Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník

km 29,808 (stávající staničení). Konec stavby je v km 31,100.

Stávající kolejový rošt bude snesen, rozebrán a pražce budou ekologicky zlikvidovány. Nahradí se novým

kolejovým roštem s kolejnicemi 49 E1 R350HT a betonovými pražci B03 s rozdělením"u". Stávající kolejové lože

bude rozhrnuto, případně odtěženo a přehutněno. Ve stanicích bude provedena úprava geometrické polohy koleje

a u výhybek bude odtěženo štěrkové lože a vyměněny dřevěné výhybkové pražce, ocelové součásti. Dále bude u

výhybek provedena montáž nových čelisťových závěrů.

Nástupiště budou rozebrána a následně sestavena s tím, že krycí desky nástupišť budou vyměněny za nové,

popřípadě se nástupiště provedou jako typ SUDOP. Přístupové plochy budou zpevněny betonovou dlažbou.

Výhybka v odb. Slezský kámen bude snesena, rozebrána a pražce budou ekologicky zlikvidovány.

Stávající přejezdové konstrukce budou sneseny a nahrazeny novými. V případě nedostatečných rozhledových

poměrů se provede jejich úprava.

Ve všech mezistaničních úsecích zůstane stávající traťové zabezpečovací zařízení typu RPB71. Do reléového

poloautomatického bloku (RPB) a odjezdových návěstidel bude pouze zavázána volnost tratě kontrolovaná

počítači náprav. Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) na přejezdech zůstane stávající, ale bude doplněno o

elektronické prvky. Na SZZ budou provedeny pouze nezbytné úpravy na vnitřním zapojení.

V žst.Jindřichov na Moravě, Branná, Ostružná, Horní Lipová a zast. Nové Losiny budou vyměněna stávající

osvětlení.

V žst.Ostružná a Horní Lipová bude stávající olejový transformátor vyměněn za nový hermetický olejový

transformátor. Bude osazen nový rozvaděč nízkého napětí (NN) trafostanice, ze kterého budou připojeny stávající

kabelové vývody.

projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise

C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality jízdní dráhy bylo zadáno

zpracování záměru projektu stavby. Předmětem obou fází této stavby je kolej č. 1 železniční trati Hanušovice -

Jeseník a související infrastruktura. Trať prochází členitým terénem, především v okolí Horní Lipové. Aktuální

technický stav železničního svršku, ale i propustků, mostů, zabezpečovacího zařízení a silnoproudých rozvodů a

zařízení, vyžaduje provedení rozsáhlejších prací. V souvislosti s provedením prací se počítá se zvýšením

plynulosti železniční dopravy, snížením nákladů na provoz vlaků a zkrácením jízdních dob. Cíl projektu bude

naplněn po dokončení 2. fáze.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC