Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná

Stavba se nachází na dvoukolejné celostátní trati č. 308 (dle TTP) Horní Lideč st.hr. - Hranice na Moravě. Trať je pravostranně pojížděná a je elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC. Traťová rychlost je 90 km/h, zábrzdná vzdálenost 1000 m. Trať je provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D2. V mezistátním úseku Lúky pod Makytou - Horní Lideč v km 23,900 poblíž státní hranice se Slovenskou republikou je situovaná trakční napájecí stanice Střelná (TNS), která slouží pro napájení trakční ho vedení 3 kV DC úseku Střelná - Ústí u Vsetína a Střelná - Púchov. rozvodna 110 kV je připojena na průběžné vedení 110kV, zaústěna jsou dvě vedení 110 kV č. 566 z rozvodny TNS Ústí u Vsetína a č. 7778 z rozvodny Považská Bystrica. TNS byla postavena a zprovozněna v letech 1958 - 1960. TNS je řízena ústředně z elektrodispečinku v Přerově a je provozována trvale bez obsluhy. Tvoří ji rozvodna 110 kV a transformátory 110/22 kV, rozvodna 22 kV, trakční transformátory 22/2,5 kV, rozvodna 22 kV, transformátory vlastní spotřeby 22/0,4 kV, transformátory pro napájení kabelu 6 kV 22/6 kV s příslušnými rozvodnami a rozvaděči, usměrňovací bloky 3 kV DC a technologie pro ovládací zařízení 110 V DC. V současné době je TNS vybavena technologií z období vzniku, zařízení je technicky a morálně zastaralé, vykazuje stav opotřebení odpovídající době provozu, některá zařízení jsou téměř v havarijním stavu a mají značně neekonomický provoz.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Účelem modernizace je zlepšení technického stavu TNS, prodloužení její uživatelnosti a možnost plného využití jejího výkonu pro napájení trakčního vedení SŽDC. Současně budou modernizována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice. Hlavními cíly stavby jsou:

- zajištění provozuschopnosti napájení elektrizovaných tratí jako priorita provozu

- zajištění dostatečné kapacity pro budoucí dopravní zátěž

- zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC