Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí

Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí začíná v km 288,770 ve směru od Č. Budějovic (jednokolejná trať) a

končí v km 290,889 (dvoukolejná trať) ve směru na Plzeň, zároveň je rekonstruováno železniční napojení na

odbočnou trať ve směru Sušice v délce 868 m. V žst. budou rekonstruována obě zhlaví, v sudé i v liché kolejové

skupině budou nově trasovány tři dopravní koleje. V rámci tohoto projektu bude zřízeno ostrovní nástupiště, délky

295 m resp. 220 m, boční nástupiště u koleje č.3 s délkou hrany 60 m, u koleje č.7 o délce 185 m. Ostrovní

nástupiště bude částečně zastřešeno, včetně zastřešení výstupů z podchodu. Přístup na ostrovní nástupiště je

řešen výstavbou nového podchodu, z něhož bude výstup na nástupiště zajištěn schodišti a výtahem. Přístup z

podchodu na vnější nástupiště je zajištěn schodišti a rampami. V obvodu žst. budou rekonstruovány tři stávající

propustky. Nová technologická budovu budova bude připojena na vodovodní řad, přípojkou stejně tak přípojkou

na kanalizační řad. Dešťová voda z objektů žst. bude odvedena novou kanalizací. Staniční zabezpečovací

zařízení bude elektronické 3. kategorie. Traťové zabezpečovací zařízení bude automatické hradlo bez oddílových

návěstidel, volnost bude zjišťována pomocí počítači náprav a to v úsecích: Střelské Hoštice - Horažďovice

předměstí, Horažďovice předměstí - Pačejov, Horažďovice předměstí - Horažďovice. V profesi sdělovacího

zařízení bude vybudována v nezbytném rozsahu místní kabelizace, technologická síť LAN, pro propojení

informačního zařízení, kamerových systémů a zabezpečení budov (EZS- elektronický zabezpečovací systém,

ASHS - Autonomní samočinný hasící systém). Informačními tabulemi budou vybaveny nástupiště, čekárny a

pokladny budou vybaveny monitory. Pro snazší orientaci budou v žst. instalovány orientační nebo hlasové

majáčky. Standardní součástí sdělovacího zařízení je vybudování rozhlasu pro cestující. Anténní stožár traťový

radiového systému (TRS) bude postaven nový.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC