Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová

Účelem stavby je zprovoznění 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová. V rámci stavby bude provedena

rekonstrukce železničního svršku kolejí č. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 a 230 a přilehlých výhybek č. 240,

241, 242, 243, 244, 245, 246, 270, 274, 275, 280, 281, 284 čtvrtého svazku směrové skupiny železniční stanice

Česká Třebová. Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího kolejového roštu bude navržena při dodržení stávající

nivelety koleje z důvodu doběhu vozů pod spádovištěm. Kolejový rošt bude řešen přednostně z užitého materiálu

(pokud bude v době realizace k dispozici) např. S49/SB8 s pružným upevněním KS. Kolejové lože bude

pročištěno a doplněno novým, upraveno do požadovaného tvaru vč. drážních stezek. Výhybky budou přednostně

uvažovány jako regenerované (kompletní výměna dřevěných pražců a částečná výměna ocelových částí - dle

předkategorizace). Kolej bude následně zřízena jako bezstyková, kde budou použity nové lepené izolované styky.

Dále bude provedena rekonstrukce 8 kusů kolejových brzd třetího sledu na směrových kolejích. Pro uvolnění

staveniště budou provedeny úpravy zabezpečovacího zařízení. Po demontáži venkovních prvků zabezpečovacího

zařízení budou tyto po rekonstrukci namontovány zpět, v případě poškození budou jednotlivé části vyměněny za

nové. Připojovací lana od kolejových skříněk ke kolejnicím a propojky kolejových obvodů budou nahrazeny novými

lany a propojkami. Kolejiště spádoviště na rozpouštěcím zhlaví zůstane po rekonstrukci zabezpečeno jako

doposud stávajícím spádovištním automatizačním zařízením typů GAC a ARS. Kolejiště na konci směrových

kolejí zůstane zabezpečeno jako doposud releovým staničním zabezpečovacím zařízením.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Základním cílem stavby je zprovoznění 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká

Třebová a tím zvýšení kapacity spádoviště.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC