Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

Předmětem stavby je rekonstrukce technologické a stavební části trakční napájecí stanice a navazujících rozvodů

vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní

budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s

rezervovaným příkonem 12,4 MVA a jmenovitým výkonem trakčního transformátoru 6,409 MVA. Tento jmenovitý

výkon zajišťují 3 ks olejových hermetizovaných transformátů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště

transformátorů je i záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů

bude instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný

dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku v Ústí nad Labem.

Po uvedení nové provozní budovy do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice

demontují a objekt se zdemoluje. V rámci rekonstrukce provozovaného zařízení bude použita moderní technologie

s cílem udržet zařízení v provozu na další dlouhé období na technické úrovni a s parametry, které s dostatečnou

rezervou spolehlivě vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu a budou zároveň vyhovovat nárokům

současné legislativy, požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti provozu.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Instalace moderní technologie umožní udržet TNS v provozu na další dlouhé

období na technické úrovni, která s dostatečnou rezervou vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu, a

bude zároveň vyhovovat požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC