Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Červenec – zahájeny práce na odstranění stávajících betonových základových patek;  strojní odstranění podkladové zeminy a její odvoz na meziskládku, byla objednána dodávka na nové železobetonové stání (prefabrikáty) transformátoru T101, 110/27 kV.
Srpen – Byly zahájeny práce na betonovém základu pro usazení prefabrikovaného stání pro transformátor, montáž a usazení bednění, vložení ocelových armatur (tzv. kari síť), uložení základového zemniče na kari síť a jejich vzájemné galvanické propojení, následně zahájena postupná betonáž.
Září – Na staveniště byla dovezena a uložena elektrotechnologie (izolátory 110kV, 2-pólové a 3-pólové vypínače, měřicí transformátory proudu a napětí).
Říjen –  Byl dovezen a usazen transformátor 110/27 kV, 12,5 MW do nového betonového stání. Současně byly zahájeny práce na montáži výstroje transformátoru a jeho připojení na straně 110kV.
Listopad – Byly ukončeny montážní práce na propojení elektrotechnologie ve venkovním stání ½ R 110kV a zahájeny elektroinstalační práce ve vnitřním prostoru stání transformátoru, na pokládce kabelů nn mezi ovládacími skříněmi přístrojů 110kV a řídícími rozváděči v prostoru velínu a vn kabelů od transformátoru T101 do rozvodny 25kV.
Prosinec – pokračovaly práce na stavebních úpravách provozních prostor údržby, vnitřní omítky, stavební úprava podsklepení a montáž kabelových lávek v tomto prostoru. Pokračovala pokládka kabelů nn a vn.
Od 19.12.2014 do 5.1.2015 práce přerušeny – technologická přestávka
Stav k 30.6.2015
Ve sledovaném období probíhaly práce na silnoproudých technologiích včetně dispečerské řídící techniky (DŘT), inženýrských objektech, sdělovacích zařízení, pozemních stavebních objektech a na trakčních a energetických zařízeních. 
Práce spočívaly především v montáži nové kabelizace a elektroinstalace. Dále zkouškách transformátorů a technologie rozvoden, s jejich následným uvedením do provozu. U jednotlivých stavebních pozemních objektů došlo k rozsáhlým rekonstrukcím.
Stav k 31.12.2015
Červenec - Ve venkovním prostoru trakční napájecí stanice byla zahájena betonáž patek pro usazení ocelových konstrukcí a technologie filtračně kompenzačního zařízení a patek portálů pro připojení trakčního vedení. Dále byly zahájeny finální práce na zpevněných plochách s osazováním betonových obrubníků a na rekonstrukci oplocení. Dále byla zahájena montáž ocelových konstrukcí a výkonové technologie ve venkovním prostoru R110kV.  Probíhala také montáž nosných konstrukcí ve stání transformátoru T101 a kabelových rozvodů, včetně pokládky kabelů vysokého napětí.
Pro vnější stavební úpravy provozní budovy bylo postaveno lešení a zahájena montáž kontaktního zateplovacího systému. Ve vnitřním prostoru provozní budovy průběžně probíhala montáž elektroinstalace a byla zahájena pokládka keramické dlažby v provozních místnostech. V napájecí stanici 6kV,75Hz žst.Žďár nad Sázavou proběhly stavební úpravy podlah, oprava omítek a výmalba a montáž vzduchotechniky.
Srpen - Ve venkovním prostoru trakční napájecí stanice byla rekonstruována obslužná kolej (kompletní obnova železničního svršku a kolejových polí) a byly zahájeny práce na stavební úpravě příjezdové komunikace s pokládkou příkopových odvodňovacích žlabů. Dále byla provedena kompletace kamerového systému. Byly zahájeny provozní zkoušky transformátoru T101 a práce na rekonstrukci stávající sloupové trafostanice 22/0,4kV. Na provozní budově byla po montáži kontaktního zateplovacího systému nanesena omítka a proveden barevný nátěr. Zahájena byla kompletace osvětlení na objektu, včetně programování požární signalizace a zabezpečení objektu. V napájecí stanici 6kV,75Hz žst.Žďár nad Sázavou proběhla v rozvodně a strojovně 6kV, 75Hz montáž a kabelové propojení (silové, ovládací) nové výkonové elektrotechnologie a byly zahájeny napěťové zkoušky a revize elektrického zařízení nově instalované elektro-technologie s uvedením do ověřovacího provozu.
Září - Probíhaly dokončovací práce na úpravě zpevněných ploch a příjezdové komunikace a na oplocení areálu trakční napájecí stanice. Byly dodány předepsané ochranné a pracovní pomůcky a proběhla montáž přenosných hasicích přístrojů dle požárně bezpečnostního řešení v prostorech provozní budovy, rozvodny 25kV a stání transformátoru.
Dne 4.9.2015, na základě žádosti zhotovitele, bylo provedeno přejímací řízení na dokončených provozních a stavebních objektech s provedením technicko-bezpečnostních zkoušek. Následně proběhlo uvedení provozních a stavebních objektů Drážním úřadem Olomouc do zkušebního provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC