Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Fáze I. – rok 2015

Realizace stavby začala dne 16.6.2015 předáním staveniště zhotoviteli.

V rámci stavebního postupu byla uvedena do provozu lichá kolejová skupina na lichém zhlaví, kde byl zřízen nový železniční svršek (kolejnice 60 E2/49 E1, na nových betonových pražcích, vloženy nové výhybky)po zřízení železničního spodku ( úpravy zemní pláně, stabilizace, odvodnění). Bylo provedeno nové trakční vedení na nových základech podle vzorové sestavy „J“. V uvedené liché skupině bylo provedeno ukolejnění a osazena výstroj trati podle PD.

Dále byla provedena částečná rekonstrukce vlečkové koleje Vítkovice Doprava a.s., kde po provedení železničního spodku byly vloženy kolejové pole z nového i užitého materiálu

Na železničních mostech :

 v km 32,544 přes Ostravici, byla provedena částečná výměna  mostnic a pražců.

V km32,650 železniční propustek – bylo provedeno zrušení objektu s odbouráním čela a šachty a vyplněním betonovou směsí.

V km 33,065 žel. most byla provedena povrchová sanace betonových ploch s částečnou injektáží prasklin, osazení nového zábradlí a odláždění svahů.

V km 33,233 žel. most – bylo provedeno nadbetonování spřažených žel.betonových  desek, provedeny tryskové injektáže pod základy pilířů, všechny plochy byly sanovány sanačními maltami, provedeno nové odvodnění a hydroizolace.

Bylo provedena část  kabelovodu  pod vyloučenými kolejemi a současně probíhaly práce na úpravách výpravní budovy.

Bylo provedena částečná realizace zabezpečovacího zařízení k provedeným úpravám na žel. svršku, aby mohl být zahájen zkušební provoz a ukončena výluka v roce 2015.

Všechny práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC