Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka

Projekt bude realizován výhradně na pozemcích a majetku SŽDC. Nové nástupiště bude zřízeno v délce 80 m a

šířce 2,5 m. Povrch nástupiště bude z betonové zámkové dlažby, s bezpečnostními prvky pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace. Nástupištní hrana bude ve výšce 550 mm nad spojnicí temen kolejnic. Na

nástupišti bude zřízen dřevěný přístřešek pro cestující se zastavěnou plochou 18 m2. Doplněny budou také

informační tabule a orientační piktogramy.

Z důvodu umístění zastávky do poloměru oblouku r = 300 m je nutno směrově upravit oba protisměrné oblouky, u

kterých se zastávka navrhuje. Dochází tak ke značnému posunu osy koleje. Rozsah přestavby železničního

svršku je vymezen staničením km 26,273 - km 26,653.

Z místní komunikace bude zřízen nový bezbariérový přístup na nástupiště. Délka nové přístupové cesty bude 60

m a šířka 2 m, se zajištěním opěrnými zdmi a zábradlím. Podélný sklon bude maximálně 8,1 %.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu je zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a zajištění

přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Uvedených cílů bude dosaženo zejména

vybudováním nového nástupiště s přístřeškem a nové přístupové trasy k zastávce.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC