou vybudovány pouze stožáry s odpojovači. Odpojovače včetně pohonů u TM Střelná budou vyměněny.

Železniční svršek a spodek:
Kolej 60E2 na bet. pražcích B91, pružné bezpodkl. upevnění……………….6762,8 m
Kolej 60E2 na dřev. pražcích, pružné podkl. upevnění………………………… 24,0 m
Kolej 60E2 na mostnicích, pružné upevnění……………………………………. 63,8 m
Kolej 60E2 na kolejové nosné desce PJD, pružné bezpodkl. upevnění ……..811,280 m
Kolej 60E2 na přechodové kolejové nosné desce PJD, pružné bezpodkl.
upevnění ……………………………………………………………………… 20,720 m
Kolej 60E2 na bet. pražcích B 303 W-60ü, pružné bezpodkl. upevnění……… 60,180 m
Kolej 60E2 na výhybkových pražcích 61050………………………………… 48,000 m
Kolej 49E1 na bet. pražcích B91, pružné bezpodkl. upevnění………………… 63,0 m
Kolej 49E1 na dřev. pražcích, pružné podkl. upevnění………………………….. 12,0 m
Přechodové pole 60E2/49E1 na bet. pražcích B91, pružné bezpodkl. upevnění… 75,0 m

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC