Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu

Železniční trať je dvoukolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou. Traťové zabezpečení je

automatické 3.kategorie. Objekty a zařízení dopravní cesty jsou silně opotřebované dlouhodobým provozováním,

stářím a vlivem agresivního prostředí v tunelu. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1973. Železniční svršek je

celkově ve špatném stavu. Štěrkové lože je silně znečištěné, kolejnice jsou odjeté, pražce jsou ještě dřevěné a

uvolňuje se z nich upevňovací materiál. Geometrická poloha koleje je deformovaná přičemž k poslední výměně

kolejnic došlo v roce 1985.

Předmětem stavby v obvodu ŽST Praha hl.n. je rekonstrukce železničního svršku kolejí č.201 od stávající výhybky

č. 10ab v km 0,387 k vršovickému portálu 1.vinohradského tunelu do km 1,561 a koleje 202 od stávající výhybky

č.4 km 0,38792 do km 1,561 včetně řešení antivibračních opatření v obou kolejích pod budovami v Praze 2 a

repase odvodňovacího kanálu v ose tunelu. Součástí stavby je obnova trakčního vedení v celém kotevním úseku

a závěsů v tunelu, ukolejnění, rekonstrukce osvětlení včetně kolejové trasy, výměna prvků zabezpečovacího

zařízení a v oblasti sdělovacího zařízení výměna telefonních objektů. V rámci projektu jsou obnoveny příčné

kabelizace, dotčené při rekonstrukci svršku.

Stavba byla uvedena do provozu dne 1.9.2008 na základě uděleného Souhlasu s ohlášením udržovacích prací

č.j.: 10-0031/08-1768-DÚ/Nk ze dne 20.6.2008.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC