Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

02/2013
Předáno staveniště, včetně zahájení demoliční prací staré komerční budovy
 

03/2013
V rámci schváleného harmonogramu byly prováděny demoliční práce staré komerční budovy , skladiště , rampy. Proběhlo zřizování přeložek inženýrských sítí a byly zahájen práce na přeložce vodovodu DN 150 . Bylo vybudováno provizorní parkoviště pro restauraci Mendrik , došlo k demolici železničního mostu SO 20-02 a jeho nahrazení za mostní provizoria v první a druhé koleji.
 

04/2013
V rámci stavebního postupu byly provedeny terénní úpravy v místě demolice komerční budovy, probíhala demolice staré pošty, a zřizování parkoviště v místě odstraněného starého skladiště. Byl započaty práce na opěrné zdi v ulici J.K. Tyla
 

05/2013
Byly kompletně dokončeny všechny demolice v areálu žst. Ústí nad Orlicí. Byla dokončena základová deska nové technologické budovy,  byla provede na provizorní přeložka řeky Třebovky.
 

06/2013
V souladu s harmonogramem byly zděny svislé konstrukce nové technologické budovy. Byla zahájeny práce na kanalizaci- stoka P . Byla provedena přeložka plynovodní přípojky, bylo zahájeno zakládání železniční estakády
 

07/2013
Probíhalo zakládání železniční  estakády , budování základů trakčních stožárů v areálu žst. Ústí nad Orlicí.
 

08/2013
V rámci  stavebního postupu byly realizován silniční most přes řeku Třebovku, budování základů železniční estakády, došlo k čištění skalního svahu u výpravní budovy
 

09/2013
V rámci realizovaného postupu byly zahájeny práce na staničním zabezpečovacím zařízení, byly přeloženy sdělovací kabely . Na montážní základně došlo k demontáži kolejových polí z koleje č.1
Byly budovány základy pilířů a opěr železniční estakády  a silniční estakády , probíhaly práce na budování opěrné zdi a nové silniční komunikace ve směru do části Kerhartice.
 

10/2013
Byla vybudována kolej číslo 12, zřízení podkladních betonů v místě nově budovaného podchodu.
Byla dokončena montáž ocelové konstrukce středového pole železniční estakády. V souladu s harmonogramem byly realizovány hydroizolace opěrné zdi.
 

11/2013
Byla dokončena úprava silniční komunikace II. Tř. a uvolněn provoz. Ocelová konstrukce mostu SO 30-03 byla popuštěna na montážní podepření. Byly prováděny kolejové úpravy letohradského zhlaví včetně pokládky nových výhybek , štěrkového lože . Bylo dokončeno 3. Nástupiště.
 

12/2013
Probíhaly práce na budovaném podchodu pro cestující a betonáž výtahové šachty pro vstupní objekt. Před přerušením prací byla staveniště zajištěno a vyklizeno .
 

1/2014
Přerušení stavebních prací

2-7/2014

Od začátku roku 2014 probíhaly práce na zakládání silniční estakády, následně pak na armování a betonáži polí č. 1, 2  a 3. Na železniční estakádě byly dokončeny pilíře, opěrné zdi, osazeny a svařeny ocelové nosníky a celá konstrukce pak uložena na ložiska. Dne 17.3.14 byla zahájena výluka liché skupiny v rámci níž je budován podchod pro cestující, železniční spodek a svršek, ostrovní nástupiště 1 a 2, podchod pro pěší a cyklisty a kabelovod. Dále byly zahájeny práce na komunikaci směr Kerhartice, která navazuje na silniční estakádu.

8/2014 - 6/2015

Práce, které nebyly předmětem změn během výstavby byly dokončeny do 31.3.2015. Nyní je dokončováno odláždění soutoku Tiché Orlice a Třebovky, nábřežní zídky a náhradní výsadba, která probíhá dle dispozic zástupce města Ústí nad Orlicí, v přidělených lokalitách.Během měsíce srpna a září proběhne na základě přidělených výluk, sanace propadu třebovské strany nástupišť č.1 a 2. Tento propad vznikl z důvodu nepředvídatelných geologických změn v podloží nástupišť a je momentálně zpracováván projekt sanace.Dalším nepříjemným jevem je zaplavování  III. nástupiště z přilehlého zalesněného svahu. Stává se tak při delších, nebo prudkých deštích. Voda sebou nese zeminu a pevnéčástice, které nám ucpávají kanalizaci a tím dojde k jejímu rozlití po nástupištní ploše. Opět je zpracováván projekt a problém bude řešen změnou během výstavby nejpozději do konce září.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC