Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov

Červen 2014

- montáž dělící stěny v prostoru rozvodny 110 kV

- úprava rozvodu vzduchu pro ovládání přístrojů rozvodny 110 kV

- VOZ přívodní linky vvn č.1149, příprava pro přepojení rozvodny 110 kV do

   provizorního stavu   

- úprava zapojení rozvodny 110 kV do provizorního stavu

- odpojení trakčního transformátoru T101

- úprava signalizační, ovládací a nn kabeláže rozvodny 110 kV a transformátoru T101

- zahájení demontáže ½ rozvodny 110 kV

- příprava trakčního transformátoru T101 k ekologické likvidaci

-    demontážní práce na  1/2 TNS, odvoz a ekologická likvidace výzisků

-    vytyčení inženýrských síti v prostoru staveniště

-    návoz zařízení staveniště stavby

-    předání staveniště schválenému podzhotoviteli  (STAZEPO, a.s)

-    řešení přípojek inženýrských sítí  pro zařízení staveniště

-    osazení dopravního značení

 

Červenec 2014

      SO 01-15-01

-bourání základů z prostého betonu ve vyloučené části R 110 kV

-strojní odkop ve vyloučené části R 110 kV, na -0,75 m

-bourání degradovaného betonu stávajících portálových patek

-převoz výkopku na meziskládku

       SO 01-15-04

-bourání původního železobetonového stání trakčního transformátoru T101

-odvoz kontaminovaného štěrku a betonů

 -výkop pro základy nového stání trakčního transformátoru

       SO 01-15-07

-bourání kabelovodů

          

Srpen 2014

 

SO 01-15-01

provedení geodetického zaměření základových patek
provedení podkladních betonů základových patek
montáž bednění, betonáž a odbednění základových patek

SO 01-15-04

podsyp pod základy stání trakčního transformátoru T101
montáž bednění, betonáž, odbednění základu
odvoz kontaminovaných podkladních vrstev
dodávka a montáž prefabrikovaného stání T101

SO 01-15-07

bourání kabelovodů

SO 01-18-01

geodetické zaměření tras drenáží
zemní práce v prostoru vyloučené části ½ R 110kV, pro drenáže, výkop a odvoz na meziskládku
uložení drenážního potrubí pr.150 mmzašterkování, uložení geotextilie

SO 01-06-03

zahájeny výkopové práce a uložení zemnicí soustavy páskem 2xFeZn 30x4 mm

 

Září 2014

 

SO 01-15-01

očištění a obnova nátěrů stávajících příhradových ocelových konstrukcí

SO 01-15-04

dodávka a postupná montáž stání transformátoru z přefabrikovaných železobetonových částí v místě nového stání pro T101

SO 01-15-06

- dodávka a usazování kabelových šachet

- dodávka a usazování kabelovodu

SO 01-18-01

- realizace trativodů z platových trub DN 150

- pokládka drenážních šachet

SO 01-27-01

hloubení a zapažení jam v hornině tř.3 do 1000 m3
rozepření stěn, pažení příložné
lože pod potrubí ze šp. 8mm
montáž potrubí z PVC trubek,
revizní šachta z PVC syst. RV přímý DN 40/160
zásyp jam, šachet sypaninou s postpuným vibrováním a zhutněním

PS 01-09-01

dodávka ocelových nosných konstrukcí s pokovením

PS 01-09-03

- výroba rozvaděčů AWA

 

Říjen 2014

 

SO 01-15-03

            -odstranění podkladu z kameniva drceného

            -hloubení jam nezapažených

            -základy pod technologická zařízení z betonu prostého

 

SO 01-15-04

            -dodávka a montáž kompletní sestavy stání transformátorů z prefabrikovaných železobetonových buněk, vč. přesunu hmot.

 

SO 01-06-03

            - montáž zemnící sítě v poli rozvodny 110 kV

            - vývody ze zemnící sítě na OK přístrojů rozvodny 110 kV

 

SO 01-27-01

            - výkop a pokládka části kanalizace D1

            - napojení drenáží z prostoru pole rozvodny 110 kV do kanalizace D1

            - napojení svodů D I a D II do kanalizace D1

            - výkop napojení svodů D III směr kanalizace D2

            - montáž revizních šachet

 

PS 01-09-01

            - pokračuje montáž přístrojů na OK rozvodny 110 kV

 

PS 01-09-02

            - montáž trakčního transformátoru

            - montáž výstroje stání trakčního transformátoru 110/27kV (T101)         

 

Listopad 2014

 

SO 01-15-05

 

- výkopy v uzavřené hornině

- provádění rekonstrukce schodiště do suterénu, včetně bouracích prací

- vybourání stávajících oken, dodávka a montáž nových plastových oken

- demontáž klempířských prvků, lokální opravy střešní krytiny

- opravy vnitřní omítek

 

PS 01-09-01

- dodávka a montáž technologie a přístrojů ABB na pomocné ocelové konstrukce ½ R 110kV

 

PS 01-09-02

dodávka a montáž trakčního transformátoru 110/27kV ETD Transformátory Plzeň
zahájení prací na montáži výstroje v prostoru trafostání T101

 

Prosinec 2014

PS 01-09-02

pokračovaly práce na montáži výstroje T101

technologická přestávka na stavbě od 19.12.2014 do 10.1.2015

Leden 2015

PS 01-05-02 TNS Golčův Jeníkov, zařízení MŘS a SKŘ

Montáž rozvaděče pro přenos MŘS a SKŘ.

Kkk

 

PS  01-09-01 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 110 kV, technologie

Technologické zkoušky jednotlivých zařízení před uvedením do provozu.

Kontrola revizním technikem (protokol o provozuschopnosti zařízení COMPASS 123)

 

PS  01-09-02 TNS Golčův Jeníkov, trakční transformátory

Kontrola revizním technikem (revizní zpráva ze dne 26.1.2015)

 

PS  01-09-03 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 110 kV, SKŘ

Osazení řídících rozvaděčů.

Zapojení kabelových rozvodů.

Propojení optických komunikací mezi jednotlivými skříněmi.

Konfigurace terminálu REL 650

Provedení komplexních zkoušek před uvedením do provozu.

 

PS 01-09-09 TNS Golčův Jeníkov, vlastní spotřeba.

Dodávka a montáž rozvaděče vlastní spotřeby ANG1.

 

PS 01-09-10 TNS Golčův Jeníkov, měření spotřeby

Dodávka a montáž rozvaděče pro fakturační měření ČEZ

 

SO 01-27-01 TNS Golčův Jeníkov, venkovní kanalizace

Geodetické vytyčení.

Výkop pro kanalizaci vč. příložného pažení-svod DII-RŠ3-RŠ4.

ŠP lože frakce 0-8 mm.

Montáž potrubí z tvarovek PE, montáž revizní šachty z PVC systém RV DN 40/160.

Zásyp potrubí a šachet sypaninou se zhutněním.

 

SO 01-27-02 TNS Golčův Jeníkov, provozní budova TZI

Montáž splaškové kanalizace z trub KG (ležatá) a HT (svislá) v celém rozsahu SO

Rozvod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům z trub PPR v celém rozsahu SO.

 

SO 01-18-01 TNS Golčův Jeníkov, zpevněné plochy.

Skrývka ornice v prostoru mezi rozvodnou 110kV a oplocením.

 

SO 01-15-02 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 25kV-stavební úpravy.

Montáž zábrany proti prachu při realizaci stavebních úprav.

Bourání železobetonové příčky.

Vybourání kovových dveřních zárubní.

 

SO  01-15-05 TNS Golčův Jeníkov, stavební úpravy provozní budovy.

Výseky drážek pro kabely stavební elektroinstalace.

Montáž rozvodů elektroinstalace v celém rozsahu SO.

Opravy vnitřních omítek v m.č.1.04-1.14

 

SO 01-12-01 TNS ,Golčův Jeníkov, kabelové rozvody vn

Napěťové zkoušky kabelových rozvodů VN (protokol z 15.1.2015).

 

 

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC