Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka - Bílovec

Předmětem rekonstrukce je most, který je situován v definičním úseku D 02 jednokolejné železniční trati Studénka - Bílovec. Stávající most v km 4,872 je ve stavebně technicky nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu bude nahrazen novým mostním objektem s návrhovými parametry odpovídajícími, jak požadavkům z hlediska železničního provozu pod mostem. Železniční svršek bude v nutném rozsahu rekonstruován. Pro zachování parametrů dopravní cesty a zajištění bezpečného provozu je proto nezbytné provést přestavbu tohoto stávajícího nevyhovujícího objektu. Bez této přestavby nebude možno odstranit zavedené pomalé jízdy a obnovit traťovou rychlost 50 km/h. Nově je navržena železobetonová rámová konstrukce o světlé kolmé šířce 3,50 m a světlé výšce rámu 3,37 m, přičemž průjezdný prostor komunikace je 2,80 + 0,15 m (rezerva). Konstrukce je uvažována jako staveništní prefabrikát. Tímto řešením mostního objektu je vyvoláno i vyrovnání nivelty převáděné železniční trati o cca 60 mm a výměna dřevěných pražců za betonové.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti a bude dosaženo odpovídajících stavebně technických parametrů.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC