Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora

2016

V průběhu měsíce února 2016 probíhaly práce na dokončování terénních úprav, demolice objektů na opuštěných územích staré trati, opravy komunikací a práce na odstraňování vad a nedodělků.  V průběhu měsíce března 2016 probíhaly práce na dokončování terénních úprav, demolice objektů na opuštěných územích staré trati, opravy komunikací a práce na odstraňování vad a nedodělků. Rovněž probíhaly práce spojené s propracováním kolejí a broušením kolejnic. V průběhu měsíce dubna 2016 probíhaly práce na PHS, na dokončování terénních úprav opuštěných územích staré trati, opravy komunikací a práce na odstraňování vad a nedodělků. Proběhlo měření TV měřícím vozem.

září - prosinec 2015

Realizace  SO/PS stavby probíhaly v září 2015 dle schválené změny HGM stavby.

Rovněž pokračovaly práce na likvidaci sesuvu skalního zářezu, na nově budované části železniční trati v TÚ Chotoviny – Sudoměřice u T. Byly realizovány práce sanace skalních stěn dle navržených změn včetně změn technologie provádění zemních prací.  Po dokončení prácí na železničním spodku v koleji čísl. 1 a  2 byl dle odsouhlasené změny PD realizován  kolejový přesmyk mezi kolejí 1 a 2.  Dne 11. 9. 2015 proběhla TBZ a mezi žst. Chotoviny a zastávkou Sudoměřice u T. byl zaveden zkušební provoz po jedné koleji, po již nově vybudovaném úseku železniční trati. Byly uvedeny do zkušebního provozu SO mostu přes D3, nové železniční estakáda, tunelu a další. Druhá koej bude uvedena do provozu 16.11.2015.

Práce na přeložce komunikace I/3 jsou před dokončením, přeložka bude uvedena do provozu 5.10.2015.

srpen 2015

Realizace  SO/PS stavby probíhaly v srpnu 2015 dle schváleného HGM stavby.

Pokračovaly práce na přeložce komunikace I/3.

Rovněž pokračovaly práce na likvidaci sesuvu skalního zářezu, na nově budované části železniční trati v TÚ Chotoviny – Sudoměřice u T. Byly realizovány práce sanace skalních stěn dle navržených změn včetně změn technologie provádění zemních prací. Uvedené změny vyvolaly změnu v termínu uvedení koleje do provozu. Nový termín je  11.9.2015.

Výluka byla zahájena 12.8.2015  dle HMG.

červenec 2015

Realizace  SO/PS stavby probíhaly v červenci 2015 dle schváleného HGM stavby.

Pokračovala uzávěra komunikace I/3 a probíhaly stavební práce spojené s její projektovanou rekonstrukcí.

Při budování skalního zářezu, na nově budované části železniční trati v TÚ Chotoviny – Sudoměřice u T., došlo k opakovaným sesuvům skalního zářezu u kol. č. 2.                           Nově vzniklá situace si vyžádala změny ve způsobu sanace skalních stěn včetně změn technologie provádění zemních prací. Uvedené změny mají za následek to, že bylo požádáno o posunutí termínu ukončení plánované výluky v 08/2015. Žádosti bylo vyhověno.

Plánovaná výluka proběhne v termínu 12.8. – 11.9.2015.

 

červen 2015

Dne 1.6.2015 byla uzavřena komunikace I/3 a byly zahájeny stavební práce spojené s její projektovanou rekonstrukcí a  tím byla zahájena další etapa zemních prací na nově budované části železniční trati v TÚ Chotoviny – Sudoměřice u T.

 v žst. Chotoviny

dokončovací práce a úpravy ploch v TT Chotoviny

rekonstrukce komunikace do TT Chotoviny

vnější nástupiště – dokončení přístupového chodníku

PHS – opravy části stěny, příprava nátěrům stěn

 v úseku Chotoviny – Sudoměřice

tunel +severní a jižní portál – úpravy ploch včetně osetí

železniční estakáda –  odláždění  přechodových kuželů. Nátěry ocelové konstrukce                                                                             

nového sil. mostu - odláždění ploch pod mostem

most přes D3 - odláždění přechodových kuželů, nouzové schodiště

žel. spodku  – výkop zářezu a pro odvodnění, montáž  odvodnění, zajištění skal. svahů, návoz sanačních vrstev

železniční svršek – předštěrkování, pokládka koleje

komunikace  –   demontáž vrstev kom. I/3, budování násypů

pozemní stavby – technologický domek – montáž okapů a podlah

TZZ – výkop a pokládka optotrubek a kabelů v úseku km 93,220 až 93,950 a v úseku km 94,500 až 94,750

PHS  - montáž  protihlukových panelů vodovodu – práce na přeložce u Moravče

zárubní zeď – osazování bet. žeber, napínání kotev, dokončovací práce

TV – výkop a betonáž patek

 v žst. Sudoměřice u T.

žel. spodek  – zemní práce, montáž odvodnění, úpravy terénu

nástupiště – montáž kce nástupiště včetně zádlažby u kol.č.2

podchod – zádlažba chodníku, terénní úpravy, přechodová šachta

pozemní stavby – reléový domek – montáž okapů a podlah

TZZ –  kabelizace v úseku km 94,830 až 95,250, demontáže starého SZZ

 

květen 2015:

Ve dnech od 22. 5.2015 do 29. 5. 2015 proběhla výluka přejezdu v žst. Sudoměřice. Ve výluce byla vybudována nová kce přejezdu v kol. č. 2 a provizorní zabezpečení přejezdu. Výluka byla zakončena dne 29. 5. 2015 po provedení TBZ a uvedení příslušných SO/PS do zkušebního provozu. Ukončením výluky se žst. Sudoměřice u Tábora staly železniční zastávkou. Práce byly zahájeny na všech realizovaných SO/PS.

 

březen 2015:

Realizace  SO/PS stavby byla v březnu 2015 plně  obnovena . Na SO/PS byly zahájeny práce po ukončené technologické přestávce. Byly realizovány práce, které dovolovaly klimatické podmínky v místě stavby. Dne 16.3.2015 byla zahájena výluka kol.č.1 a 2 v žst. Sudoměřice. Dne 21.3.2015 proběhla TBZ, kdy byl uveden do zkušebního provozu soubor SO/PS souvisejících s výstavbou nové TT Chotoviny. Součástí TBZ bylo i uvedení osobního výtahu v žst. Chotoviny  do zkušebního provozu.

 

únor 2015:

Realizace  SO/PS stavby byla v měsíci  únoru 2015 postupně obnovena. Na většině SO/PS byly zahájeny práce po ukončené technologické přestávce. Byly realizovány práce, které klimatické podmínky dovolovaly.

 Probíhaly práce na jednotlivých úsecích  stavby – viz níže.

v úseku Čekanice - Chotoviny byly realizovány práce na SO/PS

železniční svršek – demontáž kolejových polí

v žst. Chotoviny byly realizovány práce na SO/PS

montáž technologie  v TT Chotoviny
zahájení zkoušení technologie TT Chotoviny
montáž kamerového systémů a EZS
montáž oplocení v TT Chotoviny
dokončovací práce na pozemních SO
odstraňování vad a nedodělků
PHS – montáž panelů

v úseku Chotoviny – Sudoměřice byly realizovány práce na

novém železničním tunelu – montáž gabionů, zpětné zásypy, zkoušky požární nádrže, čištění tunelu, montáže poklopů, zkoušky odvodnění
„velkých mostech“ – armování, bednění a betonáž mostních říms estakády
žel. spodku – výkopy pro odvodnění, vrtání kotev a síťování svahů
pozemních stavbách – montáže podhledů technologického domku v km 93,840

TZZ – výkopy a pokládka kabelů
PHS  - montáž protihlukových panelů
přeložka vodovodu – výkop rýhy, pokládka chráničky
zárubní zeď – zemní práce
TV – betonáž základů

v žst. Sudoměřice u T. byly realizovány práce na:

pozemních stavbách – montáže podhledů technologického domku
TV – betonáž základů

leden 2015:

Realizace  SO/PS stavby byla v měsíci lednu 2015 přerušena. Na většině SO/PS probíhala technologická přestávka v souladu se schváleným HGM prací. Práce probíhaly jen na vybraných SO/PS, kde to klimatické podmínky dovolovaly nebo vyžadoval HGM stavby.

 v žst. Chotoviny byly realizovány práce na SO/PS

montáž technologie  v TT Chotoviny
montáž oplocení v TT Chotoviny

 v úseku Chotoviny – Sudoměřice byly realizovány práce na novém železničním tunelu – montáž gabionů, zpětné zásypy, montáž požárního vodovodu
„velkých mostech“ – armování a bednění mostních říms estakády včetně  mostních závěrů žel. spodku – odkop  montážníní lavice, výkopy pro odvodnění

pozemních stavbách – montáže technologického domku v km 93,840
trakčním vedení -  betonáž patek TV a montáž podpěr TV

 v žst. Sudoměřice u T. byly realizovány práce na :

pozemních stavbách - montáže  technologického domku

prosinec 2014:

Mezi rozhodující práce v měsíci  12/2014  patřila :  montáž  technologie   v  TT Chotoviny, práce na dokončení tunelu včetně portálů, dokončení zastřešení nástupišť – odvodnění, terénní úpravy po dokončení SO žel. spodku v TÚ 63 + 64 . Dále probíhala příprava na zimní technologickou přestávku.

listopad 2014:

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

Mezi rozhodující práce v měsíci  11/2014  patřila realizace stavebních prací a montáž technologie v  TT Chotoviny, betonáže železobetonové desky železniční estakády, betonáže dna a chodníků tunelu, práce na dokončení kol.čís.1,3 v žst.Chotoviny včetně dokončení zastřešení nástupišť a ostrovního nástupiště u kol.č.1. Dokončení SZZ v  žst.Chotoviny.Dne 28.11.2014 byl zaveden zkušební provoz v kol.č.1 a 3  v žst. Chotoviny na základě kladné TBZ.

říjen 2014:

Realizované práce na SO/PS stavby v měsíci říjnu 2014 probíhaly v souladu se schváleným HGM prací. Mezi  rozhodující práce v měsíci  10/2014  patřila realizace stavebních prací  a montáž technologie v  TT Chotoviny,  dokončení montáže OK mostu přes D3 a OK nové železniční estakády, betonáže žb desky železniční estakády, betonáže definitivního ostění tunelu a dna tunelu, práce v na dokončení kol.č. 2 TÚ Čekanice – Chotoviny včetně sudé skupiny žst.Chotoviny. Dokončení TZZ v TÚ Tábor-Chotoviny a SZZ pro sudou skupinu žst.Chotoviny. Dne 19.10.2014 byl zaveden zkušební provoz v kol.č.2 v úseku Čekanice – Chotoviny a v kol.č.2. v žst. Chotoviny na základě kladné TBZ.

Dále probíhaly práce na jednotlivých  úsecích  stavby.

červenec 2014:

Dne 11.7.2014 byla po provedení TBZ uvedena zkušebního provozu nově vybudovaná kol.čís. 1  v  TÚ Čekanice – Chotoviny. Byla zahájena nepřetržitá výluka kol.č.2 v  TÚ  Čekanice – Chotoviny včetně kolejí čís. 1,2,4 v žst. Chotoviny.

Mezi další rozhodující práce v měsíci 07/2014  patřila realizace stavební části TT Chotoviny, montáž OK mostu přes D3 a OK nové železniční estakády. Rovněž proběhla velká betonáž mostovky nového silničního mostu  na přeložce komunikace I/3.

červen 2014:

Pokračovaly práce na montáži technologií v objektu provozní budovy v žst. Chotoviny. Hlavní  pozornost v měsíci květnu byla věnována  dokončovacím pracím v TÚ 62,63,64,65, kdy byly realizovány práce spojené s uvedením do provozu nové kol. čís. 1 mezi Táborem a Chotovinami. Dne 5.6.2014 byla po provedení TBZ uvedena do zkušebního provozu část kol. čís. 3 v žst. Chorovány. V měsíci červnu byla dokončena ražba tunelu aktem slavnostní prorážky. Od 1. 6. 2014 byly zahájeny práce na montáži OK mostu, který přemostí stávající dálnici D3. Z uvedeného důvodu byla uzavřena polovina dálnice D3.

 v úseku Tábor – Chotoviny - byla dokončena realizace propustků,  práce na železničním spodku a svršku, práce na budování TV.

v žst. Chotoviny byly realizovány práce na SO provozní budova, nové budovy TT Chotoviny, práce na žel. spodku a svršku a umělých stavbách

v úseku Chotoviny – Sudoměřice byly realizovány práce na novém železničním tunelu „velkých mostech“ –  montáž OK mostní estakády a betonáž mostovky,  montáž OK mostu nad dálnicí D3 sil. mostu  pod  komunikaci I/3,  armování  mostovky, budování  nových železničních náspů a propustků

v žst. Sudoměřice u T. -  budování nové opěrné zdi

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon.

 

květen 2014:

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

 V měsíci květen byly zahájeny práce na montáži technologií v objektu provozní budovy v žst. Chotoviny. Hlavní  pozornost v byla věnována pracím na železničním spodku v TÚ 62,63,64,65, kdy byla dokončována pokládka sanačních vrstev a byla zahájena pokládka železničního svršku kol. č. 1 mezi Táborem a Chotovinami.

Rovněž v měsíci květnu proběhla kompletní přestavba přejezdu v Čekanicích včetně přilehlých komunikací.

Dále pokračovaly rozhodující práce na výstavbě:

nového železničního tunelu

„velkých mostů“ –  montáží OK mostní estakády v polích č.8,7,6 a  dokončení   spodní stavby
nového silničního mostu  pod komunikaci I/3 – montáž podpůrné kce
budování nových železničních náspů
v žst. Chotoviny pokračovala nepřetržitá výluka kolejí 1 a 3

V úseku Tábor – Chotoviny -  dokončena realizace propustků, práce na železničním spodku a svršku, práce na budování TV.

V žst. Chotoviny byly realizovány práce na SO provozní budova, nové budovy TT Chotoviny, práce na žel. spodku a svršku a umělých stavbách

V úseku Chotoviny – Sudoměřice –práce na SO „velkých“ mostů včetně nového silničního mostu pod kom. I/3, budování nových náspů a zářezů včetně sanace podloží, ražba nového tunelu.

V žst. Sudoměřice u T. -  rozšíření místní komunikace, budování nové opěrné zdi

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon.

 

březen 2014:

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

Na konci ledna nabylo platnosti „Povolení na trhací práce v tunelu“, co umožní zrychlit postup ražeb. Celkem příznivé klimatické podmínky umožnily realizovat práce spojené s kabelizací v TÚ 63. Hlavní pozornost v měsíci březnu byla věnována zemním pracím na TÚ 62,63,65, pracím na výstavbě „velkých mostů“ – byla zahájena montáž OK mostní estakády v polích č. 8 a č. 7.  Dne 15. 3. 2014 byla zahájena nepřetržitá výluka kolejí 1 a 3 v žst. Chotoviny, po snesení kolejového roštu byly zahájeny práce na železničním spodku a umělých stavbách ve žst.Chotoviny.

v úseku Tábor – Chotoviny - realizace propustků, práce na železničním spodku – odvodnění, práce na kabelizaci v rámci PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, práce na budování patek TV.
v žst. Chotoviny byly realizovány práce na SO provozní budova, dokončeny demolice objektů staré trafostanice a zahájena výstavba nové budovy TT Chorovány, snesen kolejový rošt pod kol. 1 a3 , zahájeny práce na žel. spodku a umělých stavbách, dále pokračovaly  práce na kabelizaci TSZZ  a  SSZZ
v úseku Chotoviny – Sudoměřice –práce na SO „velkých“ mostů včetně nového sil. mostu přes  kom. I/3, zahájeno budování náspů včetně sanace podloží násypových těles, ražba nového tunelu
v žst. Sudoměřice u T. - technologická přestávka

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon.

 

únor 2014:

Na konci ledna nabylo platnosti „Povolení na trhací práce v tunelu“, které umožní zrychlit postup ražeb. Celkem příznivé klimatické podmínky umožnily realizovat práce spojené s kabelizací. Hlavní pozornost v měsíci únoru byla věnována zemním pracím, pracím na výstavbě „velkých mostů“, ale rovněž pokračovaly práce na rozestavěných SO/PS  v rámci celé stavby tam.

  • v úseku Tábor – Chotoviny - realizace propustků, práce na železničním spodku – odvodnění, práce na kabelizaci v rámci PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, práce na budování patek TV.
  • v žst. Chotoviny byly realizovány práce na SO provozní budova, dokončeny demolice objektů staré trafostanice a zahájena výstavba nové budovy TT Chotoviny
  • v úseku Chotoviny – Sudoměřice –práce na SO „velkých“ mostů včetně nového silničního mostu přes kom. I/3, ražba nového tunelu
  • v žst. Sudoměřice u Tábora- technologická přestávka

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon.

leden 2014

Po slavnostním zahájení  prací na vlastního tunelu aktem „Vysvěcení sv. Barbory“ dne 5.12.2013 probíhaly v lednu 2014  práce na ražbách. Na koni ledna vyšlo v platnost povolení na trhací práce, které umožní zrychlit postup ražeb. V první polovině ledna, kdy to dovolovaly klimatické podmínky, probíhaly práce spojené s kabelizací. Hlavní pozornost v měsíci lednu byla věnována zemním pracím, pracím na výstavbě „velkých mostů“ a terénním úpravám po ukončení výluk v 11/2013, ale rovněž pokračovaly práce na rozestavěných SO/PS  v rámci celé stavby tam, kde to umožňovaly klimatické podmínky.

  • v úseku Tábor – Chotoviny - realizace propustků, práce na železničním spodku – odvodnění, práce na kabelizaci v rámci PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, práce na budování patek TV.
  • v žst. Choroviny byly realizovány práce na SO provozní budova, demontáže technologie trafostanice, zahájeny demolice objektů staré trafostanice
  • v úseku Chotoviny – Sudoměřice – práce na SO „velkých“ mostů, práce na ražbách tunelu
  • v žst. Sudoměřice u T. - technologická přestávka

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon.

Prosinec 2013

Pro realizaci prací na budování nového tunelu byly dokončeny práce na zajištění nadloží raženého tunelu v místě pod komunikací I/3. Provoz na komunikaci  I/3 byl obnoven dne 10. 12. 2013. Slavnostní zahájení prací na ražbě vlastního tunelu proběhlo aktem „ Vysvěcení sv. Barbory“ dne 5. 12. 2013. Hlavní pozornost v měsíci prosinci byla věnována dokončovacím pracím po ukončení výluk v 11/2013, ale rovněž pokračovaly práce na rozestavěných SO/PS  v rámci celé stavby.

Poslední úspěšná TBZ proběhla 17. 12. 2013 a to v souvislosti s uvedením do provozu provizorní napájecí stanice v žst. Chorovány. V průběhu 51. týdne byly práce na jednotlivých SO/PS přerušeny z důvodu technologické přestávky. Práce budou opět zahájeny v průběhu 2. – 3. týdne roku 2014.

Dále byly realizovány práce:

v úseku Tábor – Chotoviny - dokončování propustků a 2 ks, prefa. mostů, práce na železničním spodku a svršku, práce na kabelizaci v rámci PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, práce na budování TV a úpravy TV. V žst. Choroviny byly realizovány práce na SO provozní budova a na SO/PS spojené s realizací provizorní trafostanice a výstavba části podchodu v žst. Chotoviny. V úseku Chotoviny – Sudoměřice – práce na SO „velkých“ mostů, práce na SO severního portálu tunelu, realizace na zajištění nadloží tunelu – želva, zahájení prací na jižním portálu tunelu a zahájení ražby tunelu pod „želvou“. V žst. Sudoměřice u Tábora - práce na SO podchodu.

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon

Listopad 2013

Pro realizaci prací na budování nového tunelu byly prováděny práce na zajištění nadloží raženého tunelu v místě pod komunikací I/3. Nová technologie si vyžádala uzavření komunikace I/3 na dobu minimálně do 15.12.2013. Hlavní pozornost v měsíci listopadu byla směřována do úseku Tábor – Čekanice včetně, kdy od 23.10.2013 byla zahájena výluka TZSZ a následně od 27.10.2013 i výluka kol.čís.1. v traťovém úseku Tábor – Chotoviny  a koleje v trať. úseku Tábor – Balkova Lhota.  V době výluky je osobní vlaková doprava nahrazena autobusy. Plánovaný konec výluky v úseku Tábor - Chotoviny byl 12.11.2013 a v úseku Tábor – Balkova Lhota 15.11.2013. Uvedené termíny výluk byly dodrženy a na jmenovaných úsecích po provedení TBZ byl zaveden zkušebního provoz. V TÚ  Tábor – Čekanice včetně, již po nově vybudované části kol. čís. 2. Rovněž v žst. Sudoměřice u Tábora byla dne 27.11.2013 ukončena výluka stávající kol. č.3 , po provedení TBZ na na SO podchodu a propustku pod  uvedenou kolejí.

V úseku Tábor – Chotoviny - výstavba propustků a 2 ks, prefa mostů, návěstní lávky, práce na železničním spodku a svršku, montáže technologií, práce na kabelizaci v rámci PS a bezpečovacího a sdělovacího zařízení, práce na budování TV a úpravy TV. V žst. Choroviny byly realizovány práce na SO provozní budova a na SO/PS spojené s realizací provizorní  trafostanice  a výstavba části podchodu v žst. Chotoviny. V úseku Chotoviny – Sudoměřice –práce na SO „velkých“ mostů, práce na SO severního portálu tunelu, realizace na zajištění nadloží tunelu – želva, zahájení prací na jižním portálu tunelu. V žst. Sudoměřice u T.- práce na žel. svršku kol.čís.3 a na SO podchodu.

Září 2013:

      Ve sledovaném období pokračovaly práce v nepřetržité výluce v železniční stanici Veselí nad Lužnicí v sudé části kolejiště. Pokročily práce na železničním spodku, jeho odvodnění. Byla zahájena výstavba nového ostrovního nástupiště (budoucího III. nástupiště) včetně zastřešení. Rozvinuly se práce na mostních objektech tj. na podchodu (SO 46-20-01), části železničního mostu SO 46-20-02. V železniční stanici byly položeny potřebné kabelové trasy pro provizorní i definitivní staniční zabezpečovací zařízení, dva kontejnery pro umístění tohoto provizorního SSZ byly postupně vystrojovány potřebnou technologií. Byly postaveny nové podpěry trakčního vedení, stávající trolej vč. nosného lana byly postupně převěšeny na nové podpěry a staré podpěry byly demontovány
      Na úseku nové přeložky tratě postoupily práce na mostních objektech přes Nežárku i Lužnici, postavena byla část opěrné zdi u Nežárky a v neposlední řadě byl zprovozněn staveništní most přes Nežárku. Dokončeno bylo hlubinné založení mostních objektů a po pomocí pilot, pokročily práce na výstavbě nových opěr a pilířů mostů železničních i silničních, které jsou součástí přeložek dvou silnic vedených napříč staveništěm.
      V rámci prací na železničním spodku na přeložce trati byl průběžně navážen a ukládán určený materiál do násypů, kde byl po vrstvách hutněn na předepsanou míru zhutnění. Násypy byly zřizovány také na zmíněných přeložkách silnic.

Práce v měsíci září byly podobně, jako dříve poznamenány nepřízní počasí, kdy časté a vydatné dešťové srážky znemožňovaly plně rozvinout práce na SO železničního spodku a komunikací. Pro zamezení vznikajících odchylek vůči HGM stavby byla přijata řada opatření

včetně zavedení práce non stop na u vybraných SO.

Pro realizaci prací na budování nového tunelu byla odsouhlasena nová technologie pro zajištění nadloží raženého tunelu v místě pod komunikací I/3. Nová technologie si vyžádá uzavření komunikace I/3 na dobu minimálně 6 týdnů. K finálnímu projednání dojde na začátku měsíce října. Práce na dokončení severního portálu jsou omezeny zákazem použití trhacích prací, jelikož dosud nenabylo právní moci příslušné povolení z důvodu odvolání se jednoho z účastníků řízení.

Práce na budování „velkých“ mostů v úseku Chotoviny – Sudoměřice jsou v souladu s harmonogramem stavby. Hlavní pozornost v měsíci září byly směřována do úseku Tábor – Čekanice včetně, kdy v poslední dekádě měsíce byl uzavřen přejezd v Čekanicích a byla nově položena část koleje čís. 2 včetně realizace nezbytných kabelových přeložek v místě přejezdu.

Realizací části nové koleje čís. 2 vznikl reálný předpoklad pro zdárné dokončení celé koleje v 11/2013, i když objednané výlukové časy pro realizaci jsou minimální až kritické.
Dále v souladu s HGM staby byly realizovány práce:

·         v úseku Tábor – Chotoviny - výstavba propustků a návěstní lávky, práce na železničním spodku, práce na dokončení objektu technol. budovy v Čekanicích včetně montáže technologií, práce na kabelizaci v rámci PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, práce na budování nových podpěr TV a úpravy TV.

·         v úseku Chotoviny – Sudoměřice – zahájení výstavby podchodu v žst. Chotoviny, zahájení prací na nové technologické budově v žst. Chotoviny, realizace nového prefa mostu včetně „velkých“ mostů, práce na SO severního portálu tunelu a práce na podchodu v Sudoměřicích.

Společně s realizací plánovaných SO/PS jsou realizovány přeložky sítí O2 a Eon.

Červen – Srpen 2013:

Začátek měsíce června byl poznamenán silnými přívalovými dešti na celém území Čech. Všechna staveniště byla silně podmáčena. Byly zastaveny práce na všech stavebních objektech. Práce byly postupně obnovovány po dohodě s jednotlivými dodavateli stavebních objektů v průběhu 24. týdne. Vážné škody na realizovaných objektech ani na mechanizaci nebyly zaznamenány. Byla provedena demolice objektů v žel. st. Sudoměřice u Tábora, kde podle PD byl zaznamenán nebezpečný odpad, střešní kritina – azbezt. Likvidice byla provedena autorizovanou firmou. Pracovnice KHS České Budějovice provedla přímo na místě, kontrolu zacházení a likvidace takového odpadu. Neshledala žádné porušení zákona ani platných vyhlášek.  Po dohodě prováděli pracovníci  muzea Táborska v prostoru budoucího jižního portálu tunelu archeologický výzkum.

Měsíc červenec byl ve znamení extrémních teplot, kdy organizace práce a stavební postupy musela být přizpůsobena ztíženým pracovním podmínkám. To mělo vliv na tempo prováděných prací. Vlna tropických veder byla několikrát přerušena nočními bouřkami doprovázenými silnými přívalovými dešti. Ty způsobily silné podmáčení staveniště a zaplavení stavebních jam a komunikací. Po dobu čerpání vody, čištění a likvidace naplavenin byly práce zastaveny. Vážné škody na realizovaných objektech ani na mechanizaci nebyly zaznamenány. Vzniklé škody jsou řešeny s pojišťovnami. Po dokončení úprav komunikací před zahájením stavby v úseku Chorovány – Bradačka bylo zavedeno řízení provozu v obci Vrážná přes hráz místního rybníka. Investorem stavby jsou postupně zajišťovány přeložky sítí O2 a Eon potřebné pro další postupy výstavby.

Během měsíce srpna byly realizovány práce na stavebních objektech a provozních souborech dle platného harmonogramu. Kromě prací na již dříve zahájených SO/PS byly započaty i práce spojené s výstavbou tunelu. Byly zahájeny zemní práce na otevření severního portálu. Práce na jižním portálu jsou v rámci RDS dokončovány a připravovány ke schválení včetně provizorního převedení dopravy po komunikaci I/3.

Limitující pro měsíc srpen byla 5- denní nepřetržitá výluka stávající koleje č. 1. mezi Táborem a Chotovinami. Kdy vlaková doprava byla nahrazena autobusy.

Ve zmíněné výluce byly provedeny práce na několika SO. Rozhodující práce byly spojeny s přeložkou VTL, vybudováním nového propustku v Čekanicích včetně odsunu stávající koleje č. 1. Rozhodující práce probíhaly v rámci přestavby mostu na SO 61-20-01, kdy během výluky byl snesen starý most včetně kompletní demolice a vybudován nový prefabrikovaný most. Bohužel díky nepřízni počasí v úvodu výluky a technologickým potížím při zásypech došlo k časovému posunu konce výluky o více než 30 hodin. Práce na ostatních SO byly zvládnuty včas a jak byly naplánovány a po ukončení mohla být zahájena doprava bez omezení.

Investorem stavby jsou postupně dále zajišťovány přeložky sítí O2 a Eon potřebné pro další postupy výstavby.

březen - květen 2013:

Dne 14. března 2013 byla zahájena předávka staveniště -  viz  zápis o předání a převzetí staveniště, na základě podepsané smlouvy SOD č. E618-S-0138/2013. Součástí tohoto předání byl zhotovitel informován o přístupových cestách, plochách určených ke kácení a  plochách určených jako ZS. Bylo tak umožněno zahájit přípravné práce, terénní úpravy, na zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Přípravné práce – zejména lesní a mimolesní kácení zeleně, SO 60-80-02 a SO 60-80-03. Udržovací práce, zejména na TV v úseku od počátku stavby po ŽST Chotoviny.

Dne 17. května 2013 převzal zhotovitel OHL ŽS, a. s., středisko výstavby Tábor – Sudoměřice u Tábora, od objednatele SŽDC, s. o., SSZ staveniště. V úterý dne 21. května nabylo právní moci „Stavebního povolení“ pro stavbu: Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle §54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. O drahách vydal „Stavební povolení“ dne 24. května 2013. Součástí „Stavebního povolení“ je uveden rozsah pro jednotlivé stavební objekty a vyjmenovány samostatné provozní soubory, na které se „Povolení“ vztahuje. Dne 27. května specialisté vedení výstavby OHL ŽS, a. s. započali s předáváním staveniště pro jednotlivé stavební objekty.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC