Modernizace žst. Sokolov

Železniční stanice Sokolov se nachází na trati Klášterec nad Ohří - Cheb, zařazené do evropské sítě TEN-T. Trať

je velmi frekventovaná jak v dopravě osobní, tak i v dopravě nákladní. Po ucelených úsecích byla realizována její

modernizace a příprava pro převedení tehdejšího levostranného provozu na provoz pravostranný. Modernizace

žst. Sokolov řešila jeden z posledních úseků této trati.

 

Předmětem řešení železničního spodku a svršku v rámci modernizace byly zejména hlavní koleje č. 1 a 2, a dále

předjízdná kolej č. 3. Stavební úpravy byly provedeny v rozsahu staničení km 207,060 až km 208,907.

Ve stanici bylo vybudováno zastřešené ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2. Pro vlakové soupravy směr

Kraslice bylo vedle výpravní budovy zřízeno nové boční nástupiště. Všechna nástupiště mají výšku nástupní

hrany 55 cm nad temenem kolejnice. Přístup na ostrovní nástupiště je zajištěn novým podchodem, který je pro

bezbariérové využití vybaven samoobslužnými výtahy. Podchod byl v severní části prodloužen tak, aby umožnil

příchod na nádraží z obou stran tratě.

Zřízeno bylo také nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie s jednotným ovládacím pracovištěm. Toto řešení

umožnilo i typové provedení úvazky traťového zabezpečovacího zařízení a dálkové ovládání žst. Citice.

Vzhledem k tomu, že obytná zástavba je v okolí tratě značně rozptýlená a navržení protihlukových stěn v lokalitě

bylo technicky neřešitelné, byly obytné objekty dotčené hlukem chráněny individuálními protihlukovými opatřeními

(úpravou či výměnou oken).

 

Cílem projektu bylo dosáhnout u železniční infrastruktury v obvodu žst. Sokolov standardu obvyklého pro tratě

TEN-T. Železniční svršek a spodek byly projektovány pro traťovou třídu zatížení UIC D4, zajištěna byla i

prostorová průchodnost UIC GC. Zřízením moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení byl omezen vliv

lidského činitele na železniční provoz.

Výstavba ostrovního nástupiště s mimoúrovňovým přístupem (podchodem) a úprava nástupiště u výpravní budovy

zlepšila komfort a bezpečnost přístupu cestujících k vlakům. Umožnila také bezbariérové využití železniční

dopravy osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC