Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení externích účinků z dopravy. Stavba Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním účelem je elektrizace stávající jednokolejné trati. Mimo vybudování nového trakčního vedení se bude jednat o rekonstrukci vlastní  kolejové dráhy, tj. nutnou rekonstrukci železničního svršku a spodku i dotčených mostních objektů a propustků. Stavbou dále dojde k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jedná se, kromě trakce, zejména o zařízení zabezpečovací, sdělovací a energetická. Realizaci projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě. Délka rekonstruovaného úseku 13,460 km. Traťová rychlost současná 70-80 km/h, po rekonstrukci 80-100 km/h. Rekonstrukce železničního svršku-nový S 49 12 572 m, regenerovaný  5 557 m. Nová nástupiště (zast. Zábřeh na Moravě, žst. Postřelmov, žst. Bludov a žst. Šumperk) jsou navržena s výškou nástupní hrany 550 mm nad temeno kolejnice. Konstrukce nástupišť splňují požadavky na bezpečný pohyb slabozrakých osob a osob se sníženou schopností pohybu. Přístup na nástupiště je zabezpečen bezbariérově, bez přecházení přes hlavní dopravní kolej. V žst. Postřelmov je přístup na ostrovní nástupiště řešen mimoúrovňově, podchodem. Rekonstrukce mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4-12 mostů a 15 propustků. V rámci stavby budou rekonstruováno 12 železničních úrovňových přejezdů a 2 přechody. Jeden úrovňový přejezd bude zrušen. Všechny přejezdy a přechody budou zabezpečeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS). Technologie nových PZS bude umístěna do typových reléových domků.
Modernizace sdělovacího zabezpečovacího zařízení 3. kategorie-staniční zabezpečovací zařízení elektronické-3 stanice, traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie-7 720 m, výhybkové jednotky zabezpečené staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie-29 ks, přejezdové zabezpečovací zařízení nové 13 ks. Sdělovací zařízení-traťový kabel 16 700 m, optický kabel 14 250 m, rozhlasové zařízení-3 stanice a 1 zastávka, elektrická požární signalizace-3stanice+měnírna a spínací stanice, elektrická zabezpečovací signalizace-2 stanice+měnírna a spínací stanice. Nové rozvodny nn-3 ks, elektrický ohřev výhybek-42 ks. Délka elektrizovaných kolejí po realizaci stavby 22 350 m, trakční měnírna 1 ks. Releové domky-11 ks, protihlukové stěny-2 423 m, individuální protihluková opatření-21 obytných domů.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC