Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad

V rámci projektu dojde k úpravám železničního svršku a spodku. Rychlost bude zvýšena díky uvedení kolejového

svršku do stavu bez poruch GPK a odpovídající předpisu SŽDC S3 a dále pomocí využití vyšších hodnot

nedostatku převýšení. Větší úpravy se budou týkat ŽST Lanšperk, v které dojde ke snesení celé nevyužívané

koleje č. 4 u výpravní budovy. Dojde tak k uvolnění prostoru pro zřízení vnějšího nástupiště a zjednodušení

konfigurace kolejiště (a tedy i snížení nákladů na údržbu).

Stavebních úprav doznají nástupiště na zastávkách Dolní Dobrouč, Hnátnice a Dolní Libchavy a rovněž obě

nástupiště v ŽST Lanšperk.

Přejezdy s konstrukcí tvořenou živicí v kolejovém rámu, pryžovou konstrukcí mezi kolejnicemi či železničními

pražci bude nutné nahradit celopryžovou konstrukcí se spínacími táhly.

V ŽST Lanšperk se navrhuje demontáž stávajících osvětlovacích stožárů (z důvodu jejich komplikované údržby).

Prostor křížení se silniční komunikací a prostor výhybek bude nově osvětlen sklopnými stožárky podobné výšky;

nově zřízená nástupiště pak osvětlovacími stožárky kompaktními.

Z důvodu velké morální zastaralosti stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Lanšperk bude nutná

jeho výměna za v současné době používaný systém elektronického stavědla. Dále v úseku Letohrad - Lanšperk

bude nutné povýšit kategorii zařízení, neboť telefonické dorozumívání nesplňuje současné nároky na bezpečnost

železničního provozu.

V ŽST Lanšperk bude nutné, v souvislosti se změnou konfigurace kolejiště (demontáž jedné koleje a možné

drobné úpravy polohy výhybek), zřídit nové trolejové vedení.

Dále dochází k výměně kabelových rozvodů a osvětlení, montáž napájecího vedení a uzemnění, přemístění

napájecích a ovládacích rozváděčů v zast. Dolní Libchavy, žst. Lanšperk, zast. Dolní Dobrouč a Hnátnice.

Ovládání (včetně ovládání EOV) bude třeba zapojit do systému dálkové diagnostiky traťových systémů.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem realizace akce je zkrácení cestovních dob, zvýšení komfortu pro cestující a

zajištění spolehlivého provozování železniční dopravy a zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících (instalací

moderního zabezpečovacího zařízení). Dalším cílem je zvýšení kultury cestování a zatraktivnění železniční

dopravy pro cestující (mj. zkrácením, cestovních dob a výstavbou či zmodernizováním míst zastavování vlaků).

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC