Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní

01-06 2012
Slavnostní ukončení stavby 13.1.2012, ukončení a předání dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické dokumentace, dokončení  prověření interoperability a vystavení certifikátů interoperability pro jednotlivé subsystémy (energetika, infrastruktura, řízení a zabezpečení). Administrativní úkony související s ukončením stavby.

07-12 2011
Provádění individuálních protihlukových opatření pro objekty typu "B" na základě měření a vyhodnocení hluku. Provedení demontáže závěsného optického kabelu ČD Telematiky a provedení definitivní úpravy geometrické polohy koleje včetně broušení kolejnic. Provedení izolačních zkoušek a zkoušek elektrické pevnosti pro trakční vedení. Odstraňování drobných závad a nedodělků z přejímacích řízení, vyklizení staveniště a opravy přístupových komunikací pro stavbu. Zpracovávání geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení, prověřování interoperability a administrativní úkony spojené s ukončením stavby.

01-06 2011
Pokračují práce v úseku Svojšín (mimo) - Pavlovice v nepřetržité výluce včetně provádění hydroizolace tunelů, dokončení prací na mostních objektech a propustcích, dokončení železničního spodku, pokládka železničního svršku, dokončení opěrných zdí, sanací skal, kabelovod v Ošelíně.  Dokončení trakčního vedení a ukolejnění a rozvodů nízkého napětí a osvětlení tunelů a ŽST Ošelín. Sdělovací a zabezpečovací zařízení v úseku Svojšín - Pavlovice a napojení na dálkové zabezpečovací zařízení v Plzni. Dokončení nástupiště u 3. Koleje v ŽST Pavlovice a obou nástupišť v ŽST Ošelín včetně přístřešků a zastřešení schodiště. Přístupové komunikace v Ošelíně k výpravní budově a ke Spínací stanici. Dokončení protihlukových stěn a orientačního systému pro cestující.

07-12 2010
V uvedeném období se prováděly především práce v nepřetržité výluce, která byla zahájena 31.7.2010. Byly provedeny demontáže trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení a snesení železničního svršku ve vyloučeném úseku t. j. ŽST Svojšín (část chebské zhlaví) a celý úsek Svojšín – Ošelín, ŽST Ošelín, Ošelín - Pavlovice a ŽST Pavlovice. Na začátku srpna bylo aktivováno definitivní staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Stříbro, Milíkov a Svojšín (v rozsahu rekonstruované části ŽST). Dále bylo zprovozněno i definitivní traťové zabezpečovací zařízení v úsecích Stříbro – Milíkov a Milíkov – Svojšín. Probíhaly práce na železničním spodku v úseku Svojšín – Pavlovice, na mostech a propustcích v uvedeném úseku a na PHS v Pavlovicích a u Černého Mlýna. V srpnu byla dokončena a zprovozněna spínací stanice v Plané u Mariánských Lázní. V září byla dokončena rekonstrukce části 1. staniční koleje a nástupiště u 1. koleje v ŽST Pavlovice a zprovozněno staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Pavlovice a traťové zabezpečovací zařízení Pavlovice – Brod nad Tichou.

Dále bylo dokončeno podbití, doštěrkování a drážní stezky v ŽST Planá u Mariánských Lázní. V prosinci byla dokončena rekonstrukce zbývající části ŽST Svojšín včetně zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení elektrický ohřev výhybek, trakčního vedení a mostu. V uvedeném období probíhaly i práce na rekonstrukci výpravních budov, umělých stavbách, sdělovacím zařízení a kabelizacích. Železniční svršek byl položen v celé ŽST Pavlovice a v části úseku Svojšín – Ošelín.


01-06 2010
Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném období neprobíhala na stavbě trvalá výluka trati, byly prováděny pouze práce, které bylo možno provádět bez přerušení provozu nebo v krátkodobých denních nebo nočních výlukách. Byly prováděny práce na základech trakčního vedení a stavbě stožárů trakčního vedení v úseku Svojšín – Pavlovice. Montážní práce na technologii trakční transformovny v Plané u Mariánských Lázní včetně zpevněné plochy a úprav na opravu trakčního vedení. Byla provedena montáž a přezkoušení zabezpečovacího zařízení v ŽST Stříbro, Milíkov a Svojšín včetně traťového zabezpečovacího zařízení v úsecích Stříbro-Milíkov, Milíkov-Svojšín a Svojšín-Bor u Tachova. V tomto úseku byla dokončena i kabelizace a montáž sdělovacího zařízení.

Dále byly prováděny práce na sanacích skal v úseku Svojšín – Pavlovice a na rekonstrukcích výpravních budov ve Stříbře, Svojšíně, Ošelíně, Pavlovicích a Plané u M. L. Byly zahájeny přípravné práce na mostních objektech v úseku Svojšín – Pavlovice a úpravy přístupových komunikací na staveniště v úseku Svojšín – Pavlovice včetně mostních provizorií. Dále byly prováděny dokončovací práce na objektech v úseku Pavlovice – Planá u M. L. V ŽST Pavlovice zahájeny práce na železničním spodku, odstranění křovin, bourání rampy a práce v prostoru stávajících kolejí č. 2 a 4.

07-12 2009
Byly dokončeny práce na železničním spodku a svršku v úseku Pavlovice (mimo) – Planá u Mariánských Lázní (včetně) a práce na trakčním vedení, mostech, propustcích, sanacích skal v tomto úseku. Byly provedeny rekonstrukce přejezdů v Brodu n. T. a v Plané u M. L. na odbočné trati. Provedeny byly protihlukové stěny v úseku Brod n. T. – Planá u M. L. Byl proveden kabelovod v Plané u M. L. Dokončena byla novostavba garáže pro motorový univerzální vozík ve Stříbře a technologická budova v Plané u M. L. byla před dokončením (nebyla fasáda). Zabezpečovací zařízení staniční v Brodu nad Tichou a v Plané u Mariánských Lázní a traťové v úseku Brod n. T. – Planá u M. L. Dále byly zahájeny práce na vnitřní části SZZ ve Stříbře, Milíkově, Svojšíně. Kabelizace byla provedena v úseku od Plané u M. L.do Pavlovic (mimo). Sdělovací zařízení bylo částečně provedeno v Plané u M. L. a v Brodu n. T. Byla ukončena a připojena spínací stanice v Ošelíně a ukončena stavební část v TT Planá u M. L. a byla zahájena montáž technologie R 27 kV a FKZ část R110 kV provedeno osazení trakčních transformátorů.

Byla provedena nástupiště v Brodu n. T. a nástupiště v Plané u M. L. včetně podchodu a výtahů, včetně zastřešení nástupišť a nástupištních přístřešků. Dále byly zahájeny práce na odlesnění v úseku Svojšín – Pavlovice (mimo) a sanace skal v tomto úseku a dále i přípravné práce na mostních objektech v úseku Ošelín – Pavlovice.

01-06 2009
Byly provedeny dokončovací práce v úseku Stříbro (včetně) - Svojšín (část ŽST) a zahájeny práce na traťovém úseku Pavlovice (mimo) - Planá u Mariánských Lázní. Na tomto úseku byla od 19.3. zahájena nepřetržitá výluka. Ukončení nepřetržité výluky se předpokládalo 2.8.2009. Do 30.6.2009 byly provedeny práce na železničním spodku, sanacích skal, stožárech TV a mostních objektech v rozsahu pro následnou pokládku železničního svršku, příprava pro zabezpečovací zařízení Planá - Brod nad Tichou vnitřní část. Dále probíhaly práce na traťovém tělese v Plané u Mariánských Lázní. Práce probíhaly dle předloženého harmonogramu prací s drobnými odchylkami vyplývajících z provozních požadavků.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC