Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov - Liberec

Účelem stavby je provedení takových stavebních činností, které především povedou ke zlepšení stavu železniční

infrastruktury v celém traťovém úseku. Traťový úsek bude uveden do stavu umožňujícího plné využití možností

stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných

vazeb, zvýšení stability grafikonu. Zkrácení jízdních dob v celém úseku bude dále akcentováno předpokládaným

nasazením nových řad vozidel na osobní vlaky a rychlíky po soutěžích na dopravce v daném úseku cca od roku

2018. Toto dále zatraktivní využívání železniční dopravy pro cestující. Využití ani základní kapacity železniční trati

se nemění.

Stavba se nachází v úseku Turnov - Liberec. Začátek stavby je v ŽST Turnov v km 124,577; konec stavby je v

ŽST Liberec hl.n. v km 159,170.

Délka řešeného úseku celkem 33,847 km (jednokolejně; bez ŽST Jeřmanice), z toho nový stav železničního

svršku 4735m. Nové výhybky 6 ks, regenerace 2 ks. Součástí projektu je i 25 mostních objektů a 15 propustků.

Konkrétním obsahem akce je realizace těchto prvků: železniční zabezpečovací zařízení (staniční a přejezdové),

železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční přejezdy, železniční tunely, trakční energetická zařízení, mosty,

propustky a zdi.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Projekt je rovněž v souladu se Specifickým cílem Prioritní osy 3, jímž je

vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy.

Cílem tohoto konkrétního projektu je dosáhnout optimálního stavu dotčeného úseku trati pro využití maximální

normativní rychlosti dané pro příslušný typ vlaku a s přihlédnutím ke specifikům dané trati. Realizace akce zajistí

optimální využití možností stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu

souprav, zlepšení přípojných vazeb a zvýšení stability grafikonu. Realizací projektu pak dojde k zatraktivnění

osobní železniční dopravy pro cestující veřejnost.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC