Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

´2014

V tomto monitorovacím období byly prováděny zejména činnosti související se zajištěním stability objektu náspu přeložky Mýto, včetně souvisejících objektů dle dodatku projektové dokumentace. Realizace výše zmíněného byla dokončena. Dále bylo prováděno odstraňování zbylých drobných nedodělků dle seznamu ze Zápisů o předání a převzetí díla.

Byla dokončena realizace protihlukových opatření typu IPO „B“. Zkušební provoz je zaveden do konce roku 2014.

Zkušební provoz potrvá do konce roku 2014.

 

od 7/2013 do 12/2013

Dne 24. října 2013 byla stavba slavnostně ukončena v žel. zastávce Kařez.

Předmětem stavby byla optimalizace dvoukolejného úseku v délce přes 21 kilometrů. V celé délce hlavních kolejí je nový železniční svršek na betonových pražcích s pružným upevněním a bezstykovou kolejí. Trakční vedení splňuje parametry pro rychlosti do 160 km/hod včetně. Stávající zabezpečovací zařízení nahradilo nové, s možností dálkového ovládání.

V rámci rozsáhlých úprav byla stávající stanice Zbiroh zrušena (zůstala pouze dopravna) a jako stanice pro cestující ji nahradila nová zastávka Kařez. V železniční stanici Kařízek se upravila konfigurace kolejiště, která umožnila vybudování ostrovního nástupiště mezi první a druhou kolejí. To vzniklo díky zrušení několika kolejí také ve stanici Holoubkov. Hned dvě ostrovní nástupiště získalo nádraží v Rokycanech. Na vjezdu do této stanice se zcela přebudovalo přemostění řeky Klabavky, kde původně pětiobloukový most nahradil most se třemi oblouky, který je součástí protipovodňových opatření.

Rok 2013 (1-6/2013)

Po stránce stavební bylo dílo dokončeno. Zkušební provoz byl zaveden do 12/2013. V letošním roce pokračují práce spojené s odstraněním nedodělků.

V úseku Kařízek – Holoubkov byla prodloužena výstavby z důvodu stabilizace náspu (přeložka trati v km 73,350–74,100). Výstavba je vázána na příznivé klimatické podmínky. Geotechnický průzkum probíhal v návaznosti na klimatické podmínky a výsledky jsou zapracovány. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek z období 1–6/2013 se předpokládá prodloužení výstavby do 09/2013. V současnosti jsou prováděna závěrečná měření, posuzování shody pracovníky VÚŽ a probíhá monitoring. Zároveň se dokončuje měření hluku po dokončení stavby.

 

Rok 2012

V tomto roce se pracovalo převážně v úseku Zbiroh – Kařízek, výluky na trati byly zahájeny 1. 3. 2012. Prováděla se demolice technologického domku v Kařízku. Železniční stanice Zbiroh se výstavbou v době od dubna do července změnilo na nákladiště Zbiroh. Dne 28. 4. 2012 se změnilo zastavování vlaků ze Zbirohu směrem na Kařízek. Stanice ve Zbirohu byla postupně snesena. Pokračovaly další demolice technologických domků. S ukončením první výluky (28. 4. 2012) došlo ke zprovoznění „autobusového nádraží“ v Kařízku. Proběhla skrývka ornice a nastoupili zde archeologové.

Ve dnech od 26. 2. – 29. 2. 2012 proběhla výluka pro vkládání mostních provizorií v traťovém úseku Zbiroh – Kařízek. Ve Zbirohu se pracovalo na zárubní zdi.

V noci ze 27. na 28. 4. došlo k ukončení činnosti v železniční stanici Zbiroh a začalo se  pracovat na výluce sudé kolejové  skupiny žst. Zbiroh a zároveň v druhé traťové koleji v úseku Zbiroh – Kařízek. Byl kompletně odtěžen železniční svršek, v místech budoucí zastávky  Kařez u druhého nástupiště se pracovalo na odvodnění a výstavbě protihlukových stěn. Ve stanici Zbiroh byla započata demolice mostní konstrukce prvního mostu na konci Zbirohu.  Směrem do Kařízku se pracovalo na propustcích (demolice) a na železničním spodku. V žst. Rokycany byla dokončena demolice technologické budovy.  V Holoubkově se pokračovalo ve výstavbě protihlukových stěn, zejména u Medového Újezdu.

Probíhala výluka koleje č. 2 v úseku Kařízek – Zbiroh a v nákladišti Zbiroh. V traťovém úseku probíhaly práce zejména na železničním spodku.  Při ukončení výluky dne 25. 6. byla v provozu již kompletně celá zastávka Kařez vč. lávky pro pěší

od 14.7 do 31.12.2011

V celém úseku optimalizace probíhaly práce ve všech profesích. Ve Zbirohu až po železniční stanici Rokycany se budovaly části sdělovacího a zabezpečovacího systému, probíhala výstavba trakčního vedení včetně náležitostí, výměna kolejí včetně zemních prací, rekonstrukce mostů a propustků, výstavba nástupišť, odvodňovacích systémů a protihlukových opatření.

Ve vazbě na stavbu Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byly koordinovány stavební postupy a jednotlivé fáze výstavby těch provozních souborů a stavebních objektů, jejichž dokončení bylo vázáno na ukončení výluky k 5. srpnu 2011.

V nákladišti Zbiroh byl vybudován silniční nadjezd, který nahradil dvoukolejný úrovňový silniční přejezd. Jde o významný prvek zvyšující bezpečnost v místě, kde se protíná v jedné úrovni doprava silniční s dopravou železniční. Zvláště v poslední době, kdy takřka denně dochází ke střetům vozidel, ve valné většině vinou nekázně řidičů silničních vozidel na úrovňových zabezpečených přejezdech, jde o počin, který bezpečnost zásadně zvyšuje. Dále byly v této části prováděny práce, které zajistily funkčnost sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pro obě jmenované stavby.

Zemní práce na železničním spodku v obvodu nákladiště Zbiroh byly prováděny ve spolupráci s archeology, kteří zde prováděli základní výzkum, a v případě nálezů pak byl proveden řádný archeologický průzkum záchranný.

V železniční stanici Kařízek započaly práce na výstavbě lávky pro pěší, která bude do budoucna vybavena výtahy, a zajistí tak možnost přechodu cestujících na potřebné místo ať již k nástupištím nebo poslouží pro bezpečný přechod přes celou železniční stanici. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

V mezistaničním úseku Kařízek – Holoubkov probíhaly práce na železničním spodku a rovněž i pokládka kolejových polí železničního svršku se všemi s tím spojenými doplňujícími pracemi. Na dokončovaný násep přeložky železniční trati v lokalitě Mýto byl postupně převáděn provoz tak, aby v závěrečné fázi tento téměř kilometr dlouhý úsek zajistil možnost jízdy vlakových souprav vyprojektovanou rychlostí až 160 km/hod pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

V samotné zastávce Mýto probíhaly práce opět ve všech profesích, včetně budování odvodnění, podchodu pro cestující a nástupiště s osvětlením. V neposlední řadě dále pokračovaly práce na trakční transformovně Mýto.

V tomto mezistaničním úseku se nelze nezmínit o probíhajících pracích na mostech a propustcích. Zejména most u obce Medový Újezd se stal synonymem hledání optimálního řešení jak pro vlastní železniční trať, tak i pro dopravu silniční, a rovněž pro řešení potřeb spojených s odvodněním a převedením místního potoka.

V železniční stanici Holoubkov byly dokončovány protihlukové stěny a další protihluková opatření.

V železniční stanici Rokycany došlo k likvidaci části koleje od výhybky směrem na Mirošov, kde byly prováděny práce na železničním svršku ve směru k mostu přes Klabavu (kolej č. 1).

Rovněž tato stavba vyžadovala koordinaci s těmi, kteří zajišťují provoz na železnici, neboť většina prací probíhala v nepřetržitých výlukách při provozu na vedlejší koleji. Nutné byly i objížďky na přilehlých silničních komunikacích.

od 1.1. do 14.7.2011

Postup prací na projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ k 14.7. 2011

do 31.12.2010
Ve sledovaném období pokračovaly práce na výstavbě nadjezdu Zbiroh, který nahradí dosud používaný úrovňový železniční přejezd v železniční stanici. V mezistaničním úseku Kařízek – Holoubkov stavební firmy prováděly přípravné práce pro vybudování nového trakčního vedení a s ním související provozní soubory a stavební objekty. Po dokončení archeologického průzkumu bylo možno zbudovat tělesa náspu v oblasti přeložky Štěpánský rybník – lokalita Mýto. Dále se pokračovalo i ve výstavbě spínací stanice Mýto. V železniční stanici Holoubkov pokračovaly stavební práce zejména v sudé části, byly definitivně propojeny úseky navazující na mezistaniční úsek Holoubkov – Rokycany.

"V mezistaničním úseku Holoubkov – Rokycany byly kompletně dokončeny všechny provozní soubory a stavební objekty ke koleji č. 1. Výjimku tvoří most přes Klabavu pod kolejí č.1, kde tento stavební objekt je stále v souladu s harmohogramem ve výstavbě. V železniční stanici Rokycany bylo provedeno definitivní napojení konce stavby Zbiroh – Rokycany do budoucí stavby III.koridoru Rokycany – Plzeň.

Obecně – byly provedeny pro výstavbu nezbytné mezistavy a provizoria zejména v odbornosti zab.zař., bez kterých by nebylo možné později zřídit stavy definitivní."

Práce zahájeny v 06/2009 v ŽST Rokycany navazujícími stavebními postupy s ukončením v prosinci 2010. Hlavní práce roku 2010 proběhly postupně podle specializací v mezistaničním úseku Holoubkov - Rokycany k.č.1 a 2. Navázaly rekonstrukce jednotlivých etap v ŽST Holoubkov. V říjnu 2010 je stav následující : pokračuje výstavba nadjezdu Zbiroh, výstavba přeložky náspu v lokalitě Štěpánský rybník, TT Mýto, dokončovací práce v ŽST Holoubkov, dokončovací práce Holoubkov - Rokycany k.č.1, most přes Klabavu pod k.č.1, dokončení železničního svršku v lichých kolejích ŽST Rokycany.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC