Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav

Listopad 2015

Stavba byl dokončena dne 26.08.2015 a v termínu 11/2015 byla provedena dynamická zkouška parametrů trakčního vedení.

Říjen 2015

Bylo dokončeno zprovoznění 2. traťové koleje v mezistaničním úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav a aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení.  Stavba byl dokončena dne 26.08.2015 a v termínu 11/2015 byla provedena dynamická zkouška parametrů trakčního vedení.

Září 2015

V září 2015 probíhalo během denních výluk traťových kolejí v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav 3. podbití kolejového svršku odpovídající kolejové skupiny žst. Veselí nad Lužnicí. Byla zpracovávána dokumentace skutečného provedení stavby a posouzení bezpečnosti, analýzy a hodnocení rizik změny. Pokračovalo se v zahájeném projednávání s autorizovanou osobou pro posouzení shody (interoperability).

Srpen 2015

V srpnu 2015 probíhala během nočních výluk traťových kolejí v úseku Veselí nad Lužnicí - Soběsla a Soběslav - Roudná, a kolejových skupin železniční stanice Soběslav regulace trakčního vedení a laničkování. Rovněž probíhaly závěrečné dokončovací práce na provozních souborech a stavebních objektech (např. úprava návodního břehu Dírenského potoka lomovým kamenem, dokončení orientačního systému, finální úprava podchodu, úklid staveniště). Byly dokončeny opravy komunikací užívaných stavbou v souladu s projektovou dokumentací dle požadavků správců jednotlivých komunikací - měst Veselí nad Lužnicí a Soběslavi, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Červenec 2015

V červenci 2015 probíhala během postupných denních výluk traťových kolejí v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav a kolejových skupin železniční stanice Soběslav regulace trakčního vedení a laníčkování. Rovněž probíhaly závěrečné dokončovací práce na provozních souborech a stavebních objektech (např. úprava nástupiště, dokončení zastřešení, finální úprava podchodu, okolí mostních objektů).V železniční zastávce Řípec a v železniční stanici Soběslav byly provedeny demolice objektů sloužících do 8/6/2015 pro sdělovací a zabezpečovací zařízení trati před jejich převedením na definitivní stav dle projektové dokumentace.Po dokončení úprav okolí výpravní budovy ze strany kolejiště proběhla výstavba chodníku přiléhajícího ke komunikaci. Začala oprava komunikací užívaných stavbou v souladu s projektovou dokumentací dle požadavků správců jednotlivých komunikací.

Červen 2015

V červnu 2015 skončila dne 8. června plánovaná nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny železniční stanice Soběslav a rekonstruované druhé traťové koleje. Do té doby probíhaly dokončovací práce na železničním spodku, výstavbě železničního svršku, nástupišť a zastřešení, podchodu a výtahů stejně jako na výstavbě vybavení objektu RZZ pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace. V traťovém úseku se dokončovaly práce na výstavbě rekonstruované koleje, zejména regulaci trakčního vedení. V celém úseku a v železniční stanici Soběslav se  dokončovalo zřízení informačního systému a výstroje trati. Pokračovaly dokončovací práce na mostních objektech a jejich zádlažba. Probíhaly rovněž dokončovací práce dříve započatých částí stavebních objektů, zejména částí souvisejících s trakčním vedením a rozvody stejně jako provozních souborů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Během června proběhla aktivace zabezpečovacího zařízení ve stanici Soběslav, v traťovém úseku Veselí nad Lužnicí - Soběslav pro první, následně pro druhou traťovou kolej i v traťovém úseku Soběslav - Roudná.

Květen 2015

V květnu 2015 dále probíhala plánovaná nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny železniční stanice Soběslav pro její možnou rekonstrukci. Pokračovala úprava železničního spodku, výstavba železničního svršku, nástupišť a zastřešení, podchodu, výtahů stejně jako práce na přeložkách trubního vedení, protihlukové stěně a výstavbě vybavení objektu RZZ pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace. Pokračovalo se v pracích na výstavbě rekonstruované koleje v traťovém úseku úpravou železničního spodku a pokládkou železničního svršku. V místě křížení se silnicí I/23 proběhlo během výluky silniční dopravy osazení železničního přejezdu pro rekonstruovanou kolej. V celém úseku probíhalo zřízení informačního systému a výstroje trati. Pokračovaly dokončovací práce na mostních objektech a jejich zádlažba. Probíhaly rovněž dokončovací práce dříve započatých částí stavebních objektů, zejména částí souvisejících s trakčním vedením a rozvody stejně jako provozních souborů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Duben 2015

V dubnu 2015 dále probíhala plánovaná naepřetržitá výluka livhé kolejové skupiny železniční stanice Soběslav pro její možnou rekonstrukci. Pokračovala výstavba železničního spodku ve stanici Soběslav, nástupišť a zastřešení, podchodu, výtahů stejně jako práce na přeložkách trubního vedení a výstavbě vybavení objektu RZZ pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace. Díky příznivým klimatickým podmínkám a zároveň nutné návaznosti prací v letošním roce, bylo pokračováno v pracích na výstavbě rekonstruované koleje v traťovém úseku zřizováním konstrukčních vrstev železničního spodku  a v nočních výlukách od poloviny měsíce sypáním štěrku pro železniční svršek. pokračovaly zásypy mostního objektu přes Dírenský potok a dokončování výstavby mostních objektů zádlažbou. Probíhaly rovněž dokončovací práce dříve započatých částí stavebních objektů, zejména částí souvisejících s trakčním vedením a rozvody stejně jako provozních souborů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Březen 2015

V březnu 2015 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny železniční stanice Soběslav pro její možnou rekonstrukci. Pokračovala výstavba železničního spodku, nástupištních hran a podchodu stejně jako práce na přeložkách trubního vedení a výstavbě vybavení objektu RZZ v železniční stanici Soběslav pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace, stejně jako práce na zastřešení nástupiště. Díky příznivým klimatickým podmínkám a zároveň nutné návaznosti prací v letošním roce a pokračovaly práce na výstavbě rekonstruované koleje v traťovém úpravou svahů, jejich stabilizací zřizováním konstrukčních vrstev železničního spodku. Pokračovala výstavba křídel a izolace, následně zásypy mostního objektu přes Dírenský potok  a dokončování výstavby mostních objektů zádlažbou. Probíhaly rovněž dokončovací práce dříve započatých částí stavebních objektů.

Únor 2015

V únoru 2015 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. a části 4. staniční koleje v Soběslavi pro možnost dokončování prací rekonstrukce sudé kolejové skupiny, což vyústilo v zprovoznění celé sudé kolejové skupiny 4. února, společně s částí ostrovního nástupiště. Pro provozuschopnost a zabezpečení obslužnosti bylo dokončeno provizorní nástupiště u 4. staniční koleje. V návaznosti na zprovoznění sudé kolejové skupiny došlo k vyloučení provozu v liché kolejové skupině železniční stanice Soběslav pro její možnou rekonstrukci. Bylo demontováno zabezpečovací zařízení a prvky trakčního vedení, následně došlo ke snesení kolejového roštu. Započala výstavba nástupištních hran a podchodu zaberaněním larsen a výkopem stavební jámy. Pokračovaly rovněž práce na přeložkách trubního vedení a výstavbě vybavení objektu RZZ v železniční stanici Soběslav pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace.

Díky příznivým klimatickým podmínkám a zároveň nutné návaznosti prací v letošním roce pokračovaly práce na výstavbě rekonstruované koleje v traťovém úseku úpravou svahů, jejich stabilizací, zřizováním odvodňovacích prvků, sanací zemního tělesa. Pokračovala výstavba založení a opěr mostního objektu přes Dírenský potok  a dokončování výstavby mostního objektu SO 50-20-01. Probíhaly rovněž dokončovací práce dříve započatých částí stavebních objektů.

Leden 2015

V lednu 2015 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. a části 4. staniční koleje v Soběslavi pro možnost pokračování prací rekonstrukce sudé kolejové skupiny, kdy díky příznivým klimatickým podmínkám a zároveň nutné návaznosti prací v letošním roce pokračovaly práce na výstavbě rekonstruované koleje rovněž v traťovém úseku. V oblasti železniční stanice Soběslav byly zřizovány kabelové trasy a prováděny úpravy trakčního vedení, bylo provedeno dozadláždění části ostrovního nástupiště a výstavba provizorního nástupiště pro připravenost pro cestující během výluky liché kolejové skupiny v následujících měsících. Byly prováděny práce na dokončování trubního vedení a výstavba vybavení objektu RZZ v železniční stanici Soběslav pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace.

Prosinec 2014

V prosinci 2014 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. a části 4. staniční koleje v Soběslavi pro možnost pokračování prací rekonstrukce sudé kolejové skupiny, kdy po předštěrkování vyloučené části byl dokončen předmětný železniční svršek včetně kolejové spojky do liché kolejové skupiny. Probíhaly práce, které nebyly nezbytné pro uvedení do zkušebního provozu, na dokončování provozních souborů a stavebních objektů, zejména mostních objektů, Předmětem výstavby byla rovněž část SO 50-20-01 v oblasti do 26/10 provozované traťové koleje, která bude určena pro druhou traťovou kolej. Probíhalo dláždění části ostrovního nástupiště v Soběslavi, přilehlé k druhé staniční koleji. Spolu s dopravní uzávěrou silnice III/13521 byly dokončeny práce na kanalizaci SO 51-70-03.11 pod touto komunikací.Současně probíhaly práce pro definitivní kabelovou trasu v traťovém i staničním úseku.Byly také zbudovávány základy trakčních podpěr, v oblasti železniční zastávky Řípec, kde zatím byly pouze provizorní stožáry respektující původní stopu provozované koleje, nikoli v nové poloze.V prosinci pokračovala výstavba objektu RZZ v železniční stanici Soběslav pro možnost osazování zabezpečovacího zařízení a vedení kabelizace.

Listopad 2014

V období listopadu 2014 probíhala nepřetržitá výluka trvající do 7/11/2014 v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí pro možnost výstavby železničního propustku u zaústění stávající trati poblíž Plané nad Lužnicí do již zmodernizovaného úseku jako příprava na modernizaci trati v úseku Soběslav – Doubí u Tábora. Do 15/11/2014 pokračovala také plánovaná nepřetržitá výluka 2. a 4. staniční koleje v Soběslavi pro provádění prací na rekonstrukci části sudé kolejové skupiny spolu se zapojením vlečkové koleje  v novém kolejovém uspořádání. Rovněž pokračovala nepřetržitá výluka trvající do 18/11/2014 v úseku Veselí nad Lužnicí mimo – Soběslav pro vybudování propojení nově vystavované 1. traťové koleje s lichou kolejovou skupinou železniční stanice Soběslav spolu s výstavbou odpovídajících částí mostních objektů na trase.V mezistaničním úseku se během nepřetržité výluky prováděly práce na zřizování tělesa železničního spodku a svršku v místech vybudovávaných mostních objektů a v místech, kde poloha nové traťové koleje se překrývá s na začátku výluky snesenou do té doby provozovanou kolejí. Většinu mostních objektů bylo možné začít budovat během přípravných prací, však každý propustek bylo nutné dokončit právě ve výluce z důvodu překryvu dosavadního náspu provozované koleje a tělesa železničního spodku v nové poloze. Během výluky pokračovala rovněž výstavba protihlukových stěn poblíž železniční zastávky Řípec-Dráchov a na začátku železniční stanice Soběslav.V rámci celého úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav byl ponechán, a znovu vystrojen jediný železniční přejezd, poblíž železniční zastávky Řípec-Dráchov na silnici I/23.Na nově vybudovaných místech byl zřízen železniční svršek, podbíjení kolejí nově uváděných do provozu proběhlo v celé délce, dále pak zřízení bezstykové koleje a izolovaných styků. V celé délce byly nataženy nové kotevní úseky trakčního vedení. Pro zabezpečovací zařízení jsou nadále využity počítače náprav

Říjen 2014

V období října 2014 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. a 4. staniční koleje v Soběslavi pro možnost pokračování prací na rekonstrukci sudé kolejové skupiny. Dne 26/10/2014 začala nepřetržitá výluka trvající do 18/11/2014 v úseku Veselí nad Lužnicí mimo - Soběslav pro možnost propojení nově vystavované 1. traťové koleje s lichou kolejovou skupinou železniční stanice Soběslav spolu s výstavbou odpovídajících částí mostních objektů na trase. Výluka byla rovněž využita pro napojení vlečkové koleje do sudé kolejové skupiny v novém uspořádání. 30/10/2014 začala nepřetržitá výluka trvající do 7/11/2014 v úseku Soběslav - Planá nad Lužnicí pro možnost výstavby železničního propustku u zaústění stávající trati poblíž Plané nad Lužnicí do již zmodernizovaného úseku jako příprava na modernizaci trati v úseku Soběslav - Doubí u Tábora. V mezistaničním úseku se dokončovaly práce na zřizování náspového tělesa po vrstvách ze zeminy zlepšené směsnými pojivy a dalších vrstev zemního tělesa železničního spodku, dále pak úpravou terénu v odpovídajícím úseku. V předmětných místech pokračovala výstavba odvodňovacích zařízení, mostních objektů, nástupišť, pokračovala výstavba protihlukových stěn poblíž železniční zastávky Řípec-Dráchov a na začátku železniční stanice Soběslav. V průběhu měsíce se dokončovaly základy trakčních podpěr, jejich vystrojení a denní a noční výluky byly využity pro práce na železničním svršku, pro sypání štěrků a montáž kolejí v ose. Byly rovněž zřizovány kolejové trasy definitivního vedení. V říjnu pokračovala výstavba pozemních a mostních objektů, kdy mostní objekty byly zřízeny v maximální možné délce tak, aby nezasahovaly do tělesa železničního spodku provozované koleje. Práce v průběhu nepřetržitých výluk spočívaly v demontáži zabezpečovacího zařízení, snesení stávajícího kolejového lože, úpravě trakčního vedení, předmětné výstavbě umělých objektů a sanaci zemní pláně.

Září 2014

V období září 2014 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. a 4. staniční koleje v Soběslavi pro možnost pokračování prací rekonstrukce sudé kolejové skupiny. V mezistaničním úseku se dokončovaly práce na rozšiřování náspového tělesa pro zdvojkolejnění trati sanací podloží a zřizováním náspového tělesa po vrsrtvách ze zeminy zlepšené směsnými pojivy a dalších vrstev zemního tělesa železničního spodku, dále pak úpravou terénu v odpovídajícím úseku. V předmětných místech pokračovala výstavba odvodňovacích zařízení, nástupišť, pokračovala výstavba protihlukové stěny. V průběhu měsíce probíhaly denní výluky pro zbudování základů trakčních podpěr, jejich vystrojení a denní a noční výluky pro práce na železničním svršku pro sypání štěrků a montáž kolejí v ose. Byly rovněž zřizovány kabelové trasy definitivního vedení. V září pokračovala výstavba pozemních a mostních objektů.

Srpen 2014

V období srpna 2014 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. a 4. staniční koleje v Soběslavi pro možnost pokračování prací rekonstrukce sudé kolejové skupiny. V mezistaničním úseku pokračovaly práce na rozšiřování náspového tělesa pro zdvojkolejnění trati sanací podloží a zřizováním náspového tělesa po vrstvách ze zeminy zlepšené smíšenými pojivy a dalších vrstev zemního tělesa železničního spodku, dále pak úpravou terénu v odpovídajícím úseku. V předmětných místech pokračovala výstavba odvodňovacích zařízení, nástupišť, byla započata výstavba protihlukové stěny. V průběhu měsíce probíhaly denní výluky pro zbudování základů trakčních podpěr, jejich vystrojení. Byly rovněž zřizovány kabelové trasy definitivního vedení. V srpnu pokračovala výstavba pozemních mostních objektů. V průběhu měsíce srpna započala na předmětných úsecích výstavba železničního svršku sypáním štěrku a pokládkou pomocných kolejnic pro rozmístění pražců.

Červenec 2014

V období července probíhala plánovaná nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v Soběslavi, od 31/7 pak demontáž 4. staniční koleje během které byla snesena 2. staniční kolej pro možnost zahájení prací rekonstrukce sudé kolejoví skupiny.V mezistaničním úseku pokračovaly práce na rozšiřování náspového tělesa pro zdvojkolejnění trati sanací podloží a zřizováním náspového tělesa po vrstvách ze zeminy zlepšené směsnými pojivy, dále pak odtěžováním terénu pro rozšíření zářezu v odpovídajícím úseku. V předmětných místech započala výstavba odvodňovacích zařízení.Probíhaly rovněž práce pro výstavbu silničního náspu pro budoucí přemostění tratě v místě napojení na dálniční sjezd stejně jako zemní práce pro zřízení přeložky silnice III/351.V rámci prací rovněž probíhalo zahloubení a překládka dálkového kabelu.V průběhu měsíce probíhaly denní výluky pro zbudovávání základů trakčních podpěr.Dne 3. 7. 2014 skončila výluka pro zabezpečení mostních objektů SO 50-20-01, SO 50-20-03 záporovým pažením, aby mohl být vystavěn železniční most souběžné traťové koleje.

Červen 2014

V období 2. – 5. 6. 2014 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka staničních kolejí 2 a 4 v Soběslavi, během které byla snesena 2. staniční kolej pro možnost zahájení prací rekonstrukce sudé kolejoví skupiny.V mezistaničním úseku pokračovaly práce na rozšiřování náspového tělesa pro zdvojkolejnění trati sanací podloží a zřizováním náspového tělesa po vrstvách ze zeminy zlepšené směsnými pojivy, dále pak odtěžováním terénu pro rozšíření zářezu v odpovídajícím úseku. V předmětných místech započala výstavba odvodňovacích zařízení.Probíhaly rovněž práce pro výstavbu silničního náspu pro budoucí přemostění tratě v místě napojení na dálniční sjezd stejně jako zemní práce pro zřízení přeložky silnice III/351.V rámci prací rovněž probíhalo zahloubení a překládka dálkového kabelu.V průběhu měsíce probíhaly denní výluky pro zbudovávání základů trakčních podpěr. Ve druhé polovině měsíce byla přeložena část napájecího vedení nedaleko železniční stanice Veselí nad Lužnicí tak, aby nebyla v kolizi s trakčními stožáry 2. traťové koleje.30. 6. 2014 začala výluka pro zabezpečení mostních objektů SO 50-20-01, SO 50-20-03 záporovým pažením, aby mohl být vystavěn železniční most souběžné traťové koleje.

Květen 2014

Do 6.5.2014 probíhala plánovaná nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny pro práce na kabelovodu a kanalizaci v předmětném úseku.V mezistaničním úseku pokračovaly práce na rozšiřování náspového tělesa pro zdvojkolejnění trati sanací podloží a zřizováním náspového tělesa po vrstvách ze zeminy zlepšené směsnými pojivy, dále pak odtěžováním terénu pro rozšíření zářezu v odpovídajícím úseku. Probíhaly rovněž práce pro výstavbu silničního náspu pro budoucí přemostění tratě v místě napojení na dálniční sjezd.V rámci prací na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení probíhala pokládka provizorní kabelizace pro traťové zabezpečovací a sdělovací zařízení na traťovém úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav, dále zahloubení a překládka dálkového kabelu.V průběhu měsíce probíhaly denní výluky pro zbudovávání základů trakčních podpěr a základů pro stožáry napájecího vedení nedaleko železniční stanice Veselí nad Lužnicí.

Duben 2014

Hned v úvodu sledovaného období dne 1.4.2014 od 8:00 hod byla zahájena plánovaná nepřetržitá výluka staničních kolejí 2 a 4 a trakčního vedení žst. Soběslav v rozsahu dle ROV 93040 A1. Byla provedena výstavba provizorního nástupiště u staniční koleje číslo 4 tak, aby následně mohly být, po noční výluce pro vložení děličů pro možné odizolování pouze liché kolejové skupiny, vyloučeny staniční koleje liché kolejové skupiny a prováděny po vyjmutí kolejových polí práce na kabelovodu a kanalizaci v předmětném úseku.  Přitom byly zachovány dvě nástupištní hrany (u staniční koleje 2 a 4).V mezistaničním úseku pokračovaly práce na rozšiřování náspového tělesa pro zdvojkolejnění trati sanací podloží, dále pak odtěžováním terénu pro rozšíření zářezu v odpovídajícím úseku. Probíhaly rovněž práce pro založení, následně výstavbu silničního náspu pro budoucí přemostění tratě v místě napojení na dálniční sjezd.V rámci prvotních prací na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení probíhala pokládka provizorní kabelizace pro traťové zabezpečovací a sdělovací zařízení na traťovém úseku Veselí nad Lužnicí - Soběslav.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC