Rekonstrukce žst. Vlárský průsmyk

Ve stavbě bylo navrženo zrušení koleje č.2 v celé délce a ponechání koleje č.3. Celá kolej č.1 od KV 5 (stáv. č.)

po konec úprav byla směrově a výškově upravena a svařena do bezstykové koleje. Sanace žel. spodku byla

provedena pouze v oblasti upravovaného žel. přejezdu v km 163,045. Původní 3-kolejný přejezd byl upraven na

jednokolejný. V rámci rekonstrukce kolejiště bylo navrženo i nové nástupiště. Na nástupišti byly vytvořeny varovné

a vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Součástí objektu nástupiště je také orientační systém obsahující tabuli s

názvem stanice, ukazatele směrů jízdy vlaků a piktogramy. Jednotlivé technologické systémy byly projektovány

tak, aby byly v souladu se zařízeními realizovanými v akci "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský

průsmyk".

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC