Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové

V celé délce rekonstruovaného železničního svršku bude štěrkové lože kompletně odtěženo a odvezeno a bude

vybudováno nové tl. 350 mm pod spodní plochou pražců, dále bude provedena rekonstrukce kolejového roštu,

který bude tvořen betonovými pražci B91S/2, kolejnice 49E1 (pasy délky 75m), pružné upevnění W14 případně

E14; zabudování nových LIS tvaru 49E1. Dále bude provedena směrová a výšková úprava GPK s napojením do

starého stavu. Rekonstruované úseky koleje budou zapojeny do přilehlé bezstykové koleje. V rámci železničního

spodku bude provedena rekonstrukce odvodnění v celém úseku, spolu s tím i rekonstrukce propustku v km

12,336. Dále se v rámci této stavby provedou sanace (zvýšení únosnosti a ochrany proti promrzání) a ochrany

zemní pláně proti povětrnostním vlivům v dotčené části koleje. Most km 11,420 - rámci tohoto mostu dojde k

výměně stávajících dřevěných pozednic za nové stejných parametrů. Dále bude obnovena funkčnost propustků

km 11,919 a 11,928, které jsou v současné době zanesené.

Propustek km 10,796 bude využit jako kolektor. V rámci řešení je u všech přejezdů tj. v km 10,926, 11,211,

11,624, 11,923, a 12,210 navržena nová celopryžová či plast betonová přejezdová konstrukce s návaznosti na

stávající komunikaci. Návaznost na stávající komunikace bude provedena pomocí živičného krytu či ze živičného

recyklátu (u polních přejezdů). Bude provedena sanace pražcového podloží u přejezdů.

Před zahájením prací je nutno provést vytýčení a vykopání sond příčných přechodů či souběhů kabelových tras,

aby při provádění prací nedošlo k jejich poškození. Po zjištění hloubkového uložení se provede případné

hloubkové snížení na požadovanou hodnotu dle normy.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Tato stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení

dráhy, zejména železničního svršku, umožňoval bezpečné užívání rekonstruovaných zařízení a byla zajištěna

bezpečnost dopravy. Uvést trať do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovovala platným

předpisům a normám. Zajistit větší bezpečnost provozu po stránce řádného technického stavu jednotlivých

zařízení. Minimalizovat negativní vliv dopravy na okolní krajinu, přírodní prostředí a životní prostředí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC