Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany

Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice, její technologické a stavební části a

navazujících rozvodů vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena formou výstavby

nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3

kV DC s rezervovaným příkonem 15,6 MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon budou zajišťovat 4 ks

olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů bude záchytná a

havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů bude instalována dálková řídící

technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z

elektrodispečinku Praha.

Po uvedení do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontuje a objekt se

zdemoluje.

V rámci projektu bude zřízena i spínací stanice 3 kV DC v žst. Poříčany pro potřeby zlepšení provozních stavů

napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. TŽK. Spínací stanice bude realizována včetně navazujcích

rozvodů vn a nn a připojení na trakční vedení a sdělovací přenosové cesty.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Jedná se o fázovaný projekt, kdy fáze I je schválena ke spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2007-2013, fáze II je schválena ke spolufinancování  z OP Doprava v programovém období 2014 – 2020.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC