Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov (úsek žst. Studénka - žst. Sedlnice)

Stav k 31.12.2012

Soutěž na realizaci stavby proběhla jako otevřené výběrové řízení dle zákona č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Celkem podalo nabídku 8 uchazečů, datum pro předložení nabídek byl  5.9.2012. V průběhu výběrového řízení byl podán Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele (ze dne 6.11.2012), který byl dne 11.12.2012 stáhnut zpět. Následně byla podána Námitka proti rozhodnutí zadavatele (ze dne 16.11.2012), která se v současnosti řeší na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Stav k 30.6. 2013

V uplynulém období proběhla na stavbě většina rozhodujících prací – byl rekonstruován železniční svršek a sanován žel.spodek vč.výstavby odvodnění a úpravy svahů v celém rozsahu stavby, proběhly opravy a rekonstrukce všech mostů a propustků dotčených stavbou, výstavba trakčního vedení a protihlukových stěn. Zahájeny byly práce na stavbě technologických budov v žst.Sedlnice a výh.Bartošovice, také byla zahájena rekonstrukce trakční měnírny Studénka která je rozhodující pro napájení všech technologických celků stavby. Dále proběhla pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení i kabelů silnoproudého napájení. V uplynulém období byla zahájena i výstavba nové zastávky Sedlnice.

Stav k 31.12. 2013

V uplynulém období byly dokončeny veškeré stavební a technologické práce, především byla provedena montáž a aktivace nového zabezpečovacího zařízení, dokončena montáž trakčního vedení, které bylo následně zapnuto, dále byla montována nová technologie do nových či rekonstruovaných objektů, především do trakční měnírny Studénka, která byla zapnuta a zabezpečuje napájení veškerých technologických celků. Byla postavena nová zastávka Sedlnice a byl na ní zahájen provoz pro cestující od doby platnosti nového jízdního řádu (15.12.2013).

Stav k 30.6.2014

V období od 1.1.2014 do 30.6.2014 práce na stavbě neprobíhaly, stavba byla fyzicky dokončena v uplynulém sledovaném období (k 30.10.2013). V současné době je stavba ve zkušebním provozu, připravuje se kolaudace. K úspěšné kolaudaci chybí provést některá měření, související s dokončením prací a zahájením pravidelného provozu na související stavbě „Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava“, realizované Moravskoslezským krajem. Konkrétně se jedná o korozní měření a měření hlukové zátěže, které není možné provést bez zahájení předpokládaného elektrického provozu na Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

V období od 1.7.2014 do 31.12.2014 probíhalo dokladové ukončení stavby a příprava pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Potřebná chybějící měření (hluková měření, měření v souvislosti s elektrickým provozem) nezbytná pro úspěšné podání žádosti o kolaudační rozhodnutí dosud nebyla provedena, vzhledem k tomu, že na trati dosud nebyl zahájen provoz v celém projektem předpokládaném rozsahu, protože stále není v provozu následná stavba „Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ realizovaná Moravskoslezským krajem a tedy ani na stavbě „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov“ nemohl být zahájen provoz v elektrické trakci.

 

Výhled na období 1.1.2015 až 30.6.2015:

V květnu 2015 by měl být zahájen pravidelný elektrický provoz na Letiště Leoše Janáčka, což umožní provést chybějící měření, následně bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC