Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice

Železniční zastávka s názvem "Znojmo město" bude situována v km 102,272 - 102,332 s nástupní hranou 60 m, s

výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Příchod k nástupišti bude chodníkem, který bude

splňovat podmínky pro bezbariérové užívání staveb. Pro přístup na nástupiště směrem od nemocnice bude zřízen

chodník a přechod pro pěší zabezpečený světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Zastávka bude

vybavena přístřeškem pro cestující, rozhlasovým zařízením a osvětlením.

Nástupiště je navrženo za přejezdem v km 102,249 s ulicí Do Lesek (šířka 3,00 m) s rozšířením v místě přístřešku

a navazující přístupové rampy na 5,00 m. Příchod na nástupiště bude přístupovým chodníkem od centra Znojma

podél koleje od ulice Do Lesek a od nemocnice přesnový přechod pro pěší v km 102,260. Bude provedena

rekonstrukce železničního svršku v úseku km 102,255-102,355 a současně i sanace železničního spodku, jelikož

konstrukce nástupiště neumožňuje pozdější zásahy do železničního spodku. V rámci rekonstrukce železničního

svršku bude provedena výměna kolejového roštu za nový tvaru 49 E1 s pražci B91 S/2 a s novým kolejovým

ložem. Kolej bude bezstyková. Stávající deskový propustek v km 102,264 bude odstraněn a nahrazen kanalizací

profilu DN 600.

Pro cestující na nástupišti bude navržen dřevěný přístřešek se sedlovou střechou o půdorysném rozměru 3,0 x

6,65 m, s kapacitou cca 15 cestujících. Zastávka bude ozvučena a vybavena informačním zařízením a

osvětlením. Pro napájení nového vybavení zastávky bude zřízena přípojka nízkého napětí z nového přípojného

místa z distribuční sítě. Pro zabezpečení nově zřízeného přechodu pro pěší v km 102,260, který bude stavebně

oddělen od silniční komunikace, bude doplněno a upraveno stávající světelné přejezdové zabezpečovací zařízení

přejezdu v km 102,249, které bude doplněno o výstražníky pro zabezpečení přechodu s hláskou pro nevidomé.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti a bude dosaženo odpovídajících stavebně technických parametrů.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC